Saga Bacardí
02246
ESCRITURA DE PAGO DE PARTE DE LA DOTE DE ANA MARIA AMAT A SU ESPOSO Y SUEGRO ANTONIO NADAL DARRER Y VICENT.


Sia notori com nosaltres Anton Nadal y Darrer y Anton Nadal y Vicent pare y fill los dos comerciant ciutadans de Barcelona. De nostre grat y certa sciencia firmam apoca a Agna Maria Nadal y Amat nostre nora y muller respective, encaraque ausent y per ella present y estipulant lo notari avall escrit, de la quantitat de deu mil lliuras moneda barcelonesa que son a cumpliment de vint mil lliuras de dita moneda per semblants que la referida Anna Maria junt ab dos calaixeras ab sas robas, joyas, y appendices nupcials, nos constituí en dot, ab un capitol resultant dels matrimonials entre dita Anna Maria Nadal y Amat de una, y jo de altre firmats en poder del subscrit notari als divuit de Novembre de mil vuitcents y hu, de las quals vint mil lliuras y calaixeras ab sas robas Anton Amat y Pont botiguer de paños de esta ciutat son pare li feu llegat com en lo citat capitol de constitució dotal mes llargament se expressa: De totas las quals cosas ab altre dels citats capitols matrimonials emergent, li habem firmat carta dotal y de esponsalici que ab lo present ratificam y confirmam, com de las altres deu mil lliuras a bon compte de las referidas vint mil lliuras las tingam ja rebudas com consta de la apoca per nosaltres a favor de la predita Agna Maria firmada en poder del notari avall escrit lo sobredit dia dinou de Novembre del sobre expressat any. Lo modo de la paga de las sobreditas deu mil lliuras, es que confessam tenir rebudas de la indicada Agna Maria Nadal per mans de Da. Josepa Mornau y Amat muller de D. Joseph Francisco Mornau y Prat Comisari honorari de Guerra dels Reals Exercits de Sa Magestat (que Deu guarde) com a heeva del sobre dit Anton Amat y Pont y de Anna Maria Miquel y Darrer son pare y abia respective, en diner comptant, realment y de fet a nostres voluntats de que se troban firmats cinch distincts recibos, a saber es un de dos mil lliuras als vint y dos Novembe mil vuit cents dos, altre de igual dos mil lliuras als vint y quatre Novembre mil vuitcents tres, altre de semblants dos mil lliuras als vint y nou Novembre mil vuitcents quatre, altre també de dos mil lliuras als trenta Novembre mil vuitcents cinch, y altre d edos mil lliuras als sis Desembre de mil vuitcents sis, los quals volem vingan compresos ab la present apoca perque de una mateixa quantitat no aparegan differents cautelas, y aixis renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, y a la general del dret, en testimoni de ditas cosas firma la present apoca en la ciutat de Barcelona als nou dias del mes de Mars del any del Señor de mil vuitcents y set, essent presents per testimonis Joseph Igual y Jaume Tarragó los dos en Barcelona abitants.
Anton Nadal y Darrer, Anton Nadal y Vicent, En poder de mi Fancisco Joan Elias y Bosch notari, qui afirmo coneixer a dits otrogants, y que han firmat de sas mans.