Saga Bacardí
02247
ESCRITURA DE ENTREGA DINERAL DEJADA POR DE MORNAU HACIA SUS SOBRINAS ANA MARIA Y TERESA DE AMAT Y MIQUEL.


Sia notori com nosaltres Anna Maria Nadal y de Amat muller de Anton Nadal y Vicent comerciant, ciutadá de Barcelona y Da. Teresa de Dalmau y de Amat muller de D. Ramon de Dalmau y de Fals en la vila de Reus Camp y Arcabisbat de Tarragona domiciliat, fent empero estas cosas nosaltres dita Anna Maria Nadal y Da. Teresa de Dalmau en presencia de voluntat y consentiment de nostres respective marits aball consentints, de nostre grat y certa sciencia firmam hapoca a Da. Josepha de Mornau y de Amat muller de D. Joseph Francisco de Mornau Comissari honorari de Guerra dels Reals Exercits de Sa Magestat (que Deu guarde) en Barcelona domiciliat com a hereba de Anna Maria de Miquel y Darrer viuda nostra abia a estas cosas present de la quantitat de mil lliuras moneda barcelonesa, a saber es, de sinch centas lliuras quiscuna de nosaltres, que son per lo llegat que de semblant quantitat nos feu la expressada Anna Maria de Miquel y Darrer viuda ab sos codicils que feu y firmá y closos entregá al notari aball escrit als tres de Abril de mil setcents vuytanta y vuit, y despres de sa mort foren per lo mateix notari hoberts y publicats al svint y un dias del mes de Octubre del any mil setcents noranta per quant vingué lo cas de la colocació en matrimoni carnal o espieritual de alguna de nosaltres qual cas se ha verificat a saber es, en mi dita Anna Maria Nadal ab lo matrimoni celebrat ab lo referit Anton Nadal y Vicent com consta en la partida de nostra desposori en lo arxiu de la Parroquial Iglesia de Sant Miquel Arcangel de esta ciutat als divuit de Novembre de mil vuitcents y un y de mi dita Da. Teresa Dalmau ab lo celebrat ab lo predit D. Ramon de Dalmau com consta de higua partida de desposori en lo referit arxiu de la mencionada Parroquia de Sant Miquel Arcangel de la present ciutat als dos de Janer immediat. Lo modo de la paga de las sobredits mil lliuras es que confsam respectivament teni rebudas de la sobre anomenada Da. Josepha Mornau y de Amat en diner comtant realment de fet a nostras voluntats. Y aixi renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, y a la general del dret en testimoni de ditas cosas firmam la present apoca, y presents nosaltres los sobre dits Anton Nadal y Vicent y D. Ramon de Dalmau marits de las expresadas Anna Maria Nadal y Da. Teresa Dalmau consentim a las sobreditas cosas per las expressadas nostras respectives muller fetas com a executadas en nostra presencia, de nostra voluntat y consentiment, tot lo que fou fet en la ciutat de Barcelona als deu dias del mes de Mars del any mil vuitcents y set. Essent rpesents per testimonis Joan Badia y Francisco Pont los dos comerciants en Barcelona residint.
Anna Maria Nadal y Amat, Teresa de Dalmau y de Amat, Anton Nadal y Vicent, D. Ramon de Dalmau, Ante mi Francisco Joan Elias y Bosch notari.