Saga Bacardí
02384
ENTREGA DE TESTAMENTO DEL AÑO 1808 DE ANTONIO NADAL Y DARRER
.

En la ciutat de Barcelona als vint y nou dias del mes de Desembre any comtat de la Nativitat del Señor mil vuitcents y vuit. Lo Sor. D. Anton Nadal y Darrer, familiar de número del Sant Ofici de la Inquisició, comerciant matriculat y thesorer per S. Magestat del Real Consulat y Junta de Comers de esta ciutat, constituit en lo estudi y en presencia del mi Thomas Gibert notari publich de número de Barcelona, y dels testimonis que avall se nomenaran, trobantse, segons ha dit, ab perfecta salut corporal y ab son natural entendiment, memoria u paraula, y ab animo positiu y deliberat de testar, me ha entregat un plech clos ab ostia vermella, en la coberta del qual se llegeix la inscripció seguent.= Testament de mi Anton Nadal y Darrer, que vull entregar, com entrego a Thomas Gibert notari publich de Barcelona vuy dia vint y nou de Desembre de mil vitcents y set, y del naixament de Jesuchrist mil vuitcents vuit.= Y en seguida de sa dita inscripció firmaren en ma presencia lo Sr. testador y los testimonis. Dins del quals plech afirmia lo dit Sor. D. Anton Nadal que se troba son testament escrit y firmat de la sua propria ma; Y digué que durant la sua vida natural volgué lo dit plech sia guardat en mon poder, y que despues de sis dias, sia aquell obert, y publicat lo testament en ell inclos, donantna las copias que seran demanadas per qualsevols personas: Amedint que ab lo mateix testament entenia y volia revocar y revocaba qualsevols altres testaments, codicils y demes especies de ultimas voluntats que fins al present haja ordenat, salvos los codicils de que fa merit en lo present testament en any ordenat, especialment lo testament que en añs passats entregá clos al Dor. Carlos Carbonell notari publich de número de Barcelona, y los que també closos habia entregat a mi lo dit e infrit notari, lo ultim dels quals fou als sis Maig proxim passat, tots los quals ha retirat, no obstant que en aquells, o en algun de ells hagues continuat algunas paraulas derogatorias de derogatorias de la quals degues fer espressa mensió, pues sen penedeix y vol que lo present testament prevalga a totas las las anteriors ultimas disposicions. De totas las quals cosas lo mateix Sor. testador, al qual lo infrit notari dono fe coneixer, me requirí que formás la present publica escriptura, que firmá de sa ma. Essent presents per testimonis cridats y pregats per boca propria del Sor. Testador D. Miquel Verger y de Cardona pilot de altura y Anton Soler y Diurant, presents, en esta ciutat residents.
Anton Nadal y Darrer, Thomas Gibert notari publich de número de Barcelona.


APERTURA Y TESTAMENTO DE MANUEL NADAL Y VICENS A PETICION DE Mª VIRGINIA DODERO Y MONTOBBIO.

En la ciutat de Barcelona als dotse dias del mes de Octubre del any mil vuytcents y nou, constituhit jo Thomas Gibert notari publich del número, y Collegi de la dita ciutat en la casa de la habitació del Sor. Manuel Nadal y Vicent comerciant de la mateixa ciutat, situada en lo carrer nomenat dels Flassaders; Lo dit Sr. Manuel Nadal, trobantse gravement indisposat en sa salut corporal, pero per la Divina gracia ab tota claretat de enteniment, memoria y paraula, y ab animo positiu, y deliberat de testar, me ha entregat un plech clos ab hostia vermella en la coberta del qual se llegia la inscripció seguent.= Testament de mi Manuel Nadal y Vicent comerciant de Barcelona, que vull entregar com entrego, al Sor. Thomas Gibert notari publich de número de Barcelona als dotse Octubre de mil vuyt cents y nou.= Y a continuació de la dita inscripció firmaren en ma presencia lo Sor. testador; y los testimonis que avall se nomenaran, dins del qual plech digué lo dit Sor. Manuel Nadal, que se troba son testament escrit de ma agena y firmat de la sua propria, expressant que durant la sua vida natural vol que lo dit plach sia guardat en mon poder, y que verificada la sua mort sia aquell obert y publicat lo testament que en ell está inclos, donantne las copias que per qualsevols personas serán demanadas. Y anyadí que ab lo propri testament entenia revocar y revocaba qualsevols altres testaments, codicils y demes especies de ultima voluntat, que fins al present hage ordenat, encaraque contingan paraulas derogatorias dels quals seguia fer expressa menció, y en especial lo testament que ab las solebnitats necessarias me entregá clos als sis dias del mes de Setembre proxim passat, pues sen penedeix perque vol que lo present seu testament prevalga a tota las suas anteriors especies de ultimas voluntats. De totas las quals cosas lo nomenat Sr. testador, al qual lo dit e infrit notari dono fe coneixer, me requirí, que formás la present publica escriptura, esent presents per testimonis cridats y pregats per boca propria del testador, Joan Baptista Cirer comerciant, y Cayetano Albici escrivent en Barcelona habitants. Y lo mateix testador la firma de propria ma.
Manuel Nadal, Thomas Gibert notari publich de número de Barcelona.

En la ciutat de Barcelona als vint y tres dias del mes de Octubre del any mil vuytcents y nou. Constituhit jo Thomas Gibert notari publich del número y colegi de la dita ciutat en la casa de la habitació del Sor. Manuel Nadal del comers de la referida ciutat, situada en lo carrer dit dels Flassaders; La Sra. Da. Maria Virginia Nadal y Dodero, muller del dit Sor. Manuel Nadal, me exposá que molt poch antes havia terminat sos dias lo predit Sr. son marit; Y tenint noticia de que aquast als dotse del corrent mes de Octubre, me entregá clos son testament, me requirí que obris lo plech en que lo mateix testament se troba recondit, al unich fi per ara de saberse y posar en execució lo previngut en orde a sapultura, funerals y pios sufragis que propiament degan practicarse; en virtut del qual requiriment, cerciorat altrament de la efectiva mort del referit Sor. Manuel Nadal, obrí lo citat plech en que realment se trobá lo insinuat testament; Y despues de donar noticia a la sobredita Sra. de las clausulas relativas al obgecte proposat, torni a clourer lo plech. A tot lo que foren presents per testimonis Joan Baptista Cirer, y Jaume Padrissa comerciants en la mencionada ciutat habitants. Y la nomenada Sra. requirent, a la qual lo infrit notari dono fe coneixer firma de propria ma.
Maria Virginia Nadal y Dodero, Thomas Gibert notari publich de número de Barcelona.

Despues dels vint y sis dias dels dits mes de Octubre y any mil vuyt cents y nou. Constituhit igualment jo lo dit e infrit notari en la casa en que habitaba y morí lo dit Sor. Manuel Nadal y Vicent, haventse ja donat eclesiastica sepultura a son cadaver, la expressada Sra. Da. Maria Virginia Nadal y Dodero me requirí que obris altre vegada lo plech en que se encontra lo testament del dit son difunt marit, y enseguida publicás lo mateix testament de la entrega del qual se forma acte publich que consta en esta mon manual de ultimas voluntats; Y en consequancia despues de manifestar a la Sra. requirent, als testimonis y circunstant lo dit plech, y depues de haver llegit la inscripció continuada en son carpet, obrí novament lo mateix plech, e inmediatament publiquí lo testament, lo thenor del qual, prescindint de la dita inscripció per trobarse ja insertada en lo citat acte de entrega, es com se segueix.= En nom de Deu nostre Señor Jesuchirst, y de la sua Santissima mare. Amen. Jo Manuel Nadal y Vicent comerciant y ciutadá de Barcelona fill legitim y natural del Sr. D. Anton Nadal y Darrer, y de la Sra. Da. Rosa Nadal y Vicent conjuges vivints, trobanme ab certa indisposició corporal, pero per la gracia de Deu ab mon natural enteniment, memoria y paraula, fas mon testament, del qual elegesch marmessors y executors a la Sra. Da. Maria Virginia Nadal y Dodero, ma carissima esposa, als dits Srs. D. Anton Nadal y Darrer, y Da. Rosa Nadal y Vicents mos venerats pares, als Srs. D. Anton Dodero, a Da. Cathalina Dodero y Montobio conjuges mos sogres, al Sr. Anton Nadal y Vicent, mon germá, a la Sra. Anna Maria Nadal y Amat muller del dit Sr. Anton Nadal y Vicent, a la Sra. Maria Galup y Nadal germana mia muller del Sor. Cayetano Galup, y a dit Sr. Cayetano Galup mon cunyat, tots en esta ciutat domiciliats, als quals y a la major part de ells dono plena facultat per cumplir y executar la present mia testamentaria disposició.
Primerament vull que tots mos deutes sian pagats.
Deixo a la disposició dels Srs. mos manumissors lo puesto de la sepultura per mon cadaver, los funerals, missas, y demes pios sufragis per la mia anima.
Item deixo, y llego als Hospitals General de Sta. Creu, de Misericordia, y dels Infants Orfans, y a la Real Casa de Caritat de esta ciutat cent lliuras barcelonesas repartidoras per iguals parts, y per una sola vegada.
Item: Deixo y llego als pobres de las presos Reals de esta ciutat vint y sinch lliuras barcelonesas per una sola vegada.
Item: Deixo y llego a la Sra. Da. Maria Virginia Nadal Dodero y Montobio carissima muller mia, a saber quaranta mil lliuras barcelonesas y metalicas en lo cas de que no tinga lloch lo pacte reversional de seixanta mil lliuras continuat en la donació de cent mil lliuras barcelonesas que me feu mon Sr. pare D. Anton Nadal en poder del Sr. Thomas Gibert notari publich de número de Barcelona als vint y sinch Desembre del any contat de la Nativitat del Señor mil vuyt cents y vuyt; y en cas de tenir lloch la restitució de las restants seixanta mil lliuras, sols li deixo, y llego tres quartas parts de lo que resultará liquit de ma herencia. Y lo present llegat fas ab la expressa condició, de que la dita muller mia dega disposar de la mitat del import del mateix llegat a favor de nostres fills que li sobreviuran ab parts iguals, o desiguals, o en tot al un, y no res als altres, conforme millor li apareixerá; podent disposar de la restant mitat a sas liberas voluntats.
En tot altres bens meus mobles, e immobles, drets y accions ahont se vulla que sian, y en qualsevol cosa consistescan, instituhesch hereu meu universal al posthumo que aporta en sas entranyas la expressada Da. Maria Virginia Nadal y Dodero charissima muller mia; Y si serán dos los posthumos los instituhesch per iguals parts, tant essent los dos varons, com essent los dos donas. Si lo un empero será varó, y lo altre dona, a esta la instituhesch hereva en disset mil lliuras barcelonesas y metalicas, y en lo restant de mos bens al posthumo varó, substituhint lo un al altre ad invicem: Y si lo postrhumo, o posthumos a llum de vida no pervindran, o be moriram en pupilar edat, a ells eo al ultim de ells substituhesch a la mencionada Da. Maria Virginia Nadal y Dodero muller mia a sas voluntats.
Ab lo present revoco qualsevols altres testaments, codicils, y altre qualsevols especies de ultimas voluntat per mi fins al present fets, y fetas, y epecialment lo testament que als sus Setembre ultim entreguí clos al Sr. Thomas Gibert, notari publich de número de Barcelona, qual he retirat, encaraque en aquells, y aquellas hagues continuat qualsevols peraulas derogartorias de las que degués fer aquí expressa menció, pues men penedesch, y vull que la present mia ultima disposició a totas las altras preferesca.
Aquesta es la mia ultima voluntat, la qual vull que valga per testament, codicil, o per aquella altra especie de ultim voluntat que millor en dret valer y tenir podrá; y ho firmo de la mia propria ma en la ciutat de Barcelona als dotse dias del mes de Octubre del any mil vuyt cents y nou.
Manuel Nadal y Vicent.

De totas las quals cosas la nomenada Sra. Da. Maria Virginia Nadal y Dodero, a las quals lo dit e infrit notari dono fe conoixer me requirí també que formás la present publica escriptura, que firmá de la sua ma: Essent presents per testimonis Joan Baptista Cires, y Jaume Padrissa del comers de la predita ciutat de Barcelona.
Maria Virginia Nadal y Dodero, Thomas Gibert notari publich de número de Barcelona.