Saga Bacardí
02211
CONVENIO DE CENSO Y DIEZMO SOBRE TIERRAS EN MONJUICH COMPRADAS A VENDENENT ENTRE ADMINISTRADORES DEL HOSPITAL DE S. SEVERO Y ANTONIO NADAL Y DARRER
.

En la ciutat de Barcelona als vint y set dias del mes de Janer del any mil vuitcents y sis.
En nom de Deu. Sia notori: Que los Rnts. Joan Padró Pbre, y Beneficiat de la Santa Iglesia Cathedral de esta ciutat, D. Pau Boada Pbre. y Beneficiat de la Iglesia Parroquial de Nostra Sra. del Pi, Bonaventura Sabates Pbre. també Beneficiat de la dita Sta. Iglesia Cathedral, y D.Anton Sanmartí Pbre. y Beneiciat de la Iglesia parroquial de Santa Maria del mar també de esta ciutat, en quanlitat de Administradors del Hospital de Pobres Sacerdots malalts baix la invocació de Sant Sever instituit en la mateixa ciutat, legitimament nomenats; a saber los dos primers, als vint y sinch Novembre del any proxim passat mil vuitcents y sinch, mediant escriptura rebuda en poer del Dr. Ignasi Roma y Fontana notari publich Real Colegiat de número de Barcelona, de que lo mateix notari en deguda forma dona fe, de una part. Y lo Señor Anton Nadal y Darrer, comerciant matriculat de la referida ciutat de altra, per los motius que van a relacionarse, han vingut a la transacció y concordia que resulta dels capitols que avall se insertaran.
Als vint y vuit Octubre del any mil vuitcents los Administradors del dit Hospital de Sant Sever introduiren causa en lo Tribunal Real Ordinari de esta ciutat contra lo dit Señor Anton Nadal, present que aquest fos condemnat a confesar y capbrevar en domini directe del Hospital, baix lo prestamo de sinch morobatins, eo quaranta sinch lliuras barcelonesas una pessa de terra campa de tinguda una mojada y vint y una destres, situada en la Montaña de Monjuich devall y molt cerca de la Capella de Santa Madrona, afronta per orient ab lo cami publich per lo qual se va a la dita Capella de Sta. Madrona; per mitgdia ab honor del referit Señor Anton Nadal alou per indivis del benefici fundat en la Cathedral de esta ciutat baix la invocació de Sant TomasCantuariense y dels Aniversaris comuns de la mateixa cathedral; per ponent ab honor del propri Señor Anton Nadal, que antiguament fou de Romeu Bosch; y a tremontana ab altre honor del expressat Nadal, que antiguament fou en part de Anton Santa Madrona, y antes de Francisco Torra, moler, y en part de Pere Mateu pagés que habia estat de Pere Puig. En justificació de sa intenció, foren produhits per part dels Administradors en lo decurs de la causa varios documents que apart no deixan dupte en lo domini y cens, pero en quant a la indemptitut de la pessa de terra concretada ab la de las escripturas produhidas o alomenos qual es de las que en aquell paratge posseheix lo Señor Anton Nadal, admet encara alguna discusió.
Lo Señor Anton Nadal contaba pretenció dels Administradors del Hospital objectaba que tant son pare altre Anton Nadal com prador que fou de las terras en que se suposa la pessa en diputa, com son immednat antecessor Joan Vendenent habian regonegut lo domini directe de la mateixa pessa en que lo present lo Hospital de Sant Sever al Ilustre Ardiacá major de la Cathedral de esta ciutat, los lluhismes tant de la compra que habia fet Joan Vendenent, com de la que als curadors de las fillas de est feu Anton Nadal major, corresponentli també al mateix Ardiacá, lo cens annual de quinse sous.
A esta objeció oposaban los Administradors del Hospital que los dits procehiments fets a favor del Ardiacá, y aduch algun titol que aquest haguts donat u obtinguia prevenian de la mala inteligencia a que habia induhit lo dret y pocessió que tenia lo Ardiacá de percibir quinse sous annuals dels pocessors de la pessa de terra en questió, per rahó eo reducció del delme que antiguament lo Ardiacá percibia de tots los fruits de ella, qual delme fou acensat o reduit a dits quinse sous. Y en efectelograren los dits Administradors que lo ultim Ardiacá D. Felip Paissa per medi de son procurador, y lo actual D. Pere Maria de Marimon en persoma declararen de bona fe en merits de la dita causa, que lo expressat domini no espectaba al Ardiaconat, si al Hospital de Sant Sever, be que al Ardiacanat li corresponga la penció de quinse sous annuals, pues essos son en lloch la decima.
Lo Señor Anton Nadal no pensaba en aquitarse a estas gestions del Ardiacá perque no haventse practicat absota formalitat, podria altre obtentor de la dignitat impognarlas, majorment si se concederá que ab la sola prescripció que en lo domini te lloch de Señor a Señor, tenia lo Ardiacá sujacent motiu per defensarse una Señoria de que tenia pocessio ja de molts añs. A estas reflexios esperaba añadir lo Señor Anton Nadal que en la suposició de quedar expedit contra ell y a favor del Hospital lo domini y cens que aquest preten deuria imputarse a la omisió de indolencia de sos oficials tot detriment que aquell tinga que sentir per haverse pagat al Ardiacá mahor lo lluhisme de la venda feta per los curadors de las fillas de Joan Vendenent a Anton Nadal major en vuit Mars de mil setcents setanta sis, y lo de la venda feta a dit Joan Vendenent per D. Joseph de Vedruna en quatre Juliol de mil setcents cinquanta sis, pues lo Hospital de Sant Sever deixá de cobrar son cens desde el any mil setcents y deu, y es molt natural que si hagues continuat a percibirlo, no hauria faltat Vedruna en la seva venda a designarlo per ab son domini y per conseguent no se haurian pagat al Ardiacá los lluismes que competian al Hospital, en virtut del que hauria intentat lo Señor Anton Nadal reclamar contra la negligencia dels Oficials del Hospital per eximirse de reiterar la paga dels dos lluhismes que ab bona fe se habian satisfet al Ardiacá D. Joan Francisco de Vedruna, del qual no aparexen bens per poderse solicitar lo reintegro, sens que poguessen lo Administradors escusarse ab la crema de son Arxiu que esdevingué en lo any mil setcents quaranta y vuit, pues havia ja trenta y vuit anys que estaban en la omisió y despues no obstant la crema no han deixat de cobrar altras rendas, los titols de las quals haurian estat subjectas a la mateixa desgracia. Al contrari lo haver passat tant temps sens cuidar del cens ni del domini essent la finca a las inmediacions de Barcelona indueix a una presunció bastant viva de que o per defecte de dret, o per defecte em lo fet estaba en inacció lo Hospital.
En concideració pues a tot lo expressat, y tenint present las parts las molestias indispensables en lo pleyts, la insertitut de son exit, y sobre tot que aduch aquell que hauria obtingut la victoria, hauria impendit mes en los gastos necessaris del que en si val lo objecte de la disputa, han convingut terminarla amistosament mediant que oposantse de sa prestació lo Hospital de Sant Sever entregue lo Señor Anton Nadal als Administradors per via de gratificació, o per aquell terme que sia mes eficas per la seguretat de esta concordia la quantitat de doscentas setanta nou lliuras dos sous y vuit diners. Per tant en execució del explicat conveni confessan los nomenats Administradors haver rebut del predit Señor Anton Nadal la dita quantitat de doscentas setanta y nou lliuras deu soua y vuit diners ab moneda comptant, realment y de fet en presencia dels notair y testimonis avall escrits, no sols otorgan de la quantitat rebuda la corresponent apoca, si que també desisteixen en y se aparten de la pretenció sobre explicada abdicantse de tot y qualsevol dret y acció tant que los competi pera proposarla, com que los comtetix pera proteguirla, cedint al dit Señor Anton Nadal pera que puga valerse de ells judicial y estrajudicialment com millor li convinga, encaraque sia pera defensar la predita pessa de terra com a franca en alou, pues si sobre ella fos cert a son favor lo domini ab lo dit cens de quaranta u sinch lliuras desde ara li absolem y cedeixen al perpetuo fi y pacte firmissim de no demanar ni pretendrer cosa alguna en sa rahó, a cerca de tot lo qual lo constitueixen procurador com en cosa propria. Convenint y prometent que las ditas cosas tinfran per fermas y agradables, y que contra ellas no faran ni tindran per alguna causa o rahó, baix obligació dels bens reddits, y emoluments del Hospital que representan, y ab tota renunciació de dret y de fet necessaria.
Item: En atenciço a que tot y qualsevol dret que poques competir al Hospital de Sant Sever en rahó del domini y sis efectes sobre que recau la present transacció es enterament distinch y separat del dret que competeix al Ilustre Señor Ardiacá major de la Cathedral de esta ciutat en rahó dels quinse sous annuals que se li corresponen per cens eo reducció de la decima de tots fruits que antiguament percibia sobre la expressada y altras pessas de terra situadas en la Montaña de Montjuich declaran los dits Señors Administradors que no volem no consenten que se cause al dit Señor Ardiacá Major lo menor perjudici en lo mencionat son dret sobre que no prometen no volen estar de evicció al Señor Anton Nadal, lo qual encaraque en virtut de esta concordia tinga franca en alou la pessa de terra en qüestió deurá regoneixer al Señor Ardiacá per son particular dret decimal.
Item: Las ditas parts per son respectiu interes, renuncian al explicat pleyt, sos merits, y possecució, ab ditantse y remetentse la una a la altra los drets, accions y excepcions, aixis deduhidas, com que en avant se poguessen deduhir en merits del dit pleyt; prometentse reciprocament que no la continuaran, ni per los mateixos motius, y pretencions mouran altra instancia, pues mediant lo convingut y estipulat en esta concordia se donan las parts per satisfetas la una a la altra.
Finalment las ditas parts lloant y aprobant las ditas cosas convenen y prometen la una a la altra adinvice, la present transacció y concordia observar y cumplir ab la mes genuina y sencilla interpretació, baix obligació; a saber los Administradors, dels bens, reddits, y emoluments del repetit Hospital, no emperó dels seus propris per tractar negoci ageno; y lo dit Señor Anton Nadal dels seus propris, y ab tota renunciació de dret y de fet necessaria. En testimoni del qual fou feta la present escriptura. Essent presents per testimonis lo Reverent Joan Fargas Prebere beneficiat de la Santa Iglesia Cathedral de esta ciutat, y Anton Soler y Durant, escrivent en la referida ciutat de Barcelona habitant. Y los Señors contrahents, als quals lo infrascrit notari dona fe coneixer, ho firman de sa propia ma.
Joan Padró Pbre. Bonaventura Sabater Pbre. Anton Sanmartí Pbre. Pau Borda Pbre. Anton Nadal y Darrer, En poder de mi Thomas Gibert notari publich de número de Barcelona.