Saga Bacardí
02216
ESCRITURA DE PAGO HACIA LA ORDEN DE SAN JUAN POR VENTA ENTRE ORTELLS Y ANTONIO NADAL Y DARRER.


Sia notori, com jo Anton Nadal y Darrer comerciant matriculat en esta ciutat de Barcelona domiciliat mediant lo jurament per mi avall prestador. De mon grat y espontanea voluntat comfeso y en veritat regonesch al Noble Señor D. Francisco de Dusay y de Marí Marqués de Monistrol de Noya en esta ciutat domiciliat encaraque ausent y lo notari avall escrit com a publica y autentica persona per ell present, acceptant y estipulant. Que en virtut de venda perpetua a mon favor feta y firmada per Manuel Ortells comerciant, ciutadá de Barcelona en lo nom social de Manuel Ortells & Cia. Ab acte rebut en poder de Thomas Gibert notari publich de número de esta ciutat als vint de Febrer de mil vuytcents y quatre, firmat per rahó de señoria per dit Noble Señor Marques lo dia present y en poder del infrit notari tinch y posehesch, entre altres cosas tota aquella pessa de terra campa, de tinguda dos mojadas poch mes o menos, situada en lo territori de esta ciutat y Parroquia de Sant Martí de Provensals en la partida dita "Lo Taulat", y lloch anomenat "Llacuna o Clot de la Mel". La qual se te per dit Illustre Señor Marques de Monistrol succehint a la Noble Señora Da. Thersa de Dusay y de Marí sa mare a cens de trenta sis lliuras barcelonesas francas de corresponció pagadoras lo dia set de Abril. Y es de saber que lo dit cens de trenta sis lliuras ab lo establiment de la dita pessa de terra, fet per los Nobles Señors conjuges D. Francisco Felix de Dusay y de Fivaller y Da. Theresa de Dusay y de Marí a favor del expresat Manuel Ortells representat per D. Ignasi Llord ab acte rebut en poder de Jaume Morelló notari publich de número de Barcelona als set de Abril de mil setcents noranta y dos, firmat també per rahó de señoria per dit Illustre Señor Marques, del qual establiment per lo dit D. Ignasi Llord en fou feta reggoneixensa eo agnició de bona fee a favor del dit Manuel Ortells & Cia. Ab altre acte rebut en poder de dit Morelló lo mateix dia, al temps de sa imposició era de la quantiatat de vuytanta cinch lliuras ab lo citat acte de establiment imposat, feu dedihit a las dits trenta sis lliuras per haber los mateixos Señors estabilients venut y absolt lo mateis dia y en poder del referit Jaume Morelló quaranta sinch lliuras en penció en nuda percepsió. Y de las ditas trenta sis lliuras en virtut de facultat exrpessa ab lo ticat acte de establiment donada poden encara lluuhirse vint y una lliuras en penció en nuda percepció per la proprietat de setcentas lliuras. Lo dit emperó Illustre Señor Marques de Monistrol ho te bais directe domini y franch alou de la comanda de Barcelona de la Sagrada militar religió de Sant Joan de Jerusalem, eo per son Illustre Señor Comendador de Sant Joan de Jerusalem a cens de una lliuras y deu sous, en cert termini pagadors. Y comfronta a orient ab terras de Barthomeu Jordá comerciant, y fabricant de indianas que foren de D. Anton Pongem y Alabau y antes de Solvestre Negre ttos ciutadans de Barcelona, e inclinantse a Mitgdia part ab terras de Joseph Castañer fabricant de indianas que foren de Magarola; a mitgdia y ponent ab ditas terras de Castañer que foren de Magarola; y a tremuntana ab terras que foren del dit Manuel Ortells, a mi venudas ab lo sobreditat acte que se consiter ab la primera designa de aquell, que antiguament foren de Pecali asequia mediant en totas las ditas confrontacions. Las que si no estant comformes ab los que se donaren en lo citat establiment, será perque en aquell acte no sen tingue la verdadera intelligencia. Y afirmo las ditas cosas esser verdaderas y contenir en si tota veritat mediant lo jurament, que voluntariament presto debant lo infrit notari. En testimoni del que otorgo la present escriptura en la ciutat de Barcelona als divuyt dias del mes de Abril del any mil vuytcents y sis. Essent presents per testimonis Anton Reumes y Bassas y Joseph Darder escrivents en dita ciutat habitants.
Anton Nadal y Darrer, En poder de mi Joseph Clos y Trias notari qui afirmo coneixer a dit confesant, y que ha firmat de sa ma.