Saga Bacardí
02215
ESCRITURA DE SEÑORIA POR VENTA DE ORTELLS HACIA ANTONIO NADAL Y DARRER.


Sia notori com lo Noble Señor D. Francisco de Dusay y de Marles Marques de Monistrol de Moya en esta ciutat domiciliat, com a succehint per sos titols a la Noble Señora Da. Theresa Dusay y de Marí sa mare. De sa espontanea voluntat firma per rahó de Señoria en quant a son interes lo acte de venda perpetua otorgada per Manuel Ortells comerciant, ciutadá de Barcelona en lo nom social de Manuel Ortells & Cia, a favor del Señor Anton Nadal y Darrer comerciant matriculat de la dita ciutat. De tota aquella casa ab sos oficinas corresponents, per fabrica de indianas, junt ab la gleva de terra en que la dita casa fabrica está construhida, de dos altres pessa de terra situat tot en la Parroquia de Sant Martí de Provensals territori de Barcelona y en lo lloch anomenat "Lo Taulat y Clot de la Mel". Lo qual se te per lo Illustre Señor Marques de Monistrol en quant en aquella pessa de terra campa de tinguda dos mojadas poch mes o menos situada en lo props dits paratges, que segons estima son de valor dos mil quatrecentas vuytanta una lliuras barcelonesas extensalemt tot especificat designat, y confrontat ab lo sobre ditat acte de venda rebut en poder de Thomas Gibert notari publich de número de Barcelona als vint Febrer del any mil vuytcents quatre. Los censos, lluhismes, y demes drets dominicals al mateix Señors Marques tal vegada deguts y no pagats sempre salvos, confesant haber rebut del expresat Señor Anton Nadal y Darrer la quantitat de sexanta dos lliuras sis diners moneda barcelonesa realment y de fet a sas voluntats per lo lluhisme degut per rahó de dret que a ell correspon a las referidas dos mojadas en virtut de la citada transportació, feta gracia del restant. La qual firma fa en la ciutat de Barcelona als divuyt dias del mes il vuytcents sis. Essent presents per testimonis Anton Reynes y Bassas y Joseph Darder escrivents los dos en dita ciutat habitants.
El Marques de Monistrol, En poder de mi Joseph Clos y Trias notari qui aformo coneixer a dit Noble Señor otorgant, y que ha firmat de sa ma.