Saga Bacardí
02249
ESCRITURA DE VENTA DE CASA Y PATIO EN LA CALLE CORTINAS, DE LOS AYMAR, HACIA ANTONIO NADAL Y DARRER.


En la ciutat de Barcelona als disset días del mes de Mars del any mil vuitcents y set.
En nom de Deu. Sia notiri. Que Jaume Aymar y Ribas, y Francisco Aymar y Cantarell, pare y fill tintorers de paños, ciutadans de Barcelona. A efecte de pagar y satisfer.
Primo: Al Señor Joaquim Pou y Compañía droguer, ciutadá de la dita ciutat mil vuitcentas seixanta nou lliuras tretse sous y vuit diners a cumpliment de aquellas tres mil y siscentas lliuras barcelonesas de que lo dit Jaume Aymar li firmá debitori ab acte rebut en poder del notari avall escrit als dinou Agost del any mil vuitcents y dos.
Item: Als Señores Casas y Romaña del comers de esta ciutat mil noucentas seixanta y sinch lliuras divuit sous y vuit diners que lo referit Jaume Aymar los está debent per lo valor de dos serróns de Indi que en lo any passat de mil vuitcents y sinch los comprá per lo curs de la oficina de Tintorer.
Item: Al Señor Pau Comerma & Cia. també droguer de esta ciutat trescentas seixanta una lliuras tres sous y vuit diners per restas y a cumpliment del compte de varios generos que lo expressat Jaume li comprá també per lo cual de la oficina de tints.
Item: A la Señora Serafina Ribas, viuda del Dr. Joseph Ribas y Granés notari publich de número de Barcelona sinchcentas lliuras barcelonesas a cumpliment de mil lliuras de que lo predit Jaume Aymar li firmá debitori est poder del Dr. Joseph Clos y Prias notari publich també de número de Barcelona als dinou Juliol del dit any mil vuitcents y sinch.
Finalment: Per ocorrer a varias urgencias causadas principalment dels considerables desembolsos que primerament tingué de superar lo expressat Jaume Aymar en la necesitat de reedificar, con rehedificá, aquellas casas grans que posseheix en esta ciutat y en lo carrer que va de las Bassas dels Molins dits de Sant Pere a la Iglesia Parroquial de Sant Pere de las Puellas, y de reparar, com repará y notablement millorá las altras casas que posseheix en lo dit carrer y en lo nomenat den Cortines, part de las quals es la casa que avall se designará. Y altrament per domar major extensió al negoci de son ofici de tintorer. De son grat y certa ciencia, per ells, y per los seus hereus y successors venen y per titol de venda concedeixen al Señor D. Anton Nadal y Darrer familiar de número del Sant Ofici de la Inquisició, comerciant matriculat y thesorer per Sa Magestat de la Real Junta de Comers de la dita ciutat present, als seus y a qui voldrá perpetuament, tota aquella casa ab un petit celobert o exida al detrás, que per los titols avall escrits los nomenats pare y fill Jaume y Francisco Aymar tenen y posseheixen en esta dita present ciutat de Barcelona, y en lo expressat carrer nomenat den Cortines. La qual casa ab sa eixida, y la que a ella contigua per la part de la exida queda als venedors y te la entrada per lo carrer que va de las Bassas, a la Iglesia de Sant Pere, formaban antiguament un sol casal que en lo temps del establiment, que avall se calendará, se nomenaba "Lo Llenyer dels Tints". Y se te junt ab la dita casa que allí queda als venedors, per los hereus y successors del Magnifich Francisco de Vallsecá a cens de tretse sous y sis diners barcelonesos annualment pagador en la festa de pasqua de Resurecció. Qui ho tenen, junt ab altras cosas en alou y domini directe del Real Monastir de Sant Pere de las Puellas de esta ciutat. Es de saber que la casa que aquí se designa, junt ab la altra casa que allí contigua pueda als venedors, y junt també ab las casas grans que estos posseheixen en lo dit carrer que va de las Bassas a la iglesia Parroquial de San Pere, se tenia per Maria Angela Velat, viuda de Pau Velat difunt tintorer de paños en nom de usufructuaria dels bens que foren de son difunt marit, y de hereva vitalicia del mateix; y per Joseph y Francisca Velat fils dels dits conjuges Pera y Maria Angela Velat a cens de vint lliuras ab Señoria mitjana, de las quals deduhidas las corresponsions quedaban francas cent once lliuras y nou sous imposadas ab lo establiment que de unas y altras casas foren las referidas mare y fills Velat a Jaume Aymar difunt tintorer de paños, ciutadá de Barcelona, avi del preditJaume Aymar aldre dels venedors ab acte rebut en poder del Dr. Joseph Brossa y Elias notari publich real collegiat de Barcelona, als sis Novembre del any mil setcents y catorce. Pero después ab acte rebut en poder del Dr. Bonaventura Galí notari publich de número de Barcelona als divuit Octubre de mil setcents trenta y vuit. Firmat per rahó de Señoria lo dit cens ab lo dita Señoria mitjana, fou venut y absolt per los administradors, eo el cos del Concurs de acrehedors dels dits conjuges Velat a favor del dit difunt Jaume Aymar, y en consecuencia lo expressat cens y Señoria quedaren extinguits, y a la proprietat de las casas consokidats. Y termina la mateixa casa que ab lo present se ven, a orient en honor del hereu de Joseph Grilló blanquer, ciutadá de Barcelona que fou de Lluis Carbonell, y antes de Joseph Bañeres, y part ab lo carrer den Cortines; a mitgdia ab lo dit carrer den Cortines; a ponent rtenint algún tam de inclinació; a mitgdia, part en honor de Catharina Mirás y Prat viuda de Jaume Mirás, part en honor dels hereus del Dr. Joan Sala Pbre. y part ab la dita casa restant als venedors que trau al carrer per lo qual se va de las Bassas dels Molins dits de Sant Pere, a la Iglesia parroquial de Sant pere de las Puellas; y a tremontana ab casa de Magí Enrich fuster, ciutadá de Barcelona. Es de advertir que en la dita eixida o celobert de la casa que ab lo present se ven trau set finestras la casa de Magí Enrich per dos de las quals hi ha reixa de ferro y sinch altras finestras, la que queda als venedors, y de estas deurá paredarse la que está quasi inmediata al platerreno com també lo portal, pero per rahó de las demes será precis al comprador y a sos successors deixar allí, alomenos una androna a fo de no impedir las llums a las casas que tenen aquella servituts. Especta la designada casa als venedors a saber, al dit francisco Aymar, no sols en virtut del neretament y donació universal a son favor feta per lo referit Jaume Aymar son pare ab lo primer dels capitols matrimonials entre ell, y Eulalia Tintorer y Nadal sa muller, firmats en poder del Dr. Jaume Morelló notari publich de número de Barcelona als deu Febrero del any proxim passat mil vuitcents y sis, si també en virtut del fidecomis de que luego se fará merit. Y al dit Jaume Aymar com a hereva universal de Francisco Aymar també tintorer de paños, difunt son pare per aquest nomenat ab son ultim testament que ordená en poder del Dr. Carlos Rondó notari publich de número de Barcelona als vint y sinch Juliol del any mil setcents seixanta y un, y después de son obit publicat als vint y tres Desembre de mil setcents seixanta y set; ab lo qual testament lo dit Francisco Aymar instituhí en sa herencia un fideicomis Real y perpetuo entre sos descendents, en virtut del qual te cridat lo dit actial Francisco per después de la mort de son pare. Al dit difunt Francisco Aymar espectaba no sols com a hereu universal del dit Jaume Aymar difunt son pare, per mi instituhit, ab son ultim testament que firmá en poder del renunciat Joseph Brossa notari als sis Mars de mil setcents trenta y sinch, publicat als vint y quatre Juny de mil setcents trenta y nou, si també en virtut de la donació universal per aquell feta del mateix Francisco son fill, feta ab lo primer dels capitols matrimonials entre lo propri Francisco Aymar y Josepha Ribas, difunta muller sua, rebuts en poder de dit Joseph Brossa notari als quinse Juny de mil setcents trenta y nou. Y al dit difunt Jaume Aymar espectaba, no sols per titol del calendat establiment a son favor fet per los mare y fills Velat en poder del referit Joseph Brossa notari als sis Novembre mil setcents y catorce, firmat per rahó de Señoria, si també en virtut de la solemptne estipulació otorgada per los dits mare y fills Velat en poder del expressat Joseph Brossa notari als tres Mars del any mil setcents y divuit, ab la qual declaración, volgueren y consentiren que esta caseta que ab lo citat establiment se reservaren sobre lo insinuat casal dit "Lo Lleñer" vingués compresa ab lo mateix establiment baix lo propri cens, entrada, Prats y condicions en aquell contingudas y expressadas. La present venda fa aixi com millor de dret tinga lloch, extrahent la dita casa y eixida ab totas sas entradas y eixidas, drets y pertinencias de son domini y poder del Señor comprador y dels seus, prometent entregarli possessió de las mateixas cosas, donantli facultat peraque de propria authoritat se la puga pendrer y retenir, ab clausula de constitut y precari, volent que en virtut de las oblas se entanga transferida la possessió com si per los venedors li fos realment entregada, cedintli tots sos drets y accions, dela quals puga usaar en judici y fora de ell com millor li convinga, y constituhintlo procurador com en cosa propria. Salvo sempre los censos y demes drets dominicals als Señors sobre expressats, com també los lluhismes a thenor de la clausula del seté a ells, compresa per rahó de esta venda. Lo preu de la qua es sis mil y sinch centas lliuras barcelonesas y metalicas, de las quals de voluntat dels venedors se reté lo Señor comprador la quantitat de quatre mil siscentas noranta sos lliuras quinse sous y deu diners, y en virtut de formal delegació que ab lo present li fan, deurá pagarlas als acrehedors mencionats en lo prohemu de esta escriptura, median temperó que aquells li prometian la responsabilitat de son respectiu credit en tot cas de evicció. Dels quals acrehedors en lo temps de la paga obtindrá la corresponent apoca ab cessió de drets per la major seguretat de la present sa compra. Volent que feta a paga y obtinguda la cessió succehesca lo Señor comprador en lloch y deet dels acrehedors, y lo competescan las mateixas preeminencias y prerrogativas que a aquells competirían a no esser satisfets en son respectiu credit, acerca del que lo constituheixen procurador con en cosa propria. Y las restants mil vuitcentas tres lliuras quatre sous y dos diners confessan los venedors haber rebut del Señor comprador de comptant,r ealment y de fet en presencia dels notari y testimonis avall escrits. Per lo que renunciant a la excepció de no esser lo preu en la dita suma convingut, y a altra qualsevol de son favor, no sols otorgan de la quantitat rebuda la corresponent apoca, si que també absolen y remeten al Señor comprador tot lo que las cosas venudas podrían valer mes del preu sobredit. Y convenen y prometen al mateix Señor comprador que la present venda li farán tenir y valer, y las cosas en ella compresas li farán tenir y possehir, y ne estarán de ferma y legal evicció en tot y qualsevol cas ab restitució y esmena de tots dañs y gastos, Y respecte que la herencia y bens que foren del dit difunt Francisco Aymar, de pertinencias de la qual herencia es la casa y eixida ab lo present venuda, está subjecta a las substitucions y fideicomis per est instituhit ab lo calendat son ultim testament, y tal vegada podría també suporarse aquella herencia del difunt Jaume Aymar primer, de la qual herencia igualment proceheix la casa y eixida venudas, esta subjecta a la vocació dels descendents de francisco Aymar son fill continuada en la citada donació universal que feu a favor del dit Francisco. Y en las ditas herencias y corresponen als venedors, eo al Jaume actual, varios credits essent de particular concideració. La dot que Josepha Aymar y Ribas difunta mare del prop dit Jaume aportá en quantitat de sinch centas y seixanta lliuras als mencionats pare y fill Jaume y Francisco sos sogre y marit respectives, ab los capitols matrimonials entre ells firmats sobre calendats. Lo esponsalici en quantitat de doscentas y vuitanta lliuras, que ab altre dels dits capitols los referits pare y fill feren a la dita san ora y muller, de la qual Jaume actual es nereu universal per la dita deixá instituhit ab son testament que entregá clos al Dr. Joseph Anton Mallachs, notari publich de número de Barcelona als tretse Desembre de mil setcents seixanta y vuit, y que seguit son obit fou publicat per lo dit Joseph Francisco Mas y Vidal notari publich del dit número als vint y sinch de Febrer de mil setcents noranta y dos, pues encaraque instituí al dit son fill Francisco solament en una tercera part, substituhint en las altres dos als fills de ella que al temps de sa mort ne tinguessen estat, se verificá tenirlo ja tots los fills, y fillas que la sobrevisqueren. Lo import dels gasto funerals y sufragis disposats per lo dit Francisco ab lo calendat son testament. Lo llegat de quinse lliuras que feu al Sant Hospital General de esta ciutat. Los llegats de setcentas lliuras y dos calaixeras ordenats també per lo dit Francisco ab son testament que los mare y fills Josepha y Jaume actual com a usufructuaria y hereu satisferen a Maria y a Eulalia fillas del testador esto es a cada una, quals pagas se ustifican per las apocas a favor dels propris mare y fill firmadas, a saber en quant a la primera per Joseph Pacera tirador de or, y la mateixa Maria Aymar conjuges en poder del dit Joseph Ribas y Granés notari de número de Barcelona als nou Octubre del any mil setcents setanta y quatre, y en quant a la Eulalia, per Lluis Cantarell, Jacinto Cantarell pare y fill y la mateixa Eulalia sogre y marit aquells de esta, en lo cos dels capitols matrimonials entre los mateixos fets en poder del dit Jacinto Baramon notari publich de numero de Barcelona als vint y sis Janer de mil setcents vuitanta y un. Debanse emperó entendrer qie respecte de haber mort la dita Maria sens deoxar fills qie arribassen a la edat de testar, tingué lloch lo pacte revercional continuat en son llegat, en respecte a trescentas y sinquanta lliuras, y las dos calaixeras ab sas robas y vstits, per recobrar las quals fou precis seguir un judici, las costas del qual venen també a ester credit del Jaume actual que tingué de siportarlas. Los llegats igualment ordenats per Francisco Aymar, a Carlos y Francisco fills seus de vuitcentas lliuras a cada un, los quals llegats per haber mort aquells essent Pbres, y sens fills, sols deuhen reputarse per de trescentas y sinquanta lliuras cada un, perque las restants quatrecentes y sinquanta lliuras estigueren subjectes a pactre revercional, peró en quant a las restants trescentas y sinquanta lliuras scceheix lo actual Jaume Aymar com a hereu dels dits sos germans per estos instituhit per después de la mort de Josepha sa mare, a saber, per lo Rnt, Carlos ab lo testament que entregá clos al Dr. Felix Campllonch notari publich de numero de Barcelona als vint y nou Agost mil setcents etanta y set, publicat después de la mort del Rnt. Testador per lo Dr. Francisco Joan Elias notari publich del dit número als sis Abril del any mil setcents noranta y sinch. Y per lo Rnt. Francisco ab lo testament que segons se aforma ordená en poder del dit Ramon Matheu notari publich de número de Barcelona als sinch Octubre de mil setcents vuitanta y quatre. La legitima competent a maria Antonia filla del Dr. Francisco primer, muller de Joseph Firmat perxer, ciutadá de Barcelona, la qual, com tras qe posterior al testament de son pare, no fou compresa ab los llegats de las altras fillas, y per sa dotació se li pagaren per los dits Josepha y Jaume mare y fill mil lliuras barcelonesas, y dos calaixeras ab sas robas, vestits, y apéndices corresponents, segons consta de la apoca firmada por Salvador Firmat y los mateixos conjuges Joseph y Maria Antonia Firmat y Aymar en poder del predit Joseph Ribas notari a deu Febrero mil setcents vuitanta y set. Las dos mil lliuras capital del censal de pensió seixanta marras creat per lo expressat Francisco Aymar primer a la Señora Maria Antonia Pujol y Senillosa ab acte rebut en poder del Dr. Joan Olzina y Cabanas notari publich de número de Barcelona als divuit octubre mil setcents seixanta y tres, lluhit per la Josepha viuda del Dr. Francisco y per lo actual Jaume Mare y fill segons consta de la lluhició firmada per D. Joseph Pujol y Senillosa en poder del Dr. Joseph Grau Sola notari publich real collegiat de número de Barcelona als vint Octubre del any mil setcents y setanta. Y si be aquesta lluhició fou dirigida a favor dels Rnts. P. Rector y Collegi de P.P. Dominicos de esta ciutat perque las dos mil lliuras precehiren del censal de dos mil cent y sinquanta lliuras firmat per dits mare y fill al expressat Collegi en poder del dit Solá als nou del dit Octubre. Pero al present obgecte es lo mateix perque lo dit censal creat al Collegi fo lluit per los mateixos mare y fill Josepha y Jaume Aymar, segons consta en poder del sobredit Joseph Ribas y Granes notari a vint y dos Febrer de mil setcents setanta y set. Las mil lliuras capital del censal creat per lo dit francisco Aymar primer, a la dita Señora Maria Antonia Pujol y Senillos, com a proprietaria, y a la Señora Gertrudis Senillosa, sa mare com a usufructuaria en poder del Dr. Joan Francisco Casals notari publich de Barcelona als set Janer de mil setcents y quaranta y sinch, redimit per la dita Josepha, y per lo actual Jaume Aymar coma par de la lluhició firmada per D. Joseph Fidel Pujol y Senillosa, en poder del citat Joseph Ribas y Granes notari als set Abril del any mil setcents y vuitanta, y a mes de alguns altres credits de esta naturalesa, no son de menor merit los que al propri Jaume, actual competeixen en rahó de las obras fetas per la rehedificació de las ditas casas grans, en tant necesarias las ditas obras, com que per medi de ellas se evita la inninent ultima de las mateixas casas verificada la qual, es vist que ningún producto haurian donat a la herencia del fideicomis, al pas que per lo mateix medi de las obras se conseguí tant en aquellas casas, com en la que ab lo present se ven, y en la altra que contigua queda als venedors, una evident millora y unas renda que fan estimable, y quasi dinan tot lo ser a la expressada herencia. Sens que puga duptarse del deplñorable esta en que se trovaban las referidas casas antes de sa rehedificació, pues per la información judicial sobre est particular, y per sa perpetua memoria actuada en la curia Real ordinaria de esta ciutat, per Ignasi Colemmes Escrivá de aquella promoguda per lo actual Jaume Aymar, als tres y decretada per lo Ilustre Señor Alcalde Major y Thinent Corregidor als set del corrent mes de mars, quedá plenament justificat que aquellas casas tingeren que derruirse enterament per evitar la ruhina, que naturalment amenassaban. Lo qual credit de obras ascendeix a la suma de vint y nou mil noucentas y vuit lliuras, nou sous y sis diners, segons se acredita per las apocas ab inserta de comptes, firmada a favor del actual Jaume Aymar en poder del Dr. Jaume Morelló notari publich de número de Barcelona, la una per Joseph Cortes mestre de casas dels vint y nou Janer mil vuitcents y sinch, en quantitat de dinou mil sent vint y nou lliuras un sou y sinch diners. Altra per Joseph Tinterer fueter en dos Mars del mateix any en quantitat de set mil doscentas setanta y sinch lliuras y tretse sous. Y la altra per Esteve Mayosader Monja en vint y sis del prop dit mes de Mars en quantitat de tres mil sinch centas vuitanta tres lliuras dotse sous y un diner.
Per tant, y a fi de providenciar per lo major seguretat del comprador, caccepta las vendas, eo lo dit actual Jaume Aymar y prenen las sis mil y sinch centas lliuras preu de esta venda en compte dels drets, credits, que los compete pero sobre las herencias de Jaume Aymar, y de Francisco Aymar, primers, avi y pare respective del actual Jaume. Y a mes per atendrer y cumplir las ditas cosas per los venedors promesas, obliga y especialmente hipotecan tant lo restant del import dels explicats credits, com tots los demes altres credits que los correspongan en las mateixas herencias de son avi, y besavi, respective, cedint al Señor comprador tots los drets y accions a ells competents ab motiu de uns y altres credits, fins al import de la plena evicció de esta venda, en virtut dels quals drets y accions lo mateix comprador y sos successors tingan y possehescan las cosas venudas ab sas milloras y auments, y pugan defensarlas contra qualsevols personas y altrament pugan usarne en judici y fora de ell com millor los convinga, acerca del que los constituheixen procuradors com en cosa propria. Y generalment sens perjudici de la dita especial hipoteca, obligan tots sos bens y drets junts, y del altre dels dos assolas mobles e immobles presents y veniders. Renunciant a la lley si duobus S. emp. Cod. Com. Delegats. A la altra, si fundium cod. De exictionobus. A la que disposa que primer dega pasarse per la cosa especialmente hipotaca que per la general obligació dels bens, y a la altra que quant lo acreedor pot satisferse de la cosa especialmente hipoteecada, no se valga de la general obligació, als beneficis de novas constitucions divididoras y cedidoras accions, a la constitut de Barcelona que parla de dos o mes que assolas se obligan, y a tot y qualsevol altre dret y lley de son favor. Y lo sobredit Señor D. Anton Nadal acepta la present venda. Finalment juran los contrahents venedors es a saber, y comprador no sols las ditas cosas respectivament tenir per fermas y agradables, y contra las mateixas no fer no venir per alguna causa o rahó, si també que lo present contracte no se ha fet en frau dels Señores alodials, ni de sos drets. Y quedan advertits los contrahents, que de est escriptura deu haversen rahó en lo registre de hipotecas de esta ciutat dins sis días proxims, peraque tinga sa corresponent firmessa de propria ma. Essent presents per testimonis lo Dr. Llorens Boix cousidich de la ciutat de Lleyda, y Anton Soler y Durant escrivent en esta ciutat resident.
Jaume Aymar Ribas, Francisco Aymar y Cantarell, Anton Nadal y Darrer, En poder de mi Thomas Gibert notari publich de número de Barcelona.