Saga Bacardí
02398
VENTA PERMUTA DE DISTINTAS PIEZAS DE TIERRA DE LOS SAGUÍ, HACIENDO PAGOS A ACREEDORES DE LOS MISMOS POR ANTONIO NADAL Y DARRER
.

En la ciutat de Barcelona als quatre dias del mes de Febrer del any mil vuytcents y quinse.
En nom de Deu. Sia notori: Que los Srs. D. Ramon de Saguí y Terradellas, y D. Joseph Francisco de Saguí y Estevanez, pare y fill en la present ciutat de Barcelona domiciliats. Per quant lo dit Sr. D. Ramon com a hereu de Sr. D. Joseph Francisco de Saguí y Minguella son pare, ja desde luego de la mort de aquest se troba molestat dels molts acrehedors que aquell li deixá, y si de alguns ha pogut lograr que sas instancias no passasen a judicials, persuadintlos, de que no cessaba, com en efecte no ha cessat, en procurar los medis de satisferlos; de altre emperó no ha pogut lograr igual favor, y han proposat en judicis sas instancias, com que alguns de estos las tenen en estat de execució contra los bens del mateix D. Ramon, aumentant aixis lo deute ab los gastos processals, y en aquest apuro se regoneix ja sens esperansas de contenir a aquells que li han tingut la atenció de esperarlo. Consideranse pues precisas a tot sacrifici per librarse de tantas inquietuts, que continuament sels aumentan per los interessos, que produeixen los insinuats deutes en quant forman capital, pochs dels quals baixan de un sis per cent, y principalment per librarse de las execucions que te inminents, ha practicat quantas diligencias ha pogut discorrer, y ninguna proporció ha encontrat menos gravosa, que lo de la present venda. Per tent a fi de pagar y satister al Sr. Joaquim Batlle y Vidal, com a hereu dels Sr. Joan Batlle comerciant que fou de esta ciutat, son pare, dos mil setcentas trenta nou lliuras y sis diners barcelonesas, en estinció de dos vales mercantils de import junts dos mil quatrecentas cinquanta y tres lliuras deu sous y quatre diners, per lo dit difunt D. Joseph Francisco Saguí a favor del expressat Joan Batlle firmats, lo un de mil y doscentas lliuras, en cinch Janer del any mil vuytcents y un, y lo altre de mil doscentas cinquanta y tres lliuras deu sous, y quatre diners en vint y set Maig de mil vuytcents y tres, y en pago dels interessos del dit capital, liquidats fins a sinch Juliol de mil vuytcents y tretse, ab autos formals proferits, en trenta Abril y en dit dia sinch Juliol de mil vuytcents y tretse, en merits de la instancia executica, que en lo Tribunal interior, que se denominaba cibil de primera instancia, y actualment confirmats ab Real Audiencia y sala que presideix lo Noble Sr D. Joseph Ignasi de Llorens Real Ohidor, actuari Ignasi Golorons, ab lo qual ultim auto se mana trabar la execució decretada ab lo citat de sinch Juliol de mil vuytcents y tretse per la quantotat de dos mil sinchcentas vint y set lliuras catorse sous, y tres diners, etre capitals, e interessos adeudats en aquell dia. Y las restants dos centas onse lliuras sis sous y tres diners, per pago dels interessos vensuts desde el mateix dia sinch juliol mil vuytcents tretse fins a sinch Desembre proxim passat, en que se dona per content lo predit Joaquim Batlle, mediant la efectiva paga que se li proporciona per esta delegació.
Item: Per pagar y satisfer al Sr. Anton Torredá Corredor Real de Cambis de esta ciutat, mil vint y una lliuras barcelonesas en satisfacció del capital de dos vales mercantils a son favor firmats per lo enunciat Sr. D. Joseph Francisco Saguí y Minguella, lo un de cent y un y lo altre de trescentas lliuras en lo mes de Maig del mateix any, per lo cobro del qual y sos interessos está pendent pediri la execució a instancia del dit Forredá contra lo referit D. Ramon de Saguí en lo Tribunal Real ordinari de esta ciutat, actuari Miquel Mia.
Item: Per pagar y satisfer a Domingo Adarió y Germans, ciutadans de Barcelona doscentas noranta y tres lliuras divuyt sous y onse diners, en satisfacció de vint quintars tres arrobas y deu lliuras de ferro comprat per lo predit difunt D. Joseph Francisco Saguí en lo Magatsem dels dits Adarió y empleat en las casas que lo mateix Saguí edificá en la Rambla de esta ciutat.
Item: Per pagar y satisfer al hereu o successor de Sr. Joan Perez causidich que fou de esta ciutat mil sinchcentas setanta quatre lliuras y dos sous per loo capital de son vale mercantil de igual quantitat a favor del dit Perez per lo expressat difunt D. Joseph Francisco Saguí firmat en vint y set Setembre de mil setcents noranta y vuyt.
Item: Per pagar y satisfer al infrascrit S. D. Anton Nadal sinch mil trenta y dos lliuras barcelonesas, a saber tres mil lliuras en redemció, eo per lo preu de la venda y absolució, que lo dit D. Anton Nadal a favor del referit D. Ramon de Saguí deurá firmar del cens de noranta lliuras detreta la corresponció, que lo mateix D. Anton Nadal, succehint a Monica Gasset y Massades, viuda de Anton Gasset, y Maria Antonia Samon y Gasset, mare y filla, y estas al dit Anton Gasset, perceveix, sobre aquellas casas que lo prorpi D. Ramon de Saguí, con a hereu del dit son pare posseheix en la Rambla de esta ciutat: mil trescentas cinquanta lliuras per las pencións del dit cents degudas desde mon Novembre del any mil y vuytcents y catorse, tots inclusive. Quatre centas lliuras a cumpliment de sinchcentas lliuras import de un vale mercantil per dit difunt D. Joseph Francisco Saguí als sinch Setembre del any mil vuytcents y tres firmat a favor del predit D. Anton Nadal: Y las restants doscentas vuytanta y dos lliuras per los interesos deguts deld it prestamo mercantil fins al dia en que fou convinguda esta venda.
Item: A fi de exonerarse, eo per lluhir y quitar aquell censal de proprietat mil noucentas dotse lliuras y sinch sous, y penció cinquanta y sis lliuras set sous y quatre diners, que als tretse Novembre lo nomenat D. Ramon de Saguí en dit nom de hereu de son pare D. Joseph Francisco Saguí presta als Rnts. Administradors de la insigne Capella y Collegi de Sn. Sever de esta ciutat, lo qual censal fou delegat de part del preu de la venda de las pessas de terra que avall en quint lloch se designaran.
Finalment: per pagar y satisfer a altras acrehedors dels bens queforen del enunciant difunt D. Joseph Francisco Saguí, a tenor de la delegació que ab altra escriptura formalment se fará. De son grat y certa ciencia, per ells los dits Srs. pare y fill D. Ramon de Saguí y Terradellas, y D. Joseph Francisco de Saguí y Estebanez, y sos respectius hereus, y successors, venen, y per titol de venda concedeixen al Sr. D. Anton Nadal y Darrer, comerciant matriculat y tesorer per S.M. de la Real Junta y Consulat de Comers de esta ciutat, present, als seus, y a qui voldrá perpetuament.
* Primo: Tota aquella pessa de terra campa ab aygua pera regar, de tinguda tres mojadas y mitja poch mes o menos, que lo dit D. Ramon de Saguí en pur libre y franch alou, y per los titols avall escrits te y posseheix en lo territori de esta ciutat y lloch dit "lo Camp de las Batallas", que en lo acte de venda de dinou Octubre mil setcents trenta y sis, de que avall se fará merit se digué afrontar a solixent ab honor del venedor Joseph Minguella; a mitgdia ab lo camí real per lo qual se vá al Riu Besós; a ponet part en honor de Joseph Turtareu hortolá del Portal Nou, y a ers en honor del hereus o successors del Magnifich Rafel Grimosachs; part en honor de Joseph Pardinas hortolá, y part en honor dels hereus o successors de Joseph Castellbell, també hortolá: actualment empero afronta a solixent en honor del dit D. Ramon de Saguí, que es la pessa que immediatament se designará; a mitgdia en honor de Pau badia comerciant, ciutadá de Barcelona, que es una petita porció de terra, que media entre la pessa que aquí se designa, y la carretera que va a Besos; respecte de haverse variat de alguns anys a esta part, la dita carretera; a ponent part en honor de Joan Castellbell, hortolá, part en honor del Sr. venedor, que es la pessa que se designará en segon lloch, y part en honor de Maria y Jaume Brunet mare y fill; y a tramuntana en honor dels dits mare y fill Brunet.
* Secundo: Tota aquella pessa de terra campa ab aygua pera regar, de tinensa tres mojadas poch mes o menos, situada en dit territori de Barelona y lloch nomenat "Lo Camp de las Batallas", que si be en lo citat acte de venda de mil setcents trenta y sis se digué en pur, libre y franch alou, pero segons la confessió que luego se calendará consta que solament está franca en alou en quant a mitja mojada, pues en quant a las restants dos mojadas y mitja se té en alou y directa senyoria del Rnt. Vicari perpetuo e Insigne Comunitat de Pbre. de la Iglesia Parroquial de Sta. Maria del Mar de esta ciutat, a cens de dos lliuras catorse sous annualment pagadors en lo dia de Sn. Joan de Juny. Es de saber que antiguament aquesta pessa de terra, en quant a dos mojadas y mitja se tenia en Senyoria mitjana del Rnt. Miquel Ferrer Pbre, beneficiat que fou de la dita Iglesia de Sta. Maria a cens de una lliura quatre sous y sis diners, qui la tenia en alou del dit Rnt. Vicari perpetuo, y Comunitat a cens de una una lliura nou sous y sis diners, y per haver succehit la mateixa Comunitat al dit Rnt. Miquel Ferrer, quedaren consolidadas las dos Senyorias a la mateixa Comunitat ab lo dret de percibir un y altre cens, com aixis se expressa en la confessió firmada per lo sobre dit difunt Sr. D. Joseph Francisco de Saguí a favor de la propria Comunitat, en poder del Dr. Joseph Vinyals notari publich Real Collegiat de número de Barcelona als tretse Agost del any mil setcents setanta y sis. Y en lo mencionat acte de venda de mil setcents trenta y sis digué afrontava a solixent en honor dels hereus y successors de Miquel Rigalt argenter ciutadá de Barcelona; a mitgdia ab lo Camí Real per lo qual se va al Riu Besós; a ponent ab la pessa de terra sobre designada; y a tramuntana en honor del Rnt. P. Corrector, y Convent de Sn. Francisco de Paula, Orde de Minims de esta ciutat. Actualment empero afronta a solixent en honor de la Sra. Da. Marianna de Gerona y Ros muller de D. Francisco de Gerona, mediant una regadora,; a mitgdia part ab lo hereu de Joseph Artés y part en honor de Esperanza Boxaderas y Quadreny muller de Joseph Boixaderas revenedor en los quals dos honors de mitgdia antes passaba la dita carretera que va a Besós; a ponent part ab la pessa de terra que avall en quint lloch se designará y part en honor............. Y altrament de Jaume Ros hortolá que fou del dit Convent de Sn. Francisco de Paula.
* Tercio: Tota aquella pessa de terra campa ab aygua pera regar, de tinencia una mojada poch mes o menos, que en part, libre y franch alou lo dit D. Ramon de Saguí posseheix en lo predit territori de Barcelona, y lloch dit "La Darrera Aygua de la Mola", que antes era cerca la arena del Mar, y actualment, entre ella y lo arenal media terreno reduhit a cultiu de pochs anys a esta part. La qual en lo temps de la repetida venda de mil setcents trenta y sis se digué afrontar a solixent en honor dels hereus o successors de Pau Llorens, mercader de Barcelona; a mitgdia ab la arena del Mar; y ponent y tramuntana ab los dits hereus o successors de Pau Llorens; Acualment, ampero, afronta a solixen, y a tramontana en honor de Joseph Vives hortilá;: a mitgdia en honor del dit Sr. D. Anton Nadal compador, mediant lo Bogatell, que fou dels hereus de Amador Corretger, y antes era arenal, y a ponent en honor de Joseph Batlle, tots ciutadans de Barcelona.
* Quarto: Tota aquella pessa det erra campa ab aygua pera regar, de tinensa mitja mojada poch mes o menos, situada en lo territori de esta ciutat y lloch nomenat coll de la salada, que antiguament se deya esser prop la Creu nova dita de Sn. Francesch. La qual se te en alou, y domini directe del Ilustre Sr. Prior de la Iglesia Collegiata de Sta. Anna de la present ciutat, a cens de una lliura sis sous y vuyt diners, annualment pafador en lo dia de Nadal. Y en el acte de venda de vuyt Setembre mil setcents quaranta y sinch, que avall se calendará, se digué afrontar a solixent en honor dels hereus o successors de D: T. de Polau; a mitgdia en honor de D. Francisco de Graell y de Padrell, mediant la regadora Real de la Fibla de dit Ilustre Prior de Sta. Anna; a ponent en honor del Rnt. Rector y Collegi de Nostra Señora de Bethelm de la ciutat de Cervera, y part ab la esplanada del Fuerte Pio, mediant la dita Regadora Real; y a tramontana ab la dita esplanada, mediant la mateixa regadora. Actualment empero afronta a solixent en honor de Jaume Rosés taberner; a mitgdia en honor de la Egregia Sra. Da. Maria Josepha de Azcon y de Potan comtessa de Valleabra, muller del Ilustre Sr. D. Ramon Francisco Copons Marques de la Manresana; a ponent en honor de Pere Brunet hortilá ciutadá de Barcelona; y a tramuntana en honor de Fatjói pagés de la vila de Sn. Cugat Del Valles.
* Quinto: Tota aquella pessa de terra campa, ab aygua pera regar, de tinguda una mojada antigua poch mes o menos, situada en lo territori de esta ciutat, y lloch nomenat "Camp de las Batallas". La qual se te en alou y Senyoria directa de la Pia Almoyna de la Sta. Iglesia Catedral de esta ciutat, baix la prestació de trenta y sis sous barcelonesos, tots anys pagadors en lo dia de Nadal, tant per rahó del censm com per rahó de la decima espiritual de tots fruyts quye se cullen en la mateixa pessa. Y en lo acte de venda de sinch Mars mil setcents noranta y hu, que avall se calendará se digué afrontar a solixent ab lo Sr. comprador ( D. Joseph Francisco Saguí); a mitgdia ab Joseph Castellbell; a ponent ab los successors de D. Carlos de Puigener; y a tramontana ab D. Llorens Badruna. Actualment empero afronta a solixent ab la pessa sobre designada en segon lloch; a mitgdia en honor de Joan Castellbell; a ponent en honor de D. Carlos de Puigener; y a tramontana part en honor de D. Ramon de Vedruna Regidor perpetuo de esta ciutat, y part en honor de Jaume Brunet tots ciutadans de barcelona.
* Sexto y finalment: Tota aquella pessa de terra campa, de tinguda una quarta poch mes o menos, que en pur, libre y franch alou lo dit Sr. D. Ramon de Saguí posseheix en esta ciutat, y lloch nomenat "Camp de las Batallas", que en lo ditat acte de venda de mil setcents noranta y hu se digué afrontar a solixent ab Joseph Guy carnicer; a mitgdia ab D. Anton de Deu; a ponent ab D. Cayetano Fraixas; y a tramontana ab Joseph Foixart moler, tots en esta ciutat domiciliats. Actualment empero afronta a solixent en honor de Joseph Batlle; a mitgdia en honor de D. Honorat de Puig y de Deu; a ponent en honor de D. Joseph Freixas fill del dit D. Cayetano Freixas; y a tramontana en honor de Joseph Miralles hortolá tots en Barcelona domiciliats.
Espectan las designadas pessas de terra al dit D. Ramon de Saguí com a hereu universal del nomenat Sr. D. Joseph Francisco Saguí y Minguella son pare, per aquest instituhit ab son ultim testament, que entregá clos al Dr. Ramon Matheu y Smandia difunt notari publich de número de Barcelona als vint y dos Mars del Any mil setcents noranta y un, y que verificada la mort del testador fou publicat per lo mateix notari als vuyt Febrer del any mil vuytcents y quatre. Al dit D. Joseph Francisco Saguí, espectaban, a saber las pessas designadas en quint y sisé lloch, per titol de venda perpetua a son favor feta per Marurici Pardinas hortolá de las hortas del Portal Nou de esta ciutat, y Geronima Pardinas conjuges, ab acte rebut en poer del dit Ramon Matheu notari, als sinch mars del dit any mil setcents noranta y un, firmat per rahó de Senyoria en respecte a la pessa designada en quint lloch. Y las altres pessas de terra li espectaban com a hereu universal del Sr. Anton Saguí comerciant ciutadá de Barcelona son pare, per aquest instituhit ab son ultim testament que ordená en poder del Dr. Joseph Rondó difunt notari publich de número de Barcelona al ultim de Febrer del any mil setcents cinquanta y tres. Y al dit Sr. Anton Saguí espectaban, a saber las designadas en primer, segon y terrcer llochs, en virtut de venda perpetua a son favor feta per lo Sr. Joseph Minguella y Pallissa, batxiller en lleys en barcelona populat, ab acte rebut en poder del dit Joseph Rondó notari als dinou Octubre del any mil setcents trenta y sis. Y la pessa designada en quart lloch, en virtut de venda perpetua també a son favor feta per Maria Torras muller de Ramon Torras jove hortolá del Portal Nou, que en primeras nupcias fou muller de Domingo Serra també hortolá del Portal Nou, ab avte rebut en poder del predit Rondó notari als vuyt Setembre del any mil setcents quaranta y sinch. La present venda otorgan los referits D. Ramon de Saguí y Terradellas, y D. Joseph Francisco de Saguí y Estebanez pare y fill, aixis com millor de dret tinga lloch,extrahent las designadas pessas de terra de sa proprietat, y respective dominio y poder, las que ab totas sas entradas y eixidas, drets y pertinencias passan y transfereixen en ma y poder del Sr. comprador y de sos successors. Prometent entregali possesió de las mateixas pessas de terra, y concedintli facultat pera que de sa propria autoritat se la puga pendrer y retenir, ab clausula de constitut y precari, cedintli tots sos drets y accions, en virtut dels quals lo Sr. comprador y sos successors possehescan pacificament las ditas cosas venudas, y altrament pugan usar dels dits drets, y accions en judici y fora de ell com millor los convinga, acerca del que los constituheixen procuradors com en cosa propria; Salvos sempre los censos y demes drets dominicals als expressats Srs. alodials de las pessas designadas en segon, quart, y quint lloch, com també lo lluhisme als mateixos Srs. competents per rahó de la present venda. Lo preu de la qual es disset mil lliuras moneda bercelonesa, y metalica, repartidas segons prudent estimació, haguda rahó de la qualitat,. Situació, carrechs intrinsichs, y demes circunstancias atendibles de cada una de las ditas pessas de terras, en esta forma, a saber, sis mil lliuras per la pessa designada en primer lloch, sinch mil lliuras per la designada en segon lloch, tres mil lliuras per la designada en tercer lloch, mil y sinchcentas lliuras per la designada en quart lloch, mil lliuras per la designada en quint lloch. Y siscentas lliuras per la designada en sisé y ultim lloch. Tot lo qual preu de voluntat dels Srs. venedors se reté lo Sr. comprador, y en virtut de la delegació que ab lo present li fan, de aquell se quedará sinch mil trenta y dos lliuras per lo preu de la venda y absolució qie devia firmar a favor del expressat D. Ramon de Saguí, y per reintegrarse en los diferents credits que li competeixen sobre los bens que foren del dit D. Joseph Francisco Saguí y Minguella dalt en lo prehemi individuats. Set mil sinchcentas y quaranta lliuras sis sous y sinch diners las donará y pagará als altres acrehedors sobre en lo proemi expressats, y las restants quatre mil setcentas vint y set lliuras tretse sous y set diners als acrehedors que ab altra escriptura se espressaran, so de nou se li delegarán, dels quals estranys acrehedors, en lo temps de sa respective paga teurá lo Sr. comprador obrenir las corresponents apocas y definició respective ab cessió de drets pera la millor seguretat de la present sa compra; Volent dits Srs, venedors, que per lo respecta al credit del Sr. comprador, li sian salvos e illesos sos drets ab la mateixa prioritat, y eficacia que si quedassen en lo estat de no estinguits, de manera que en qualsevol cas de evicció, revisca lo cens que deurá absoldrer com si encara las horas existis, volent no menos que feta la paga, y obtinguda la cessió dels demes acrehedors, succehesca en lloch y dret de aquestos y li competescan las mateixas preheminencias y prerogativas, que a aquells competirian, a no esser satisfets en son respectiu credit, en lo que igualment lo constituheixen com procurador son en cosa propria. Y aixis renunciant a la excepció de no esser lo dit preu en la dita quantitat y modo convingut, y a altre qualsevol de son favor condonan y remeten al Sr .comprador tot lo mes que del preu sobredit poguessen valer las cosas venudas. Y convenen y prometen al mateix Sr. comprador y a sos successors, que la present venda los faran tenir y valer, y las cosas en ella compresas los faran tenir y possehir, y ne estaran de ferma y legal evicció, en tot y qualsevol cas, ab restitució y esmena de tots danys y gastos. Y per quant lo mencionat difunt D. Joseph Francisco Saguí ab lo calendat son ultim testament ordená un Vinele Real, perpetuo, primogenial, regular reciproch y decesiu, provant tota alienació de sos bens, y detracció de quartas; pero exclohent de dit vincle tots los efectes mercantils y caudals que en lo dia de sa mort tingués empleats en lo comers, tot lo que deixa a libre disposició de son hereu, ab lo precis carrech, y obligacio de pagar de ells los cambis, o altres qualsevols deutes, o carrechs passius que degués pagar son patrimoni, dimanats segons digué; de la falta de circulació que exprerimentaba en lo comers. Y luegod eclarant, que per la rehedificació de las casas que possehia en la Rambla de esta ciutat, havia pres diferents censals, y contret varios deutes, hipotecant no solament aquellas, si altres fincas, y que per conclourerlas li sería tal vegada precis ferho de altras fincas: ordena que dels lloguers de las ditas casas, deguessen pagarse las pencions y proprietats dels censals y censos de las mateixas casa, sens poder lo hereu disfrutar de aquell producto, fins a esser extinguit tot lo daute estinguible de las mateixas casas. Y respecte que la xplicada ordenació no se ha observat, primerament perque aconsellat D. Ramon de Saguí conceptuá desde luego de la mort del dit D. Joseph Francisco Saguí, y está encara en lo concepte de que aquell vincle no por subsistir perque fou ordenat sens lo corresponent permis Real, ni altra autorisació, y despues en quant a pagarse los cambis, y altres deutes dels efectes mercantils, caudals tampoch pogué seguirse la explicada prevenció perque nonguns existir en a la mort del testador, pues que en sos dias los consumí enterament, a excepció de un limitat interes en una compañía de seguir antes al contrari aumentá onsiderablement son deute desde el any mil setcents noranta y hu en que feu lo testament fins que morí que fou en lo mes de Febrer de mil vuytcents y quatre, no lo destinó dels productos de las casas poqué cumplirse per haver estat precis entrar en confussió ab los reddits del demes bens per anar acallant las continuas instancias de tanta multitut de acrehedors, per tant; Y desitjant los Srs. venedors tota la possible seguretat al comprador, li prometen ab solemne estipulació, que solicitarán ab tota brevetat y ab vivesa la Real declaració de la insubsistencia del dit vincle, y quant aquella no pogués lograrse, prometent posar en execució la expressada ordinacio y disposició testamentaria de son pare y avi respective, concedint al Sr. comprador, y a sos successors amplia facultat, no sols de compellirlos per los medis de justicia que los aparega al cumpliment de la mateixa ordinació si també de valerse de qualsevols altres medis que sels objecten per la seguretat y plena evicció de la present venda. A la eficacia de tot lo qual obligan tots los bens y drets seus, junts y del altre dels dos assolas, mobles e immobles, presents y veniders, renunciant a son privilegi militar, munició y citació de vint y sis dias, que se consedeixen a las personas de sa classe, com també als beneficis de novas constitucions, divididoras y cedidoras accions, a la consuetut de Barcelona, que tracta de dos o mes insolidum obligats, y a tot y qualsevol lley o dret de son favor. Y per la major firmesa de totas las ditas cosas juran aquellas tenir sempre per fermas y agradables, y contra las mateixas no fer ni venor per alguna causa o rahó, y no menos que lo present contracte no se ha fet en frau dels Srs. alodials, no de sos drets. Y lo sobredit D. Anton Nadal accepta la present venda, conforme está concebuda. Firnalment quedan advertits los contrahents, que de esta escriptura deu haversen rahó en lo Registre de hipotecas de la present ciutat dins sis dias proxims peraque tinga sa corresponent firmesa. En testimoni de tot lo qual fou feta la present publica escriptura. Essent presents per testimonis Domingo Gibert y D. Pere Rodriguez de Alcantara, escrivents en esta ciutat habitants. Y los nomenats Srs. contrahents, als quals lo infrit notari dono fe coneixer, ho firman de propria ma.
Ramon de Saguí, José de Saguí, Anton Nadal y Darrer, En poder de mi Thomas Gibert notari publich de número de Barcelona.