Saga Bacardí
02383
CAPITULOS MATRIMONIALES (ENTREGA DE DOTE DE LOS NADAL), ENTRE MARIA VIRGINIA DODERO Y MONTOBBIO Y MANUEL NADAL Y VICENT
.

En la ciutat de Barcelona als vint y sinch dias del mes de Desembre any comptat de la Nativitat del Señor mil vuitcents vuit.
En nom de Deu. Sia notori: Que lo Sr. D. Anton Nadal y Darrer familiar de número del Sant Ofici de la Inquisició, comerciant matriculat y Tesorer per S. Magt. De la Real Junta de Comers de la present ciutat de Barcelona, y la Sra. Da. Rosa Nadal y Vicent conjuges; en manifestació del afecte que professan al Señor Manuel Nadal y Vicent comerciant de la dita ciutat son fill, y per favor y contemplació del matrimoni que de sa expressa voluntat y consentiment ha convingut y está proxim a celebrar ab la Señora Da. Maria Virginia Dodero y Montobio doncella, filla legitima y natural de D. Anton Dodero del comers de esta ciutat, y de Da. Catarina Dodero y Montobio conjuges, y altrament en paga y satisfacció de tots sos drets de legitima paterna y materna, part de esponsalici, y de tots y qualsevols drets que li especten, y en lo venider li pugan correspondrer en los bens dels dits sos pares; de son grat y certa ciencia donan y per titol de donació pura; perfecta, e irrevocable dita entre vius, concedeixen y entregan al dit Sor. Manuel Nadal y Vicent son fill present y avall acceptant, y als seus, y a qui voldrá (salvo lo infrit pacte revercional) perpetuament la quantitat de cent mill lliuras moneda catalana y metalica. Y la present donació fan aixis com millor de dret tinga lloch ab lo pacte, vincle, y condició: Que si lo dit Sor. Manuel morirá sens fills legitims y naturals, solament puga disposar de quaranta mil lliuras; y las restants seixanta mil lliuras tornen y pervingan als Sors. donadors si viuran, y si no viudan a son successor: y lo mateix pacte revercional en quant a las ditas seixanta mil lliuras volenn lo Señors donadors que tinga lloch a son favor, o de son soccessor si sobrevivint al donotari un o mes fills moriran aquestos sens legitima prole, a saber, los varons antes de cumplir la edat de vint anys, y las donas antes dels divuit anys també cumplerts: Morint empero lo donatari ab fills legitims y naturals, y arribant aquestos a la dita edat de vint y divuit añs respective, y encara morint los dits fills antes de la dita edat pero ab legitima decendencia cessará lo expressat pacte revercional y quedaran libres al donatari y a sos fills totas las ditas cent mil lliuras donadas. Y baix aquest pacte vincle y condició prometen y juran los expressats Señors conjuges la present donació tenir per ferma y agradable, y contra ella no fer no venir, ni revocarla per causa de inopia u ofensa no per altre motiu, ans be renuncian a las lleys que per las insinuadas o altras causas permeten revocar la donació, y a altra lley y dret de son favor. Y lo predit Señor Manuel Nadal agrahist la generositat de sos Señors pares accepta la present donació en los termes ab que está concebuda. Y tenintse per content, pagat, y satisfet en sas legitimas y demes drets a ell corresponents en los bens de aquells mediant las cent mil lliuras que li han donat, y queconfessa real y efectivament haber rebut de mans de son pare ab moneda metalica y sonant en presencia dels notari y testimonis avall escrits, no sols otorga de la referida suma la corresponent apoca; si que també de sa espontanea voluntat y certa ciencia absol, difineix, renuncia y cedeix als mateixos Sors. D. Anton y Da. Rosa Nadal sos pares los expressats sos drets de legitima paterna y materna, part de esponsalici, y demes que lo competescan, y en lo esdevenidor li pugan competir en los bens de aquells, tant per las ditas, com per qualsevol altras causas y rahons: salvos empero y al otorgant y als seus en los temps reservats tots vincles, fideicomissos, substitucions, y altres especies de successions, y a mes se li voldrá donar; tot lo que puga demanar y coneguir, no obstant la present absolució, difinició, renuncia, y cessió las que otorgo aixi com millor se pot dir y entendrer a tota seguretat y utilitat de sos Señors pares, y de son successors; imposantse silenci perpetuo ab pacte firmissim de no demanar ni pretendrer cosa alguna mes, en rahó dels expllicats drets, y sos incidents y ab las demes clausulas y cautelas conduhents a la major eficacia de la present estipulació: prometent y jurant las ditas cosas tenir per validas y perpetuament estables, sens contravenirlas per pretext algun; en virtut del qual jurament, per quant es menor de vint y sinch añs, empero major de vint y dos, renuncia al benefici de sa menor edat, lesió, facultat e ignorancia, y a altre qualsevol que pogués afavorirlo pera reclamar la restitució in integrum. En testimoni de tot lo qual fors feta la present publica escriptura: Essent presents per testimonis Jaume Pedrissa del comers, y Anton Soler y Durant, escrivent en esta ciutat resident. Y los nomenats Señors contrahents als quals lo infrit notari dono fe coneixer, ho firman de propria ma.
Anton Nadal y Darrer, Rosa Nadal y Vicent, Manuel Nadal y Vicent, En poder de mi Thomas Gibert notari publich de número de Barcelona.