Saga Bacardí
02276
CAPITULOS MATRIMONIALES ENTRE JOSÉ MONTOBBIO Y MANUELA DAPETTO.


En nom del Señor amen. Sia a tots notori com per rahó del matrimoni tractat, y per gracia del Esperit Sant celebrador entre Joseph Montobbio, comerciant en esta ciutat resident, fill llegitim y natural de Felip Montobbio comerciant de la ciutat de Génova vivint, y de Delia Montobbio y Galeano conjuges, difunta de una y Manuela Dapetto filla llegitima y natural de Joan Baptista Dapeto comerciant ciutadá de esta ciutat, difunt, y de Maria Angela Dapeto conjuges vivint de part altre se han fet firmat, y jurat los capitols y pactes seguents.
Primerament. Joseph Dapetto comerciant ciutadá de esta ciutat, germá de la expresada Manuela, per lo molt amor, y voluntad que te, y aporta a esta, per contemplació del present matrimoni que de voluntad y consentiment seus expressos deu contractar ab dit Joseph Montobbio, y altrement en paga y satisfacció de tots los drets a ella espectants en la universal heretat y bens que foren del enunciat Joan Baptista Dapeto son pare per rahó del intestat de est, com per rahó de sas llegitimas paternas, y maternas, suplement de ellas, part de esponsalici y demes a dita Manuela la espectan per qualsevol motiu causa, o rahó. De sa espontánea voluntad, per donació pura, perpetua, simple, e irrevocable nomenada entre vius dona a dita Manuel asa germana avall acceptant, y a qui voldrá perpetuament mil lliuras moneda catalana y metalica, qual quantitat promet pagarli dins lo termini de un any contador del dia present en avant, e interin que tardará en satisferli aquella, li pagará y satisfará de la mateixa quantitat lo interese legal de tres per cent¸tot lo que prometo cumplir sens dilació, ni excusa alguna ab lo acostumat salari de procurador, y ab restitució y esmena de danys, y gastos, baix obligació de tots sos bens, mobles e immobles, haguts y per haber. La qual donació fa ab pacte que si dita sa germana mora b fill, o fills llegitims y naturals puga desposarse de ditas mil lliuras, si empero sens tal fill, o fills, sols puga desposar de sinch centas lliuras, y las restants sinch centas lliuras degan retornar a dit donador si viurá. Y si no viurá a son hereu, o successors. Y promet y jura la present donació, y totas las cosas en ella contingudas, tenir per fermas, y validas y contra ellas no fer no venir ni dita donació revocar per rahó de ingratitud, necessitat, ofensa ni `per altre motiu, o rahó, renunciant a la lley tal revocació permetent, y a tot altre dret y lley de valer, y ajudarli pogues llargament. Y la expresada Manuela acepta esta donació a son favor feta per dit son germá ab repetidas gracias que lin dona ab demostració de agrahiment.
Item: Ab altre capitol la relatada Manuela Dapeto de son grat y certa ciencia dona, constituheix, y a porta en dot, per dot, y en nom de dot sua al expressat Joseph Montobbio son esdevenidor marit, las referidas mil lliuras que per dit Joseph Dapeto son germá ab lo antecedent capitol li han estat donadas, pagar, y entregar respecrivament promesas. La qual constitució dotal da aixis com millor dir, y entendrerse pot, ab cessió y mandato de tots drets, y accions constició de procurador con en cosa propia, y demes clausulas, necessarias, volent y consentint, que lo expressat son esdevenidor marit rebia, tingua y possehesquia la expresada sua dot, y los fruits de ella seus propis fasse durant lo present matrimoni per millor suportar sos carrechs. Lo qual finit y altrement en tot cas que restitución e dot tinga lloch, ella, y los seus recobrian salva la propietat de aquella sens contradicció del mateix son esdevenidor marit, ni de altre persona. Y promet y jura esta constitució dotal, y totas las cosas en ella contingudas tenir y haber per fermas y validas, y cotra ellas no fer no venir per algun motiu, causa, o rahó, renunciant a qualsevol lley o dret que afavorirla pogues.
Item: Ab altre capitol lo relatat Joseph Montobbio espontaneament fa, y firma carta dotal y de espoli a la relatada Manuela Dapeto esdevenidora muller sua, de las referidas mil lliuras que ab lo antecedent capitol li ha constituhit en dot. Per las quals cosas, per pacte expres entre las parts convingut lin fa de creix, aument, o donacio per causa de matrimoni la quantitat de sinch centas lliuras moneda catalana. La qual dot, y creix, li salva y asegura, y consigna sobre tots sos bens mobles e immoblres presents, y venidors, vol empero, y concent que dita Manuela tinga y possehesa tota la expresada sua dot, y creix tot lo temps de sa vida natural, ab marit y sens marit, ab infants, y sens ells, sens contradicció del mateix Joseph Montobbio, ni de altre persona. Lo dia empero del obit de la referida manuela los seus recobrian salva la expresada sua dot en lo modo pertaniera, y lo dit creix pervinga al infant o infants que de est matrimoni seran procreats y sobreviuran; al qual, o als quals en cas de sa existencia, y ara per las horas los ne fa donació pura, perfecta, simple e irrevocable nomenada entre vius en ma y poder del notari de estos capitols per dits infants naixedors, acceptant, y estipulant, y si los tals infant, o infants no sobreviuran, lo dit creix torne a dit donador si viurá, y si no viruá a son hereu o sucesor. Y promet y jura esta carta dotal y totas las cosas en ella contengudas tenir per fermas y validas, y contra ellas no venir no en quant tocant a donació revocar per rahó de ingratitud, necessitat, ofensam ni per altre motiu, causa, o rahó renunciant a la lley tal revocació permetent, y a tto altre dret y lley y no afavorirlo pogues. Y lo notari del present capitol acepta esta donació per dits infants maixedors.
Item: Ab altre capitol la relatada Manuela Dapeto tenintse per contenta, pagada y plenament satisfeta de tots sos drets de llegitima suas paterna y materna, suplement de ellas, part de esponsalicis, part de intestat de dit son pare y demes a ella competents en los bens que foren de est ab las expresadas mil lliuras que per dit son germá ab lo primer de estos capitols li han estat donadas, pagar y entregar, respectivament promesas. De sa espontanea voluntad renuncia ab sol difineix y remet a dit Joseph Dapeto son germá avall acceptant, y a qui voldrá perpetuament tots los referits drets de llegitimas suas paternas y maternas, suplement de ellas, part de esponsalici, part de intestat de dit son difunt pare, y demes que per los dits y altres motius li pugan competir ara y en lo venider en los bens que foren del enunciat son difunt pare. Se salva emperó, y reté vers, si, y los seus, totas altres successions, ab testament, o ab intestat, y si mes dit son germá donar, y deixarlin voldrá, totas las quals cosas puga demanar, y haber, la present renuncia, y difinició en res no obstant; las quals fa aixis com millor dir y entendrer se pot, ab cessió y mandato de tots drets, y accions, constitució de procurador com en cosa propia, clausula de intima y demes necessarias. Y promet y jura esta renuncia, y difinicio y totas las cosas en ella contenguda, tenir y haber per fermas y validas y contra ellas no fer, ni venir per algun motiu, causa o rahó, renunciant a qualsevolley y dret que afavorirla pogues. Y lo relatat Joseph Montobbio consent a estas cosas fetas per la expresada esdevenidora muller sia, com a ejecutadas de sa voluntad. Y lo referit Joseph Dapeto los acepta.
Y las ditas parts llohant y aprovant los antecedents capitols, y tot lo en ells contengut, convenent t prometen la una part a la altre cumplirlos, y observarlos baix las mateixas obligacions, rnuncias y clausulas en ells continuadas a que se refereixen. Y se ha de saber que als presents capitols sen ha de haber la deguda rahó en lo ofici de hipotecas de esta ciudad, y en los demes ahont convenga dins lo termini competent, segons Real Pragmatica Sanció. En testimoni del que otorga la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als catorse dias del mes de Novembre del any mil y vuyt cents. Y dits otorgants, coneguts del infrit notari, ho firmaren. Essent presents per testimonis Antón Ubach, y Juan Aloy, escribents, residents en esta ciutat.
Joseph Dapeto, Manuela Dapeto, Joseph Montobbio, En poder de Joseph Ubach.