Saga Bacardí
02390
CAPITULOS MATRIMONIALES ENTRE MARIA VIRGINIA DODERO MONTOBBIO Y ANTONIO DE GIRONELLA Y AYGUALS
.

En nom de Deu. Amen. Per rahó del matrimoni mediant la Divina gracia del espiritu Sant celebrador entre parts del Sr. D. Anton de Gironella y Ayguals ciutadá honrat de Barcelona, fill llegitim y natural del Sor. D. Joseph de Gironella, ciutadá honrat de dita ciutat y comerciant matriculat de la mateixa, y de la Sra. Da. Francesca de Gironella y Ayguals conjuges, vivints de una part. Y la Sra Da. Maria Virginia Dodero y Montovio, viuda, del Sr. D. Manuel Nadal y Vicent, comerciant que fou de la referida ciutat de Barcelona, filla legitima y natural de Se. D. Anton Dodero del comers de dita ciutat vivint, y de la Sra. Da. Catharina Dodero y Montovio, difunta de part altre, se han fet y firmat los capitols matrimoniasl y pactes seguents.
* Primerament: Dit Sr. D. Joseph de Gironella, per lo molt amor que aporta del Sr. D. Anton son fill, per contemplació del matrimoni que ab son beneplacit va a celebrart ab dita Sra. Da. Maria Virginia. Y en pago de sas legitimas paternas y maternas, suplements de ellas, part de creix y altres drets que li comteteixen y pugan competir en los bens de dit Sr. D. Joseph y de la Sra. Da. Francisca sos pares, tant per las ditas com per qualsevols altres causas y rahons que dir y pensar se pugan. Per donacio pura, perfecta, simple e irrevocable nomenada entre vius. De sa espontanea voluntat, dona y per titol de donació otorga y concedeix al expressat Sr. D. Anton son fill, present y avall acceptant la quantitat de vint y dos mil sinch centas lliuras moneda barcelonesa, y metalica sonant de or o plata y no vales reales no altre paper moneda, pagadoras luego de efectuat lo matrimoni. La qual donació a ab lo pacte seguent.
* Que si dit Sr. D. Anton donatari mort ab un o mes fills o fillas legitims y naturals y de legitim y carnal matrimoni procreats, alguns dels quals arribará a edat perfecta de poder fer testament, puga disposar y a sas lliures voluntats fer de totas las referidas vint y dos mil sinch centas lliuras empero morirá sens algun de dits fills o fillas o be que ningun arribará a dita edat de poder testar, solo podrá disposar de onse mil doscentas sinquanta lliuras, mitat de la sobredita partida, y la altre mitat deurá retornar al Sr. donador su viurá, y si no viurá a son hereu o successor o a qui haurá disposat ab testament en altre manera. Y assi ab dit pacte fa la present donació prometent qi la tindrá per ferma y agradable, y cumplirá lo sobredit segons queda expresat, baix obligació de sos bens mobles e immobles, haguts y per haver,r enunciant a qualsevol dret y lley de son favor, y de la que prohiveix la general renuncia, confirmantho tot ab jurament que presta segons estil en virtut del qual promet que no revocará esta donació per rahó de ingratitut, necesitat, no ofensa, ni per altre motiu, ansbe renuncia a qualsevol lley o dret que permetia la tal revocació. Y present dit Sr. D. Anton de Gironella, no sols accepta la antecedent donació ab retribució de gracias a dits Srs. D. Joseph son pare ; Sino que també donense per content y satisfet de sos referits drets ab la expressada quantitat, ara per quant quedia pagat de ella. De sa espontanea voluntat, per el y l9os seus absol, difineix, cedix y renuncia al mateis Sr. D. Joseph de Gironalla son pare present, y avall acceptant, y a qui ell voldrá perpetuament tots sos referits drets de legitima paterna y materna, suplements de ellas part de creix, y altres qualsevols drets que li competeixan y pugan cometir en los bens de sos Srs. pares tant per las ditas com per qualsevols altres cuasas y rahons. Se salva empero y rete tots vincles fideicomisos, institucions, subtitucions y sucessions ab restament, o ab ntestat tot lo que pugeren demanar la present renuncia en res no obstant. La qual fa asi com millor en dret tinga lloch, ab cesió y mandat, de tots drets y accions dels quals puga usar en judici y fora de ell com millor li convinga, constituintlo a est efecte son procurador com en cosa propia. Prometent y jurant en deguda forma que los referidas cosas tindrá per fermas, y agradables, y no las contrevindrá per motiu algun, ni tmpoch, per ser menor de vint y cinch anys, major empero de vint y tres,se oposará a ellas per rahó de dita sa menor edat, ans be, renuncia a qualsevol dret, o lley que permetia oposarse a ditas cosas, y en virtut del referit jurament, renuncia també al benefici de dita sa menor edat. Lesió, facilitat, e ignorancia, y a qualsevol que dmania la restitució de dit Sr. D. Joseph de Gironella ho accepta.
* Item: Ab altre capitol: la expresada Sra. Da. Maria Virginia Dodero, viuda. De sa espontanea voluntat. Dona, constitueix, y aporta en dot per dot, y en nom de dot sua al referit Sr. D. Anton de Gironella son venidor marit la quantitat de vint y sinch mil lliuras moneda barcelonesa y metalica, de or o plata, sonant y no vales Reals ni altre paper moneda, y a mes dos calaixeras ab los adornos de plata, y ab sas robas y apendices nupcials. Quals cosas prosecisen y li pertañen a dita Sra. a saber en quant a deu mil lliuras, y dita caoaixera,robas y apendices de iguals, o semblants que li doná sit Sr. D. Anton Dodero son pare en pato de sos drets en la ocasió en que celebrá son matrimoni ab lo Sr. D. Manuel Nadal al qual ho constitue tot en dot segons resulta dels capitols matrimonials que firmaren en poder de D. Thomas Gibert notari publich de número de Barcelona a sis de Febrer de mil vuitcents vuit, y las restants quinse mil lliuras de semblants que junt ab ditas deu mil lliuras D. Anton Nadal pare de dit difunt D. Manuel ha promes pagar a la referida Sra. Da. Maria Virginia ab la escriptura de conveni dirmada en poder de D. Joseph Clos y Trias, notari publich de número de Barcelona a vint y sis de Setembre del corrent any, servint ditas dos quantitats en pago dels drets competents a dita Sra. en los bens del expresat Sr. D. Manuel Nadal, tant per la restitució de son dot com per lo llegat que lo feu ab son testament que entregá clos a dit notari Gibert a dotse Octubre de mil vuitcents nou, los quals seguit son obot feo publicat a vint y tres dels mateixos mes y any. La qual constitució dotal fa a dit Sr. D. Anton de Gironella son cenider marit, axi com millor dir y entendrerse pot, ab ttas clausulas de cesió, y mamdato de dots drets y acciones contitució de procurador com en cosa propia y demes utils y necesaria volent, y consentint que dit Sr. D. Anton son venider marit retinga y poseesca tot son referit dot y los fruits de ell seus propis facia durnat lo present matrimoni per millor suportar los carrechs del mateix, lo qual finit y altrement sempre y en tot cas que restitució de dot tinga lloch dita Sra. Da. Maria Virginia y los seus recobrian salva la propietat del dot sens contradicció de persona alguna. Y promet y jura en deguda forma la present constitució dotal y tot lo en ella contengut tener per ferma, y agradable, y no contravenirho per pretext algun en virtut del qual jurament per ser menor de vint y sinch anys, major empero de vint y tres, promet també no contravenir ditas cosas per rahó de sa menor edat, lesió, facilitat, e ignorancia, ans be, renuncia al benefici de dita sa menor edat, y a qualsevol altre dret, y lley que demania la restitució, y demes que afavorirla pugusia llargament.
* Item: Lo referit Sr. D. Anton de Gironella. De sa espontanea voluntat, firma carta dotal y de espoli a la spresada Sra. Da. Maria Virginia Dodero, sa venidera muller, de las ditas vint y sinch mil lliuras, calaixeras, robas, y apendices nipcials que li han constituit en dot ab lo antecedent capitl, en lo modo que en el se cnta. Y no obstant de no ser constuetut en est Principat fer creix o aument de dot a las viudas, dit Sr. D. Anton en manofestació del cariño que aporta a dita Sra. Da. Maria Virginia li fa de aument la quantitat de sis mil lliuras de dita moneda. Lo qual dot y aument li salva y asegura, asigna y consigna en y sobre tots sos bens y drets mobles e immobles presents y veniders. Volent y consentint que dita Sra. Da. Maria Virginia tonga, y poseesca dit son dot y aument, tot lo temps de la vida sua natural, ab marit y sens ell, ab fill, y sens ells, sens contradicció de persona alguna, lo die empero del obit de dita Da. Maria Virginia, los seus recobrian son dot el lo modo los espectará, y dit aument pervinga al fill o fills que del present matrimoni seran procreats, y sobreviuran als quals en cas de existencia ara per les horas dit Sr. D. Anton los me fa donació pura, perfecta, simple, e irrevocable, nomenada entre vius, en poder del infrit notari per dits fills naxedors acceptant y estipulant, si empero ningun de dits fills sobreviurá, dit aument de dit tornia al Sr. donador o a sios hereus y successors. Y promet y jura en deguda forma que las sobreditas cosas tindrá per fermas, y que no las contravindrá per motiu algun, com y també en quant saben a donació que no las revocará, per rahó de ingratitut , necesitat, u ofensa nofer altrament. Renunciant a la lley que permet tal revocació. Y per quant es menor de vint y cinch anys, major empero de vint y tres, com se ha dit, reniuncia al venefici de dita sa menor edat, lesio, facilitat e ignorancia u a qualsevol altre le restitució demanant. Y lo infrit notari accepta la referida donació per dits fills naxedors.
* Item: Lo sobre expressat Sr. D. Joseph de Gironella, espontaneament y durant son beneplacit, convé y consent en que lo referit Sr. D. Anton junt ab dita Sra. Da. Maria Virginia sa venidera muller y la familia de los dos, ocupian de la casa que poseeix dit SD. D. Joseph en los carrers Ample y de los Encants de Barcelona, a qual efecte los facilitará, mentres la habitan, los mobles que los apareixeran corresponents a dit Sr. D. Joseph.
Y dits Srs. contrahents lloant y aprobant los antecedents capitols y pactes, y tot lo en ells, y cada un de ells contengut. De son grat y certa ciencia, convenen, y en bona fe prometem la una part a la altre cumplirlos, y observarlos, conforme en ells y en cada un de ells se conté, baix las mateixas obligacions renuncias, y clausulas en ells expresadas a que se fa relació. Y declarant quedar advertits per lo notari avall firmat, que de est acte se ha de pendrer la rahó en lo ofici de hipotecas corresponent per los efectes y dins lo termini previngut per S.M. ab la Real Pragmatica de hipotecas, y edictes successius. En testimoni de la qual aixis ho firman los Sres. contraents a la qual jo lo notari avaix firmat fas fe coneixer. En la parroquia del poble de Tiana als tres dias del mes de Novembre, any del Naixament del Señor de mil vuitcents dotse. Essent presents per testimonis Esteve Catharinau, pagés, testimoni, en lo poble de Sarriá y Joan Llimona també pagés del poble de Tiana.
Joseph Gironella, Anton Gironella, Maria Virginia Nadal y Dodero, En poder de mi Joan Batista Maymó Soriano notari.