Saga Bacardí
02385
CONTRATO DE ALQUILER DE CASA EN PLAZA BONR A BARTHOMEU, POR ANTONIO NADAL Y DARRER
.

En la ciutat de Barcelona als tres dias del mes de Desembre del any mil vuytcents y deu.
Sia notori. Que lo Sr. Joan Baptista Sirés, comerciant, ciutadá de barcelona, en nom de procurador de D. Anton Nadal y Darrer, comerciant matriculat de la dita ciutat, al infrascrit y altres efectes, junts ab altres, y a solas constituhit ab acte rebut en poder del Dr. Gabriel Figuerola notari Real y publich de la vila de Reus, als nou de Octubre del any prosim passat mil vuytcents y nou, de que lo dit notari en deguda forma doma fe, y de haverlo dist y llegit la doma lo infrascrit notari. De son grat y certa ciencia, per durant lo beneplacit del dit D. Anton Nadal y no mes, pero desde el dia present en avant lloga, y per titol de lloguer concedeix a Joseph Barthomeu semoler ciutadá també de la dita ciutat, present y avall acceptant, quatre estancias o aposentos en lo segon pis de aquella casa gran que lo referit Sr. nadal posseheix en la Plassa del Born de la present ciutat. Que consisteixen a saber la una a la part de ponent en una Plassa sola que a la part del Born trau una finestra y se exten en esta part a vint y un palms; a la part de ponent en que per medi de un embá se divideix de la casa de D. Jaume Tos, llogador al dit Joseph Barthomeute, vint y tres palms y mitg; a la part de tramontana, en que per medi de una paret se divideix de la dita casa de Tos se exten a dinou palms y n quart, y a la part de orient, en que es la estancia que immediatament se designará, te com a ponent vint y tres palms. La altra que está dividida en sala, alcoba y requarto y també a la part del Born trau una finestra se exten en esta part a vint y sis palms; a la part de ponent., en que es lo quinto antes designat y empero lo alcoba vint y sinch palms y tres quartos, a la part de tramontana en que se divideix de la dita casa gran de Nadal, compres lo alcoba y requarto conté vint y sis palms, y a la part de orient en que son las dos estancias que seguidament se designarán te com a ponent vint y sinch palms y tres quartas. La altre, que consisteix en una cuyna y a la part del Born trau una petita finestra, te en esta part onse palms y mitx; a la de ponent, en que es la sala de que en la designa proxima antecedent se ha fet merit, se exten a nou palms un quart; a la de tramontana en que es lo recibidor que luego se designará conté igualment onse palms y mitg com a la part del Born; y a la de orient en que es la restant casa de Nadal conté con a la part de ponent nou palms y un quart. Y la altra, que apar un recibidor, como a la part de mitgdia en que existeix la dita cuyna onse palms y mitg; a la de ponent en que part es la referida salam y en la major part lo dit requarto conté setse palms y mitx, a la part de tramontana los mateixos dinou palms y mitx que a la de mitgdia, y a la part de orient en que es lo restant de la casa gran de Nadal conté com a la de ponent setse palms y mitx seguintse de llum tota la expressada medició. En globo las ditas quatre estancias confrontan a orient ab lo restant de la mencionada casa gran de D. Anton Nadal; a mitgdia ab la Plassa del Born; a ponent ab la dita casa de D. Jaume Tos; y a tramontana, en quant a la pessa en primer lloch designada ab la mateixa casa de Tos, y en quant a l restant ab la repetida casa de nadal. Lo present lloguer otorga lo Sr. Joan Baptista Sirés aixis com millir se pot dit y entendrer ab las declaracions y pactes seguents.
* Primerament: Que sempre y quant lo Sr. Anton Nadal, o son apoderat voldrán, deurá cessar lo mateix lloguer, deurá aquest desocupar las expressadas estancias deixantlas sens replica libre a la disposició de dit Sr. Nadal. Podent també lo lloguer apartarse del lloguer, pues igualment per ell ha de entendrerse, a son bentplait lo temps que deurá durar.
* Item: Que podrá lo dit Joseph Barthomeu obrir a sas costas un portal de quatro a palms de ample y la corresponent alsada con lo embá que divideix la primera estancia de la segona de D. Jaume Tos que com queda insinuat ocupa a titol de lloguer lo mateix Barthomeu, a fi que per medio de dit portal tinga la convenient comunicació; Y al cessar lo present lloguer deurá lo propri Barthomeu, o sia son successor tapar lo dit portal, demanant que lo embá queda en tant bon estat com actualment se troba.
* Item: Y en esta conformitat queda lo present lloguer convingut al premi de tres lliuras y quinse sous moneda cathalana al mes que correspon a quaranta sinch lliuras lo any, qual deurá pagar lo lloguer mensualment per anticipació en la casa del predit S. Nadal, o de son apoderat en esta ciutat.
Y aixis, renunciant a la excepció de no esser lo present lloguer en lo present preu, y modo convingut, y a altra qualsevol que pogués afavorir a son principal, condona y remet al dit lloguer del preu sobredit. Prometent en lo expressat nom al dit lloguer que aquesta contracte li fará tenir y valer, y no estará de evicció baix obligació dels bens de son principal, y ab renunciació de qualsevols lleys, y drets de son favor. Y lo enunciant Joseph Barthomeu accepta aquest lloguer, espontaneament convé y promet al dit Señor D. Anton Nadal y a que convinga, que pagará lo preu en la quantitat, y modo que está expressat, y cumplirá los pactes sobre insertats ab la deguda puntualitat y exactitut sens dilació no escusa alguna, ab salari de procurador, y ab restitució y esmena de tots danys y gastos. Pe rlo que obliga tots los bens y drets seus, y resnunca a tot dret, y lley de son favor. En testimoni de tot lo qual fou feta la present publica escriptura. Essent presents per testimonis Cayetano Albiá escrivent, y Joseph Anton Saura sastre ciutadans de Barcelona. Y los nomenats contrahents, als quals lo infrit notari doma fe coneixer, ho firman de propria ma.
Joan Baptista Sirés, Joseph Barthomeu, En poder de mi Thomas Gibert notari publich de número de Barcelona.