Saga Bacardí
02393
ESCRITURA DE VENTA HACIA ARMENGOL SALA DE UNA PIEZA DE TIERRA EN BALAGUER, DE POU Y ANTONIO NADAL Y DARRER
.

En la ciutat de Barcelona al onse dias del mes de Juny del any mil vuytcents y catorse.
En nom de Deu. Sia notori: Que lo Sr. D. Anton Nadal y Darrer, comerciant matriculat, y thesorer de la Real Junta y Consulat de Comers de esta ciutat de Barcelona, y lo Señor Joaquim Pou y Nadal, droguer y comerciant, ciutadá de la dita ciutat. De son grat y certa ciencia per ells, y per lo seus successors venen y per titol de venda concedeixen al Sr. Armengol Sala ciutadá de Balaguer encaraque absent a la otorgació de esta escriptura, y per el present lo notari estipulant als seus y a qui voldrá perpetuament. Tota aquella pessa de terra plantada de vinya, y olivers circuhida de tapias, y parets, actualment molt arruhinadas, dins la qual pessa de terra existeix una cabana, que per los titols avall escrits los dits Señors D. Anton Nadal y Joaquim Pou, possehehixen en lo terme, y secar de la ciutat de Balaguer, y partida nomenada de Baronsell. Afronta a solixent ab un cami; a mitgdia y ponent ab terras de Matheu Pedrol, o de sos successors; y a tramontana ab terras de Feliph Bosch, o de sos successrs. Y especta als Srs. venedors no sols per titol de venda a carta de gracia a son favor firmada per Sebastiá Codorniu difunt droguer de la dita ciutat de Balaguer ab acte rebut en poder del Dr. Joan Sala notari publich y Real de la mateixa ciutat als vint y sis Setembre del any mil setcents vuytanta nou, si també en virtut de venda perpetua del dret de redimirla a favor dels mateixos Srs. Nadal y Pou, feta per Maria Codorniu y Botines, viuda del dit Sebastiá Codorniu, Maria Teixera y Codorniu, muller de Francisco Teixeira, y Joseph y Joan Codorniu, fills cohereus del referit Sebastiá, de la que consta ab acte rebut en poder del Dr. Joseph Marcell notari Real y publich de la vila de Verga als nou Abril de mil vuytcents y set. Convé advertir que si be la citada venda o carta de gracia fou per lo preu de trescentas noranta sinch lliuras quinse sous y quatre diners, y la del dret de redimir per cent quaranta lliuras, quals dos partidas juntas suman sinchcentas trenta sinch lliuras quinse sous y quatre diners, la ceritat es que la designada pessa no era a tant valor, si que la venda a carta de gracia fou convinguda a tant preu, respecto de que los dits Señors Nadal y Pou no tenian que desembolsar quantitat alguna, peraque Sebastiá Codorniu los estaba debent aquella y major quantitat sens esperanza de poder cobrar son credit, per altre medi que lo de aquella venda, com tampoch, los ocorregore altre medi per cobrar las cent quaranta lliuras que los estaban debent los successors del mateix Sebastiá Codorniu que lo de la venda del dret de redimir; y en coseguencia per traurer lo que pogueren de son credit se prestaran a las insinuadas compras per lo preu que a mes del preu avall escrit dega lo venedor pagar y satisfer als Srs. compradors lo just import dels cultius actuals de la dita pessa de terra, en lo concepte de que la cullita pendent será del comprador. Y aixis extrahent la designada pessa de terra de son domini, y proprietat del comprador y dels seus successors, prometent entregar la possesió de la mateixa pessa de terra, donarli facultat peraque de propria autoritat se la puga pendrer, y retenir ab clausula de constitut, y precaro, volent que en virtut de la lley se entenga tresnferida la possesió com si per los Srs. venedors li fes realment entregada, cedintli tots sos drets, y accions, dels quals puga usar en judici y fora de ell com millor li convinga, y constituhintlo procurador com en cosa propria. Lo preu de la present venda es cent y deu lliuras moneda barcelonesa, que confessan los Srs. venedors, hever rebut del comprador ab diner comptant, a sas voluntats. Per lo que renunciant a la esxcepció de no eser lo dit preu en la dita quantitat convingut no rebut, y a altra qualsevol de son favor, otorgan del mateix preu la corresponent apoca, y absolen y remeten al comprador lo quant mes tal vegada podria valer la present venda del preu sobredit. Y convenen y prometen al mateix comprador que la present venda li faran tenir y valer, y que estaran de ferma y legal evicció en tot y qualsevol cas, ab restitució y esmena de tot dany y gastos.Per lo que ne obligan tots los bens y drets, mobles e immobles presents y venidors, renunciant a tot y qualsevol dret y lley de son favor. Finalment juran los Srs. venedors la present venda y demes cosas sobreditas, tenir per fermas y agradables, y contra aquellas no fer ni venir per alguna causa o rahó. Y quedan advertits los Srs. venedors, que de esta escriptura deu haversen rahó en el registre de hipotecas de esta ciutat, sis dias proxims y de trenta consecutius en la de la ciutat de Balaguer, peraque tinga sa corresponent firmesa. En testimoni de tot lo qual los mateixos Srs. venedors, als quals lo infrit notari dono fe coneixer, firman de propria ma. Essent presents per testimonis Ramon Mora causidich y Cayetano Albiá escrivent en barcelona habitants.
Anton Nadal y Darrer, Joaquim Pou, En poder de mi Thomas Gibert notari publich de número de Barcelona.