Saga Bacardí
02222
ESCRITURA DE VENTA DEL MAS MATHEU, DE CLOS HACIA ANTONIO NADAL Y DARRER.


En la ciutat de Barcelona als vint y nou días del mes de Setembre del any mil vuitcents y sis.
En nom de Deu. Sia notori. Que lo Dr. Ignasi Clos y Vilar familiar de número del Sant Ofici de la Inquisició y notari publich y real, ciutadá de Barcelona, a efecte de exonerarse de la prestació de aquell censal de proprietat quatre mil vuitcentas vuitanta tres lliuras dotse sos y sis diners, y penció cent quaranta sis lliuras, y deu sous moneda barcelonesa que tots añs als vuit de Janer fa y presta als Rnts. P. Prior y Convent de Sant Agustí de la present ciutat. Y altrament per expedició de sos negocis. De son grat y certa ciencia per ell y los seus hereus y successors ven y per titol de venda concedeix a D. Anton Nadal y Darrer, comerciant matriculat de la present ciutat, y Tresorer per Sa Magestat del Real Consulat de Comers de la mateixa, a est acte present, als seus y a qui ell voldrá perpetuament, tota aquella casa, mas y heretat nomenada "Mas Matheu", ab sa gleba de extensió disset mojadas poch mes o menos de terras campa, ab alguns arbres de parra en ella plantats, totas contiguas a la mateixa casa, que per los titols avall escrits y lo dit Dr. Ignasi Clos te y posseheix en la Parroquia de Sant Pere y Sant Pau del Prat, Bisbat de Barcelona. Lo qual mas ab la dita sa gleba afronta a orient ab honors del Dr. en drets D. Ignasi Blanquet en esta ciutat domiciliat; a mitgdia ab la carretera dita de Valencia; a ponent ab altra carretera que va de la dita Parroquia del Prat a la vila de Sant Baldiri de Llobregat; y a tremontana part ab honors de D. Joseph Pujol y March en esta ciutat popular (part dels quals foren del Señor venedor) y part ab los hereus y successors de D. Victoriano de Sanefran Regidor perpetuo que fou de la predita ciutat. Y se te per lo Benefici baix la invocació de Nostra Señora del Portal en la Iglesia parroquial de Sant Vicens dels Horts de dit Bisbat, instituit, eo per son Rnt. Obtentor, y baix son domini y alou a cens de sinch lliuras barcelonesas tots añs per mitat pagadoras en los días o festa de Sant Joan de Juny, y de Nadal, qual cens paga y deu pagar lo dit D. Joseph Pujol y March com a possessor de sis mojadas de terra que foren de pertinencias de la dita heretat per lo referit Señor Ignasi Clos a ell venudas ab acte rebut en poder del Dr. Ramon Constansó notari publich de número de Barcelona als set Abril de mil setcents noranta y un, segons se afirma ab lo qual se li escarrega a pagar lo dit cens sens dany no gastos del venedor, ni dels seus, emperó lo mateix cens es, y deu esser salvo y segur al dit benefici, eo a son Rnt. Beneficiat en nom del mateix, tant sobre las cosas que ab lo present se venen, com sobre las ditas sis mojadas de terra possehidas per lo referit Pujol y March. Y espectan las designadas cosas al Señor venedor en forsa de la donació y heretament universal a son favor firmat per la Señora Josepha Clos y Vilar muller del Señor Ignasi Clos Familiar de número de dit Sant Tribunal de la Inquisició, y botiguer de telas, ciutadá de Barcelona sos difunts pares ab lo primer dels capitols matrimonials entre lo mateix Señor venedor, y la Señora Vincenta Clos y Trias muller sua, firmats al temps del comtracte de son matrimoni, en poder del Dr. Ramon Matheu y Smandia, notari publich de número de Barcelona als quatre de Desembre de mil setcents seixanta y quatre. A la qual Señora Josepha Clos y Vilar respectaba com a donataria universal per después de seguida la mort de la Señora Francisca Vilar y Sayos viuda de Joseph Vilar botiguer de telas, ciutadá de Barcelona sa mare, nomenada per lo Ilustre y Rnt. Señor Dr. D. Francisco Sayos Pbre. y Pavorde de Ivissa germá, y oncle respective de aquellas, segons que de la donació consta ab acte rebut en poder del Dr. Felix Avellá notari publich de número de esta ciutat als dinou de Juny de mil setcents trenta y vuit. Al qual Ilustre Señor D. Francisco Sayos pertañian, no sols com a altre dels cohereus de la universal heretat y bens que foren de dit Dr. Gaspar Sayor notari publich de Barcelona junt ab lo Dr. Jaume Sayos també notari publich de la dita ciutat, y Joseph Sayos corredor de orella, sos germans instituhits per dits son pare per iguals parts porcions ab son ultim testament que otorgá en poder del dit Avella notari als divuit Febrer de mil setcents vint y tres. Si també com a hereu del nomenat Jaume y Joseph Sayos sos germans, per estos instituhits ab sos respectius testaments que otorgaren en poder del relatat Avellá notari, esto es lo dit Joseph en setse de Abril de mil setcents trenta y un; y lo mencionat Jaume als catorce de Mars de mil setcents trenta y set. Al nomenat Gaspar Sayos espectaban, no sols com a hereu de la Señora Maria Sayos y Rodoreda muller sia, instituhit ab lo testament que ordená en poder del Dr. Ramon Godola notari publich de esta ciutat als vint y nou de Desembre del any mil siscents noranta y sis, si també com a hereu de Joseph Rodoleda adroguer de la present ciutat son sogre instituhit ab lo testament que est ordená en poder del Dr. Joseph Fonvant notari publich de Barcelona als dotse de Abril del any mil setcents y sis. Y al dit Joseph Rodoreda espectaban las mateixas cosas per titol de venda perpetua que a son favor feren y firmaren los Rnts. Administradors de la Capella y Collegi de Sant Sever de la present ciutat com a hereus de Elisabeth Andreu viuda de Joan Andreu adoguer, ciutadá de Barcelona. De la qual venda segons se assereix, consta ab acte rebut en poder del Dr. Thomas Simon notari publich de Barcelona al setse de Desembre del any mil siscents setanta y vuit. La present venda fa aixis com millor de dret tinga lloch, extrahent las ditas cosas ab totas sas entradas y eixidas, drets y pertinencias de son domini y poder, tot lo que passa y transfereix en ma y poder del comprador y dels seus. Prometent entregarli pocessió de las mateixas cosas, donantli facultat peraque de propria autoritat se la puga pendrer, ab clausula de constitut y precari. Volent que en virtut de la lley se entenga transferida la posessió, com si per lo venedor li fos realment entregada; cedintli tots sos drets y accions, dels quals puga usar en judici y fora de ell com millor li convinga, y constituhint lo procurador con en cosa propria. Salvos sempre los lluhismes a el deedors ab motiu de la present venda. Lo preu de la qual es set mil doscentas y sinquanta lliuras moneda barcelonesas. De las quals lo Señor comprador de voluntat del Señor venedor se reté quatre mil vuitcentas vuitanta tres lliuras dotse sous y sis diners, y per esta quantitat en virtut de facultat y potestat que ab lo present li concedei, y especial delegació, que al mateix temps li fa, deurá encarregarse tant en son preu, com en las pencions y prorratas del dia present en avant venedoras, eo lluhir y quitar lo censal de igual quantitat en capital, y penció cent quaranta y sis lliuras y deu sous dalt en lo proemi explicat. Dels acrehedors del qual, en lo temps de la lluhició consta la corresponent apoca y definició, ab cessió de drets, per la millor seguretat de la present, y volent que feta la paga, y obtinguda la cessió, succehesca en lloch y dret dels dits acrehedors, y li competescan las mateixas preeminencias y prerogativas que a aquells competirían ans de esser satisfets en la dita quantitat, acerca del que lo constituheix procurador com en cosa propria. Y las restants dos mil trescentas seixanta sis lliuras, set sous y sis diners confessa lo venedor haver rebut del Señor comprador ab diners metalich y comptant realment y de fet, en presencia del notari y testimonis avall escrits. Y de las mateixas ab thenor del present li otorga la corresponent apoca. Y aixi renunciant a la excepció de no esser lo dit preu en la expressada quantitat y modo convingut, a la lley ultra dimidium, y a altra qualsevol de son favor, absol y remet al Señor comprador tot lo mes que las cosas venudas podrían valer que lo preu sobredit. Y convé y promet al Señor comprador, que la present venda li fará tenir y valer, y las cosas en ella compresas lu fará tenir y possehir, y ne estará de ferma y legal evicció en tot y qualsevol cas, ab restitució y esmena de tots dañs y gastos. Per lo que obliga tots los bens y drets seus mobles e immobles presents y veniders. Renunciant a tot y qualsevol dret y lley de son favor. Y lo sobredit Señor Anton Nadal acepta la mateixa venda, prometent al Señor venedor rellevarlo indempne de la prestació del censal que de part del preu li ha delegat, ab restitució y esmena de tots dañs y gastos, baix la hipoteca especial de las cosas venudas, y la general de tots sos bens. Renunciant a las lleys de la hipoteca, y demes de son favor. Finalment juran los contrahents, venedor es a saber, y comprador la present venda y demes cosas sobreditas tenir per fermas y agradables, y contra las mateixas no fer no venir per alguna causa o rahó, y no menos que lo present contracte no se ha fet en frau del Señor alodial ni de sos drets. Y quedan advertits, que del present contracte deu haversen rahó en lo oici de hipotecas de esta ciutat dins sis días proxims, peraque tinga sa corresponent firmesa. En testimoni del que los nomenats Señors contrahents, als quals lo infrascrit notari dono fe coeixer, ho firman de propria ma. Essent presents per testimonis D. Joan Anton Rodrigues de Alcantara, oficial meritori de la Real Audiencia de esta ciutat, y Anton Soler escrivent en dita ciutat residents.
Joan Clos y Vilar notari, Anton Nadal y Darrer, En poder de mi Thomas Gibert notari publich de número de Barcelona.