Saga Bacardí
02248
ESCRITURA DE VENTA DE CENSO SOBRE TIENDA HACIA MORNAU, POR CAYETANO DE CANALS Y ADMETLLER.


Sia notori com o D. Gayetano Canals y Admetller Baró de la Vall-Roja en Barcelona domiciliat per expedició de mos negocis no he trobat medi menos daños a mos bens, que lo de la present venda, perso,. De mon grat y certa sciencia per mi y los meus hereus o successors vench y per titol de venda concedesch a D. Joseph Francisco Mornau y Prats Comisari Honorari de Guerra dels Reals Exercits de Sa Magestat (que Deu guarde) en Barcelona residint, encaraque ausent, y per ell present y estipulant lo notari avall escrit, y als seus y a qui voldrá perpetuament tres lliuras en penció y en nuda percepció junt ab tots los drets de ampara pera percibir, fatiga para retenir, y firma pera cosnervar los drets, y altres qualsevol dret al mateix cens competents junt ab la porrata de la penció corresponcions y porrata en avant devedoras y lo preu de aquell en cas de lluició per lo cas de ser lluible de aquell cens en lo temps de sa imposició compresa la corresponsió de penció cent trenta vuit lliuras y exclosa esta sols de penció noranta tres lliuras, pero veus per habersen lluit noranta lliuras en penció y en nuda percepció com consta ab acte rebut en poder de Joan Fontrodona y Roure notari publich real colegiat de número de Barcelona als trenta Desembre mil setcents vuitanta hu, y segons lo curs ordinari mil setcents vuitanta, sols las sobreditas tres lliuras que tots anys als trenta de Desembre Da. Josepha Mornau y de Amat muller del referit D. Joseph Francisco Mornau com a succehint a Anna Maria Miquel y Darrer viuda sa abia per los titols avall escrits, me fa y presta, per rahó de tota aquella botiga o obrador desde terra fins al primer sostre ab un pati que hi ha fora en lo carrer ahont se recullia la lleuda de Mediona y antes las sedas del General de Cataluña situat en esta ciutat en lo carrer dit antes dels Cambis Vells despues dels Cambis, y vuy dels Caputxes. La qual botiga o operatori se te per mi al referit cens de tres lliuras en lo sobredit termini pagador, y del dia present en avant en vritut de la present venda se tindrá per lo sobredit D. Joseph Francisco Mornau al relatat cens de las renunciadas tres lliuras en lo indicat termini pagadoras, lo mencionat D. Francisco Mornau lo tindrá per los Illustres y Revernts Señors Hereus de la Lleuda real de Mediona a cens de trenta lliuras barcelonesas, tots añs pagadoras en dos terminis la mitat als cators Agost, y la altre mitat als catorse Febrer, qui ho tenen per los aniversaris comuns de la Seu de Barcelona a censde deu lliuras barcelonesas tots anys pagadoras als tres de Febrer, succehint dits aniversaris comuns o estas cosas a Joan Bolet mercader de Barcelona en virtut de regoneixensa feta per lo Molt Rnt. Señor D. Jaume Cordellas canonge de dita Seu al Rnt. Anton Rosell Canonge y a las hores protector de dits aniversaris comuns, y als successors en dit ofidi, de la venda a ell dit Jaume Cordellas feta per Francisco Anton Setentí y Bernat, Joan de Marimon donsells domiciliats en Barcelona, Jaume Dams mercader y Pere Antich blanquer, ciutadanns de Barcelona com aprocuradors dels bens de dit Joan Bolet y altres ab acte rebt en poder de Francisco Suñer notari publich de Barcelona lo dia primer de Janer de mil sinch cents seixanta dos, y de la regoneixensa apar ab altre acte rebut en poder del mateix Suñer notari als quatre de Juriol de mil cinch cents seixanta dos, ydits anniversaris ho tenen per los mateixos aniversaris comuns, y per sos Rnts. Administradors en vritut de consigna a ells feta per Guillem Cortina Canonje de dita Seu, y altres marmessors y executors del testamento o ultima voluntat de Joan Belltimet escrivent y badell de dita Seu com a layca y privada persona, y baix domini y alou de dits aniversaris comuns a cens de vuit morabatins tots anys pagadors lo die o festa de Sant Lluch, qual cens dit Jaume Cordellas está obligat a pagar. Se ha de saber que antes dita botiga o operatori se tenia per los hereus o successors de Joseph Manuel Ferreras corredor de orella, ciutadá de Barcelona a cens de quinse lliuras tots ans pagadors per mitat als quinse Octubre y quinse Abril, pero despres ab acte rebut en poder del infrit notari als vint y quatre Desembre mil setcents noranta firma per rahó de Señoria per Christofol Ferreras y Comas agent fiscal del tribunal Real ordinari de esta ciutat com a succehint al indicat Joseph Manuel Ferreras foren venudas y absoltas junt ab tota sa Señoria mitjana a favor de Anton de Amat y Pont en Barcelona domiciliat y de la referida Da. Josepha Mornau y de Amat, pare y filla en los noms de usufructuari y hereva respective dels bens que foren de la relatara Anna Maria Miquel y Darrer viuda. Y onfronta dita botiga y operatori a solixent ab nonor de Teresa Morell muller de Joan Morell ciutadá de Barcelona; a mitgdia y tremontana ab casas del Noble Señor D. Anton de Tudó ohidor de la Real Audiencia del present Principat de Cataluña; y a ponent ab dit carrer antes dels Cambis, y vuy dels caputxins. Y me especta lo sobredit cens com a hereu de D. Juam Pau Canals Baró de la Vall-Roja mon pare per est instituit ab son ultim y valido testament que feu y firmá y clos entregá al referit Joan Fontrodona notari als nou de Novembre de mil setcents vuitanta quatre, y despres de sa mort, fou per lo mateix notari Fontrodona y Roure overt y publicat als vint y quatre Octubre mil setcents vuitanta sis, y al indicat D. Joan Pau Canals y de Martí mon pare espectava en virtut de establiment per ell a favor de la relatada Anna Maria Miquel y Darrer viuda de Joseph Miquel y Sala ciutadá de Barcelona otorgat en poder del indicat Joan Fontrodona y Roure als trenta de Desembre de mil setcents vuitanta hu, y segons lo curs odinari de mil setcents vuitanta, firmat per rahó de Señoria, la qual venda fas aixi com millor dir y entendrer se pot extrahent las sobreditas tres lliuras de cens de mon domiuni y poder y possant aquellas en ma poder, y domini de dit comrpador, y dels seus, prometent induirlos en la possessió corporal, real, actual o quasi de las cosas venudas donantlos facultat que de sa propia authoritat se la pugan pendrer ab clausula de constitut y precari cedinlos aixi mateix tots mos drets y accions en virtut dels quals puga demanar y cobrar la porrata de la penció corrent de las referidas tres lliuras de cens del dia present en avant discorradora pencions, y porrata en avant debedoras y discorradora, y lo preu de aquel en cas de lluició per lo cas de ser lluible y del que cobraran firmara apocas, recibos, y altres qualsevols cautelas, y a est effecte exposar clams y reclams, instar execucions, firmar per rahó de Señoria qualsevols alienacions y transportacions de dita botiga u obraror en avant fahedoras, usar de prelació y fadiga y las ditas tres lliuras de cens en cas de lluició absoldrer y difinir, y altrement usar dels mateixos drets y accions cedits, en judici y fora de ell com millor los convinga constituintlos per est effecte procuradors meus com en cosa propria, salvats los censos y demes drets dominicals dels Señors sobre expressats y salvat també lo lluisme als mateixos competents lo qual per succeir dits anniversaris a laycs despres de la sentencia arbitral es la decima part del preu. Lo preu de la present venda es setanta sinch lliuras moneda barcelonesa que confesso tenir rebudas en diner comptant, realment y de fet, a mas voluntats, de las quals ab lo present virmo la corresponent apoca. Y aixi renunciant a la excepció del preu en lo modo predit no convingut ni rebut a la lley que afavoreix als engañats en mes de la mitat del just preu y a la general del dret dono y remeto a dit comrpador y als seus lo major valor que podrian tenir las cosas venudas del preu sobredit. Mes avant prometo la present venda ferne valer y tenir y estarne de ferma y legal evicció en tot y qualsevol cas ab restitució y esmena de tots danys gastos, interesos, y despesas. Per lo que en obligo tots mos bens y drets mobles, e inmobles, haguts y per haber renunciant al privilegi militar, monició o citació de vint y sis dias que en Cataluña se concedeixen als Cavallers y demes personas generosas, y a qualsevol altre dret y lley que afavorir me puga. Y per major firmesa de tot lo sobre estipulat prometo y juiro a Deu Nostre Señor, y a sos Sants quatre Evangelis, no sols que contra las sobreditas cosas no faré ni vindre per causa, o rahó alguna sino y també que lo present contracte no se ha fet en frau dels Señors cominicals, sobre expresasts, ni de sos drets. Quedant advertit per mi lo notari avall escrit que del present acte se ha de pendrer la rahó en la oficina de hipotecas de esta ciutat dins sis dias proxims altrament no ha de donar fee en judici per los efectes expressats en la Real Pragmatica Sanciò publiada en esta ciutat. Tot lo que fou fet en la ciutat de Barcelona als primer dias del mes de Abril del any del Señor de mil vuit cent sy set. Essent presents per testimonis Geroni Lleona escrivent y D. Francisco Totosaus los dos en Barcelona habitants.
El Baró de Vall-Roja, En poder de mi Francisco Joan Elias y Bosch, notari qui afirmo coneixer a dit otorgant y que ha firmat de sa ma.