Saga Bacardí
02396
ESCRITURA DE VENTA DE TERRENO EN LO TEPIAT, POR EL MONASTERIO DE SANT PERE DE LAS PUELLAS, HACIA ANTONIO NADAL Y DARRER.


En la ciutat de Barcelona vuy als cinch días de mes de Janer del any mil vuyt cents y quinse.
En nom de Deu, sia noori: Que la Ilustre y Molt Rnt. Señora Da. Maria Theresa de Montiliu y de Eril per la gracia de Deu y de la Santa Sede Apostolica Abadessa del Real Monastir de Sant Pere de las Puellas del Ordre de Sant Benet de la present ciutat de Barcelona, de la Santa Iglesia Romana immediatament subjecte, y las Nobles Señores Religiosas del dit Real Monastir, los noms y apellidos de las quals avall en sas firmas se expressarant, comvocadas en lo locutori nomenat de la Obra nova, essent la major part, celebrant Capitol, y representant son Monastir. Per quant quest se trova considerablement gravat de varios deutes, que en lo decurs dells ultims sis anys li ha estat precis contraurer tant, per satisfer las exorbitants contribucions que imposá y a viva forsa exigia lo Exercit enemich francés, que dimina y oprimí aquesta ciutat desde el dia tretse de Febrer del any mil vuytcents y vuyt fins al vint y vuyt de Maig del corrent any, com per no faltar al culto de la Iglesia, y a la necessaria manutenció de la dita Ilustre Señora Abadessa y Religiosas, las quals al pas que en aquell decurs de temps tenían que sufrir uns desembolsos que sols podría decretarlos la tirania, se han vist impossibilitadas de percibir quasi totas las rendas que los corresponen en aquesta ciutat, perque tocant los mateixos infortunis a sos moradors per obstruir lo comers, y los artífices sens ocupació, se han vist reduhits a la mes llastimosa pobrsa, de manera que la major part y quasi totas las familias de distintiu y moltissimas altras per poder subsitir emigraren com que la major part de las habitacions de lloguer que son en grandissimo número, o estaban desocupadas o ocupadas per personas insolvents, y no pocas per favor, y a solicitut del propris dueño al unich fi de conservarlas. En estos apuros se añadí la referida Ilustre Señora Abadessa y Religiosas en gran part de temps la desgracia de estar privadas de totas las rendas que las corresponen fora de esta ciutat, y a duc sens coneixement y noticia de aquells patrimonis, y si en algunas ocasions han pogut, percibir alguna cosa ha estas molt limitadament, pues sobre lo resconcert que en las familias causaba la guerra, motiu per lo qual se atrasaba y en moltas parts se abandonaba lo cultiu foren grans las contribucions en diner y en fruyts que debían prestarse, y se prestaban al Exercit Españiol per sa manutenció, sens podrerse librar de las exaccions de extraccions y usupracions del Francés en tan quant podía alcanzar. Y com aquestas calamitats se extenian a tota la Provincia, y per dirse en tot lo Regne de Espanya, se vegueren no menos privadas las Ilustre Señora Abadessa y Religiosas, a lo menos en gran part, de las pensions alimentacias que los prestan las casas de son origen per reduhidas igualment a una lamentable escasses. Per aquest estat en que la expresada Ilustre Señora Abadessa y Religiosas los faltaba quasei lo mecessari per sa subsistencia, no pogueren disposarse de contraurer nous empeños per los precisos crescuts gastos que se las acarreá, quant después que no los expllicats apuros, ni las molestias que sufrían de part del Exercit enemich per los recels que los causaba la immediació del Monastir a la Muralla, los serví del menor estimulo per separarse de son claustre, las expellí de ell lo indigne govern ab la major violencia y participación en lo dia deu de febrero ultim. Pues havent milt reclourerse com ho practicaren en lo exeplar Monastir de Religiosas Carmelitas de Vilafranca del Panadés, son viatge y lo del retorn que fou en lo mes de Juny, ab lo transport dels mobles necessaris, no pogué deixar de causarlas un considerable dispendi. Regressadas pues per la divina misericordia al seno de son desitjat Monastir, es evident que deuren regoneixer per de grave necessitat, y estreta obligació lo donar de má als insinuats empeños, majorment atés que añgins ecauhen en personas un tant quant menesterosas que se apressivean a solicitar sos credits. Y haventse convocat y tractat reiteradament sobre lo medi, han resolt per no trovar altre ni mes fácil, no menos gravos al Monastir que lo de la venda a carta de gracia, objecte de esta escriptura, com aixis he justificat lo testimoni autenticat de la ultima convocació a est efecte celebrada, lo tenor del qual es com se segueix.=
En la ciutat de Barcelona als vint y set días del mes de Desembre any del Naixament del Senyor mil vuitcents y quins. Congregat lo Molt Ilustre Capitol del Real Monastir de Religiosas de Sant Pere de las Puellas del Orde de Sant Benet a la Santa Romana Iglesia immediatament subjecte en lo Locutori nomenat de la Obra nova, en lo qual congres han assistit personalment la Ilustre y Molt Rnt. Señora Da. Maria Theresa de Montoliu y de Eril, per la gracia de Deu, y de la Sant Sede Apostolica Abadessa y las Nobles Señoras Da. Maria Cecilia de Montoliu y de Eril, Da. Maria Anna de Cartallá y Sarriera. Da. Josepha de Gusman y Soler, Da. Antonia de Sans y de Sala, Da. Antonia Desvalls y Ardena, Da. Josepha de Vega y de Sentmanat, Da. Maria de Vega y de Setmanat, Da. Maria Anna de Sans y de Barutell, Da. Gertudis de Novell y de Cantir, Da. Maria Ignasia Desvalls y Ribas, Da. Maria Theresa de Magarola y de Ardena, y Da. Josepha Desvalls y de Ribas, totas Religiosas del dit Monastir, essent totas las vocals a excepció de la Noble Señora Da. Raymunda de Sans y de Sala Priora que per impedida no ha pogut asistir. La dita Ilustre Señora Abadessa en presencia de mi lo infrasctit notari y dels testimonis que avall se nomenaran, ha fet a las ditas Señoras Religiosas celebrant Capitol la proposició seguent.=
V.S.S. No ignoran los empeños, que durant la ocupació de aquesta ciutat en estos ultims vuyt anys, en que la ha doninada lo Exercit Francés ha contret aquest Monastir per nostra subsistencia, per lo culto de nostra Iglesia y per ocorrer a las quantiosas contribucions, que nos ha imposat lo govern francés al mateix temps que era milt poch lo que ditfrutabam de las rendas del Monastir. Restituhidas a nostre Sant destino nos consideram que no deben omitir medi de ssatisfer a nostres acrehedors. Aixís ho exigeix nostra obligació, y nostre decoro. Despues que nos havem disposat, y fer practicar varias diligencias, no havem trobat altre medi menos gravos que lo de vendrer a carta de gracia la pessa de terra que posseheix nosre Monastir cerca de esta ciutat, nomenada "Las Tapias", per la qual nos ofereixen set mil y sinch centas lliuras, que encaraque no es quantitat equivalent a tot lo valor de la pessa, apar que ab ella podrem acallar a nostres acrehedors, o a lomenos a aquells que nos podrían esser mes molestos, y de altra part quant menos se carregará de preu, tant menos difícil será al Monastir lo recobrarla. En esta inteligencia encomano a V.S.S. que se servescan reflectir, madurament acerca loque deixo exposat y deliberar si tenen per convenient lo efectivar la insinuada venda, o ab sas llums instruirme de qualsevol altre medi que los apafega menos gravosos.=
Oida la qual propossició lo dit Molt Rnt. Capitol, en veu de la expressada Señora Da. Maria Cecilia de Montoliu, repetida per altras diferents Señores concorrents sia contestat dient: Que sols perque consti lo conformatse ab la ley, podía esser necessaria la formalitat de esta convocació, pues penetradas totas la ditas Señoras Religiosas de la desgracia que expressa la propossició a la insinuada venda com a medi lo mes proporcionat que poden discorrer después de distints projectes, y moltas diligencias, que no han produhit efecte. Anyadent que importa al honor del Monastir, y a sa individual tranquilitat verificar lo contracte quant antes se puga, pues que alguns acrehedors en la solicitut de son alcans arriban ha a descomedirse. En consequancia del que aixix o resolan per ultima vegada suposat que en altras anteriors queda ja la mateixa venda de terminada. De totas las quals cosas las nomenadas Ilustre Señora Abadessa y Nobles Religiosas, que a totas lo infrascrit notari dono fe comeixer, me han requirit que formas la present publica escriptura que firman de sas mans essent presents per testimonis Domingo Gibert y Saurí, y Joseph Esteve y Buhigas sastre en la dita present ciutst habitants.= Da. Maria Theresa de Montoliu yde Eril Abadessa de Sant Pere de las Puellas.= Da. Maria Cecilia Montoliu y de Eril.= Da. Marianna de Cartella y Sarriera.= Da. Josepha de Gusman y Soler.= Da. Antonia de Sans y de Sala.= Da. Antonia Desvalls y de Ardena.= Da. Josepha de Vega y Sentmanat.= Da. Maria de Vega y Sentmanat.= Da. Marianna Sans y de Bartell.= Da. Gertrudis de Novell y de Cander.= Da. Maria Ignasia Desvalls u de Ribas.= Da. Maria Theresa de Magarola y de Ardemus.= Da. Josepha Desvalls y de Ribas.= Thomas Gibert notari publich de número de Barcelona.=
Per tant en execució y practica de la expressada venda y a fi de pagar y satisfer.
Primo: A Mariano Juliá former, ciutadá de Barcelona dos mil noucentas quaranta y sis lliuras set sous y quatre diners., que lo dit Real Monastir esta debent a cumpliment de las partidas de pa que aquell subministrá en lo temps de la mensionada opressió per la manutensió de las Religiosas, sas sirventas, domers, capellans porcioners y escolá major de la Iglesia del predit Monastir.
Item: A Jaume Fintorer fuster cinquanta lliurass per obras necesarias de son ofici fetas en lo Monastir y altras cinquanta lliuras per lo respectiu a manyá.
Item: A Joseph Bofill relotger, cinquanta lliuras per los traballs de son ofici empeats en los relotges del dit Monastir.
Item: Al Dr. Anton Monclus tres mil noucentas cinquanta lliuras reintegras de igual sima, que en quant a tres mil lliuras prestá ab varias partidas al Monastir en lo expressat temps de la opressió per la subsistencia de las Señoras Religiosas, y per ocorrer a las contribucions extraordinarias que se li imposaren, y de que sobre en lo prohemi se ha fet merit, y en quant a las restants noucentas y cinquanta lliuras de semblants que per compte y ordre del Monastir ha pagat al Dr. Joseph Felix Avellá notari y als Drs. Francisco Sanponts. Narcis Rosas y Salvador Peña metges del mateix Monastir. Y altrament per satisfer varios deutes menors a varias personas que aparexeria impediments delegar, de las inscancias de las quals cuydará lo Monastir de aliviarse desde luego. De sa libre voluntat y certa ciencia, per ellas, las ditas Ilustre Señora Abadessa y Nobles Señoras Religiosas y las suas successoras en son Monastir, venen y per titol de venda concedeixen a D. Anton Nadal y Darrer comerciant matriculat y Thesorer per Sa Magestat de la Real Junta y Consulat de Comers de esta ciutat, present y avall acceptant, als seus y a qui voldrá, carta empero de gracia, eo pacte de redimir mediant, tota aquella pessa de terra campa de extenció once mojadas y una mondina poch mes o menos, nomenada antiguament "Lo Tapiat", y actualmente "Los tapiots de Sant Pons", que lo predit Real Monastir per sos certs y legitims titols, que no se entregan y en pur, libre y franch alou posseheix en lo territorio de esta ciutat y paratge de Sant Pere de las Puellas, a la part de mitgdia de la qual en altre temps existía un rech, que se anomenaba "Lo Rech de Sant Pere", que fa de molt temps está abolit, y terraplenat. Y afronta la dita pessa de terra a orient, titant a tramontana, en honor del Convent de Nostra Senyora de la Mercé de esta ciutat, part en honor de la Rnt. Comunitat de pbres. de la Iglesia de Sant Joan de Jerusalem de la dita ciutat, part en honor de---------, pat ab altre honor de la dita Comunitat de Sant Joan, y part en honor de Anton Robira hortolá, ciutadá de Barcelona; a mitgdia part en honor del hereu de Joseph Creus difunt notari real y causidich, ciutadá de Barcelona, part ab honor dels successors de Bonaventura Freixa y Cavalleria, y part inclinant a ponent, en honor de D. Narcis de Sans; a ponent ab un camí y torrent; y a tramontana ab una carretera, o camí Real. La present vend otorga així com millor de dret tinga lloch y ab los pactes y circunstancias seguents.
Primo. Que la dita Ilustre Señora Abadesa y Real Monastir se reservan sobre la designada pessa de terra lo domini directe ab tots sos efectes y utilitats per qualsevol evento.
Item: Que dega lo Señor comprador edificar ab coneixement del dit Real Monastir, o a lo menos de sa Ilustre Abadessa, una paret a la part de ponent aixis com sie convenient per guardar que lo curs de las ayguas pluvials deteriore la dita pessa, y així mateix fer los altres reparts necessaris, per dit efecte, y perque la mateixa pessa torne en lo estat que correspon en aquella part en que actualmente está deteriorada. Y podrán lo mateix comprador y sos successors, mediant també lo concirement y anuencia de la Ilustre Señora Abadessa, fer en la mateixa pessa las milloras que lis aparegan.
Item: Que si en lo temps de la revendicació se trovará la dita pessa sembrada, podrían lo comprador y sos successors mantenerse en la possessió fins a haver cullit los fruyts pendents. Pero si solament está gurretada deurá deixarla pagantsels lo valor dels guaritts estimats per dos experts elegidors un per part, y en cas de discordia dels experts per un tercer elegidor per los mateixos experts.
Ítem: Que en dit cas de revendicació dega constituirse al Señor comprador o a sos successors, no sols lo preu de la present venda, si també lo que constará haver pagat per rahó de la indicada paret y reparos, y las milloras fetas ab anuencia de la Ilustre Señora Abadessa, y no menos lo que constará haver pagat per escripturas y altres dependents de la present venda, tot en moneda de or o plata corrent y no ab vales reals ni altre paper moneda. Y així extrahen la designada pessa de terra en son domini útil y natural possessió de s ama y poder, la que ab sas entradas, y eixidas, dret y pertinencias, pasan y transfereixen en ma y poder del Señor comprador y de sos successors. Prometent entregarli la posessió, y concedirli facultat peraque de propria authoritat se la puga pendrer, ab clausula de constitut y precari, volent que en virtut de la lley se entenga transferida la possessoó com su per las Señoras venedoras li fos realment entregada, cedintli tots los drets y accions de son Monastir, en virtut dels quals, durant la present carta de gracia, possehesca pacificament la dita pessa de terra, y altrament puga usar dels dits drets y accions en judici y fora de ell com millor li convinga, acerca de tot lo qual lo constituheixen procurador com en cosa propria. Salvos sempre al dit Monastir lo domini directe ab sos efectes sobre reservat, be que sens ningún cens no servitut. Lo preu de la present venda es set mil y sinch centas lliuras moneda barcelonesa y metalica,d e las quals de voluntat de las Señoras venedoras se reté lo comprador set mil quaranta y sis lliuras set sous y quatre diners, y en virtut de delegació que ab lo present li fan deurá donarlas y pagarlas als acrehedors y per los motius sobre en lo prohemi explicats, dels quals acrehedors en lo temps de la paga deurá obrenir las corresponents apocas ab cessió de drets per la millor seguretat de la present sa compra. Volent que feta la paga y obtinguda respectivament la cessió succehesca en lloch y dret dels acrehedors y lo competescan las matixas preeminencias y prerrogativas, que a aquells competirían a no esser satisfeta en son respectiu credit, per lo que lo constituheixen procurador en causa propria. Las restants empero quatre centas cinquanta y tres lliuras dotse sous y vuyt diners confessan haverlas rebut del Señor comprador ab diner comptant realment, y de fet, en presencia del notari y testimonis avall escrits. Y de las mateixas ab tenor del present li otorgan la corresponent apoca. Y aixis renunciant a la excepció de no esser lo dit preu en la expressada quantitat y solo convingut, y a qualsevol lley y dret de son favor convenen y prometen al Señor comprador y a sos successors, que la present venda los faran tenir y valer, y las cosas ab ella compresas, duran la carta de gracia, los faran tenir y possehir, y ne estarán de ferma y legal evicció, ab restitució y esmena de tots danys y gastos. Per lo que obligan tots los bens reddits y drets del predit son Monastir mobles e immobles, presents y veniders. Renunciant a tot y qualsevol dret y lley de son favor, y en especial a qualsevol Benefici, en virtut de la qual poguessen reclamar la restitució in integrum. Y per la major eficacia juran en sas animas la present venda y demes cosas sobreditas tenir per fermas y agradables, y a ellas no opossarse per causa ni pretext algún. Y lo sobre dit D. Anton Nadal acepta la mateixa venda conforme queda estipulat. Finalment quedan advertidas las Señoras venedoras, y lo comprador que de esta escriptura deu pendrerse rahó en lo Registre de hipotecas de la present ciutat dins lo termini de sis días proxims. En testimoni de tot lo qual la dita Ilustre Señora Abadessa y las Nobles Señoras Religiosas que integran lo present capitol com també lo Señor comprador a las quals y a est lo infrit notari dono fe coneixer, ho firman de sas proprias mans. Essent presents per testimonis Domingo Gibert, y D. Pere Rodriguez de Alcantara, escrivents en la present ciutat habitants.
Da. Maria Teresa de Montoliu y Eril Abadesa de Sant Pere de las Puellas, Da. Maria Cecilia de Montoliu y Eril, Da. Masria Aña Castella, Da. Antonia Sans y de Sahi, Da. Josepha Vega y Senmanat, Da. Maria Vega y Senmanat, Da. Maria Anna Sans y Barrufet, Da. Teresa Rull y Calvet, Da. Maria Ignasia Desvalls y Riba, Da. Maria Teresa Magarola y de Aldena, Da. Maria Josepa Desvalls y Riba, Anton Nadal y Darrer, En poder de mi Thomas Gibert notario publico de número de Barcelona.