Saga Bacardí
02262
ESCRITURA DE SEÑORIA POR VENTA ENTRE MAGAROLA Y HERMANOS SANTALÓ.


Sia a tots notori: Que lo Sr. D. Fr. Nicolau Damato Comendador de la Comanda de Grañena y Recividor per lo Rey Nostre Señor (que Deu guarde) de la Sagrada y Militar Religió de Sant Joan de Jerusalem en lo Priorat de Cataluña, y com a tal Administrador de las Rendas de la Comanda de Barcelona de dita Religió vacant per mort de D. Fr. Joan Bautista Camprodon son ultim obtentor. De son grat y certa siencia no sols forma per rahó de Señoría lo acte de venda perpetua otorgada per Antonia de Magarola, Francisco Javier de Magarola y Joseph Francisco de Magarola a favor de Pere y Juan Santaló Germans & Cia. ab escritura devant Joseh Obach notari publich de la present ciutat als nou Agost mil vuit cents y tres en quant a las pesas de terra compresas en la primera, segona, quarta y quinta designia, que no obstant lo que se expresa en la referida escritura se tenen la de la primera y segona designia per Joseph y María Batlle mare y fill als censos que se designa y estos ho tenen per lo Monastir de Santa Clara de la present ciutat, com a Machinista de Miquel Miquel Sarrebiras al cens per el dia de sis lliuras y antes de dotse lliuras annualment pagadors per ell en los días de sant Joan de Juny y Nadal. Que se te en nom con se te per dita Comanda de Grañena dita Religió de Sant Joan de Jerusalem, y de altres proprietats allí contingudas y poseídas per diferents enfiteutas de dita Comanda y baix son domini y alou al cens de quatre quarteras de blat bo, net, y rechara mesura bella de Barcelona annualment pagador en los días de Sant Pera y Feliu del mes de Agost, y de vint y dos sous annualment pagador en lo día de Nadal, lo que pagan los successors de Christofol Gironella per corresponció dels que reben sobre part de ditas proprietats. Emperó de ser salvo y segur a dita Comanda sobre totas y cada una de las indicadas proprietats, segons així se expresa y queda regonegut per los mare y fill Batlle y expresat Monastir de Santa Clara ab la escritura de concordia entre dalt otorgada ab lo expresat motiu de posar en dita los expresats alous, rebuda en poder de Francesch Portell notari publich de la present ciutat als trenta Octubre prop pasat. Y també ab la confesió que de las mateixas dos pesas de terra junt ab la de en tercer lloch de dita escriptura han otorgat dits mare y fill Batlle, a favor de la mateixa Comanda ab escriptura devant lo inrit notari lo dia once dels corrents mes y any. Y las pesas de terra designadas en quart, y quint lloch de la calendada escriptura set enen per D. Rafael de Cortada Sant Fure y Amat al cens de trenta lliuras que se designa y est ho te com se te junt ab lo restant de una pesa de terra de dotse mojadas per dita Comanda de Barcelona y baix son domini, alou de cens de quatre lliuras y deu sous annualment pagador en lo dia de tots los Sants del qual ne paga dit D. Rafael de Cortada tres lliuras y per corresponció del que reb sobre quatre de ditas dotse mojadas de que son part lo terrenos compresos en la quarta y quinta designia de la calendada venda, y la restant una lliura deu sous D. Anton Nadal y antes D. Francisco Dosay per altre porció de terra de ditas dotse mojadas que aquell en el día poseheix. Emperó deu ser salvo y segur a la mateixa Comanda sobre la part y el tot de ellas com aixis queda otorgat per lo expresat Señor D. Rafael de Cortada, en confesió que de las indicadas quatre pessas de mojadas de terra otorgá a favor de dita Comanda de dit son cens de trenta lliudas que sobre los mateixos reb ab escriptura devant lo infrit notari als dos Abril del corrent any. Y també aproba la firma per rahó de Señoría que lo procurador del Señor D. Fr. Joan Baptista de Camprodon, feu, de la pessa de terra de la tercera designia de la calendada venda ab escriptura devant Manuel Thomas y Mitjávila notari de la present ciutat als vint y dos Setembre mil vuitcents y sinch. Qual firma y aprobació a dit Sr. Otorgant, baix la protesta de no entendrer aprobar lo domini de la aigua a favor de Sa Magestat de las pesas de terra de la present segona y tercera designia de dita venda per los mateixos continuats en la comfesió feta per dits Germans Santaló de las mateixas pesas de terra a favor de la expressada Comanda en actes de lo infrit notari lo die present. Per rahó de la qual firma eo per lo lluisme degut a dita Comanda per raho de dita venda en totas sinch designias haguda rahó de lo que cobrá dit D. Fr. Joan Baptista de Camprodon per la tercera designia y ab reserva de cobrar lo que consrrespont per rahó de la aigua per regar las en primer, segin, y tercer lloch confesa haber rebut de dits Germans Santaló la quantitat de trescentas quaranta y vuit lliuras y dotse sous feta gracia del restant. Los censos, lluismes y demes drets dominicals a dita Comanda deguts y no pagats sempre salvos. En testimoni de lo que aixis ho otorga y firma lo nencionat Señor D. Fr. Nicolau de Damato, al qual jo lo infrit notari fas fe comeixer, en la ciutat de Barcelona als vint y quatre días del mes de Octubre del any del Naixament del Señor de mil vuitcents y set. Essent presents per testimonis Francisco Gallava y Francisco Miquel habittants en la referida ciutat.
Fr. Nicolau Dameto, En poder de mi Josef Ignasi Lluch notari y per sa ocupació ab ma intervenció Salvador Fochs y Broquetas notari.