Saga Bacardí
02180
ESCRITURA DE PAGO A LOS MOLINS, POR COMPRA DE LOS PUJOL PRUNES POR ANTONIO NADAL Y DARRER.


En la ciutat de Barcelona als quatre días del mes de Janer del any mil vuytcents y sinch.
Sia notori. Que D. Pau Molins del comers de esta ciutat de Barcelona, en lo nom social de Joseph Molins & Cia. en liquidació. Espontaneament confessa y regoneix a D. Anton Nadal y Darrer comerciant matriculat de la dita ciutat, encaraque absent y per ell present fa notori estipulant, pagant per Catharina Pujol y Puigbó viuda de Ramon Pujol y Prunés difunt també comerciant de la referida ciutat, y per Francisco Pujol y Puigbó mare y fill, y de aquellas dotse mil lliuras moneda barcelonesa que foren lo preu de la venda perpetua per los dits mare y fill Catharina y Francisco Pujol y Puigbó, en noms de thenutarua y usufructuaria dels bens que foren del dit difunt Ramon Pujol y Prunés, y de única tudora y curadora dels fills a la referida Catharina y al expresat son difunt marit comints, y de hereu respectivee del mateix difunt Ramon Pujol y Prunés, al dit D. Anton Nadal feta¡.
Primo: De tot aquell Prat per fabrica de pintats, de tinguda quatre mojadas de terra poch mes o menos ab sa casa y totas sas oficinas, rechs, assequias, entradas y eixidas, drets y pertinencias, situat en lo terme de Sant Martí de Provensals Boisbat y territiri de Barcelona y en lo lloch dit "Lo Teulat den Llimona".
Secundo y finalment: De tot lo dret y facultat de usar y valerse de las ayguas que dimanan de la Font nomenada den Alió ab las demes de la part superior que discorren de dita Font de las que també dimanan de una assequia gran nomenada Assequia Major, o Real, en la congormitat que estaba reservada als dits venedors en las vendas dels diferents Prats que ab lo sobre dit eran de una mateixa pertinencia fetas a Joan Coll, Miquel Dot, y D. Joan Gispert tots mes llargament expressat en lo acte de la dita venda rebut en poder del Dr. Joseph Ubach notari publich de número de Barcelona, y del notari avall escrit, simil stipulants y assolas clohents als tretse Abril del any proxim passat mil vuytcents y quatre, y en virtut de la delegació per los nomenats mare y fill Pujol y Puigbó particularment feta ab altre acte rebut en poder del dit y avall escrit notari lo dia de ahir. Que del referit Señor D. Anton Nadal ab diner metalich, comptant, realment y de fet ha rebut quatre mil cent setanta sis lliuras onse sous, y onse diners de la dita moneda. Que son y serveixen al Señor otorgant en dit nom social de Joseph Molins & Cia. en liquidació, a compte de major quantitat que la herencia del dit difunt Ramon Pujol y Prunés está debent a la dita compañía de Joseph Molins per lo import de diferents surtuts de pessas platillas que lo mateix Ramon Pujol comprá a la expressada compañía en varias ocasions. Per lo que renunciant a la excepció del diner no rebut, y a altre qualsevol de son favor, no sols otorga la present apoca, si que també sens evicció ni obligació alguna cedeix en dit nom al mencionat D. Anton Nadal tots los drets y accions a la predita compañía competents per lo cobro de las ditas quatre mil cent setanta sis lliuras onse sous y onse diners en virtut dels quals drets y accions puga lo mateix Señor D. Anton Nadal defensar la dita sa compra contra qualsevols personas altres acrehedors dels bens que foren del repetit difunt Ramon Pujol y altras qualsevols personas y altrament usarne en judici y fora de ell com millor li convinga, acerca del que lo constituheix procurador com en cosa propria. En testimoni del que lo nomenat Señor otorgant (al qual li infrit notari dono fee coneixer) ho firmá de sa propria ma. Essent presents per testimonis Joseph Sardá y Caila y Lluis Burnillas jovens del comers de la dita ciutat.
Pablo Molins en dicho nombre, En poder de mi Thomas Gibert notari publich de número de Barcelona.