Saga Bacardí
02253
DECLARACION DE ESTAR REDIMIDOS LOS CENSOS SOBRE DISTINTAS PIEZAS DE TIERRA COMPRADAS A MASSANA POR ANTONIO NADAL Y DARRER
.

En la ciutat de Barcelona, als vint y nou dias del mes de Abril del any mil vuitcents y set.
Sia notori. Que D. Anton Nadal y Darrer, comerciant matriculat y thesorer per S.M. de la Real Junta de Comers de esta ciutat, mediant jurament que voluntaria, y extrajudicialment presta a Deu Nostre Señor, y a sos Sants quatre Evangelis en presencia del notari estipulant. Espontaneament confessa y regoneix al molt Rnt. P, Ministre y Convent de Religiosos calsats de la Santisima Trinitat Redempció de Captius de la present ciutat de Barcelona, encaraque absent, y per dits Rnts. P. Ministre y Comvent present lo notari estipulant. Que per los titols avall escrits te y poseheix una pessa de terra campa composta de sinch distinctas pessas, de tinguda juntas onse mojadas y una mondina o poch mas, situada en la parroquia de Santa Eulalia de Provensana, vulgo del Hospitalet, y en la partida dita "Las Marinas", antiguament "Lo Prat" cerca lo camí Real vell de Valencia. La qual es part y de pertinencias de la casa y dos pessas de terra, la una de ellas de tinguda tretse mojadas, y la altra vuit mojadaspoch mes o menos, pertañentsa la Heretat que Maciá o Mathias Massana jove botiguer de telas en Barcelona resident tenia y possehia en la dita Parroquia de Santa Eulalia de Provensana en la Marina y al costat del dit camí Real vell de Valencia. Y se te la dita pessa de terra possehida per lo confessant, junt ab lo restant de las indicadas dos pessas de terra, per lo dit Rnt. P. Ministre y Convent de P.P. Trinitaris Calsats, y baix son domini y alou a cens de sinch sous barcelonesos annualment pagadors en lo dia de Nostra Sra. de Agost. Y ha de saber: Que lo expressat cens en son origen fou de vint y set lliuras y quatre sous, y en virtut de venda y absolució de tretse lliuras y deu sous firmada segons se diu, per lo P. Ministre y Comunitat del expressat Convent a favor de Hermenegildo Grasas mercader a las horas, possessor de la indicadas terras o part de ellas, en poder del Dr. Francisco Saguí notari publich de Barcelona als quatre Maig del any mil setcents seixanta y vuit, degueren quedar --ludas, y las ditas vint y sis lliuras y quatre sous a tretse lliuras y catorse sous; en caraque se suposa que en la dita venda y absolució conceptuaren lo cens sols de vint y set lliuras, se digué que a las tretas se reduhiga a tretse lliuras y deu sous. Y si be en diferents altres escripturas tractant de aquest cens se inposa en efecte esser sols de vint y set lliuras, y reduhit a tretse lliuras y deu sous. Pero la veritat es que ha pagat D. Anton Nadal desde que posseheix laenunciada pessa de terra, y pagaban antes sos causants tretse lliuras y catorse sous; en la inteligencia de que entre las terras que estos posehian estaba compressa esta pessa que per si sola prestaba los restants quatre sous. Y encaraque de se cita que esta pessa está compresa entre las que posseheix lo confessant, y foren antes de Massana, pero que ab lo temp se manifestás que verdaderament no es aixis; es a dir, que la pessa subjecta als quatre sous la possehix altra persona, vol que sereserva lo dret, no sols per libertarse de la prestació dels quatre sous, si també per repetir y recobrar del verdader posesor, y de qui continga las pensions que indegudament haja pagat del mateix cens de quatre sous. Posteriorment en virtut de la venda y absolució otorgada per lo procurador del mateix P. Ministre y Convent a favor del predit D. Anton Nadal de tretse lliuras y nou sous del mateix cens en nuda percepció, ab acte rebut en poder del notari infrit lo dia present, queda lo explicat cens reduhit a sinch sous ab la Señoria directa, dels quals, si venia lo cas de libertarse de pagar los quatre sous, sols deurá satisferlo un sous restant en lo explicat dia de Nostra Señora de Agost. Y termina la dita pessa de terra que ab lo present se confessa a orient en honor de Pau Oliver ciutadá de barcelona, part en honor de D. Anton de Duran en la dita ciutat domiciliat mediant acaquia; a mitgdia part en honor de la Sra Josepha Perez y Viñals mujer del Dr. Francisco Jerer notari publich Real Collegiat de número de Barcelona, y part en honor de Joseph Pomareda fuster ciutadá de Barcelona, que fou de Joseph Domenech; a ponent part ab dit honor de Joseph Pomareda, part ab honor de Jaume Rosés també ciutadá de Barcelona, y part en honor dels hereus y successors de Anna Maria Andreu y Viladrona; y a tremontana ab lo mateix honor dels hereus y successors de Anna maria Andreu y y Viladrosa. Especta al confesant la designada tessa de terra, a saber, en quant a tres mojadas y una mondina per titol de venda perpetua a son favor firmada per Isidro Artigas pagés de la Parroquia de Santa Maria de Sans territori de Barcelona, ab acte rebut en poder del Dr. Francisco Mas y Obach notari publich Real Collegiat de número de Barcelona als quatre Juny del any mil setcents vuitanta y dos. En quant a set mojadas poch mes o menos per titol de venda perpetua a son favor firmada per Joan Valls caverner y revenedor, ciutadá de Barcelona ab acte rebut en poder del Dr. Carlos Carbonell notari publich de número de la dita ciutat als set Abril del any mil setcents vuitanta y sis. Y en quant a una mojada, poch mes o menos, per titol de venda perpetua a son favor firmada per Mariano Massana y Calsina passamaner, ciutadá d e Barcelona ab acte rebut en poder del dit Dr. Carlos Carbonell als vint Mars del any mil setcents vuitanta y sis. Convé també saberse que las tres mojadas y una mondina que foren de Isidre Artigas se tenian per lo dit Mariano Massana y Calsina com a hereu y successor de Mathias o Maciá Massana a cens de deu lliuras catorse sous y quinse diners en nuda percepció pagadoras tota anys en lo dia de Sant Joan de Juny. Pero ab acte rebut en poder del Dr. Ramon Matheu notari publich de número de Barcelona als deu Febrer del any mil setcents vuitanta quatre fou lo prop dit cens venut y absolt per lo tudor y curador del referit Mariano Massana y per est mateix a favor del confessant. Y que las set mojadas poch mes o menos que foren de Joan Valls, las quals eran divididas en tres pessas de terra, se tenian també per lo mencionat Mariano Massana com a hereu y successor predit, esto es; en quant a la una de las ditas tres pessas contenint quatre mojadas poch mes o menos a cens de duas lliuras y setse sous; en quant a altra contenint una mojada poch mes o menos a cens de tres lliuras y deu sous pagadoras estos dos censos en lo dia de Sant Joan de Juny; y en quant a la altra pessa contenint duas mojadas poch mes o menos a cens de set lliuras pagadoras en lo dia de nadal. Pero ab lo citat acte rebut en poder del referit Dr. Carlos Carbonell als vint Maig del any mil setcents vuitanta y sis, foren los prop dits tres partits de censos venuts y absolts per lo nomenat Mariano Massana a favor del confessant: aixi que en virtut de las calendadas vendas y absolucions queda la designada pessa de terra libre dels censos que prestaba als successors de Mathias y Massiá Massana, y sosl subjecta al cens del Convent de P.P Trinitaris vuy reduhit a sinch sous ab son domini directe. Y afirma, que las ditas cosas son verdaderas en forsa del jurament per ell prestat. En testimoni del que lo nomenat confessant, al qual lo infrit notari dono fe coneixer, ho firma de propria ma. Essent presents per testimonis Anton Soler y Durant, y Francisco Borés y Cantarell escrivents en esta ciutat de Barcelona residents.
Anton Nadal y Darrer, En poder de mi Thomas Gibert notari publich de número de Barcelona.