Saga Bacardí
02399
ESCRITURA DE FINIQUITO DE DEUDAS HACIA SARRIERA, TORNÉ Y ANTONIO BUENAVENTURA GASSÓ Y BORRULL, POR LA VENTA DE PROPIEDADES DE DE SAGUÍ, POR ANTONIO NADAL Y DARRER
.

En la ciutat de Barcelona als vint y quatre dias del mes de Febrer del any mil vuytcents y quinse.
Sia notori: Que los Srs. D. Anton Bonaventura Gassó y Compañía, del comers de esta ciutat, Domingo Torner Coredor Real de Cambis, y Ramon Sarriera també del comers de esta ciutat successor del Sr. Anton Sarriera comerciant matriculat de la mateixa, son pare. Espontaneament confessan y regoneixen al Sr. D. Anton Nadal y Darrer, comerciant matriculat y tesorer per S. M. de la Ral Junta y Consulat de Comers de la predita ciutat, encara que absent y per ell present lo notari estipulant, pagant per los Srs. D. Ramon de Saguí y Terradellas y D. Joseph Francisco de Saguí y Estevanez, pare y fill en la dita ciutat domiciliats, y de aquellas disset mil y trescentas lliuras barcelonesas, que foren lo preu de la venda perpetua per los dits Srs. pare y fill de Saguí firmada a favor del nomenat Sr. D. Anton Nadal de sis diferents pessas de terra, situadas en lo territori de esta ciutat, designadas y confrontadas en la escritura de la dita venda, rebuda en poder del notari aball escrit lo dia quatre del corrent mes de Febrer, y en virtut no sols de la delegacio continuada en la citada escritura de venda, si també de la particular designació, y repetida delegació a favor dels Srs. otorgants per los mateixos pare y fill de Saguí, feta ab altre acte rebut també en poder del notari avall escrit lo dia present, que del referit D. Anton Nadal, baix pacte de la infrascrita cessió, y ab moneda metalica comtant realment y de fet, a sas voluntats han rebut la quantitat de mil cent sinquanta y set lliuras, un sou y onse diners barcelonesas, que son y serveixen als otorgants, a saber en quant a siscentas quaranta y dos lliuras un sou y once diners al Sr. D. Anton Bonaventura Gassó, a compte dels que se li estan debent, de las quatre mil trescentas dos lliuras deu sous y quatre diners, import del capital y gastos de dos lletras de cabi, la una de vint y quatre mil rals de vello, carrech de D. Joseph Padrós de Madrid, y la altra de vint y tres mil setcents vuytanta y tres reals deu marabetins de velló al carrech de Francesch de Saguí difunt pare y avi respective dels dits Srs. pare y fill D. Ramon y D. Joseph Francisco de Saguí. Delegants dona al dit D.Anton Bonaventura Gassó y Compañía, en disset Desembre del any mil vuytcents y tres, las quals lletras tornaren protestadas. En quant a quatrecentes lliuras al Sr. Domingo Torner en compte del capital de un vale mercantil de mil seixanta lliuras firmat per lo dit difunt D. Joseph Freancisco de Saguí a favor del mateix Sr. Domingo Torner en dotse Maig del dit any mil vuytcents y tres, en qual ocasió lo propri Sr. difunt D. Joseph Francisco de Saguí, entregá al referit Torner tres vales Reals de trescents pessos y creació de vener ab la facultat de vendrerlos en reitegro de son credit, com realment, en virtut de aquella facultat los negociá lo Sr. Torner als ultims de Maig del any mil vuytcents y vuyt, al cambi y perdua de sinquanta y vuyt per cent, aixis que deu referirli lo que falta no sols fins al import del capital del dit vale mercantil, si també fins al import dels interessos adeudats a rahó de mitg per cent al mes. a tenor del convingut y expressat en lo citat vale mercantil, qual import de capital e interessos restant, ja al Janer del corrent any ascendia a mil vuytcentas y dos lliuras.- Y en quant a las restants cent y quinse lliuras, al Sr. Ramon Sarriera en satisfacció de semblants que lo sobre dit Sr. Anton Sarriera difunt son pare acreditaba del Sr. Francisco Anton Martí y se obligá a pagar lo enunciat difunt D. Joseph Francisco Saguí, mediant vale per est firmat en sis Juny del repetit any mil vuytcents y tres. Per lo que renunciant a la excepció del diner no rebut, y a altra qualsevol de son favor, no sols otorga respectivament la corresponent apoca de las ditas mil cent sinquanta y set lliuras un sou y onse diners, salvo lo restant del capita e interessos en respecte als dits Srs. D. Anton Bonaventura Gassó y Domingo Forner, si que també sens evicció no obligació alguna, cedeixen al mateix Sr. D. Anton Nadal tots los drets y accions a ells los tres otorgants respective, competents per la exacció de las quantitats de esta apoca, en forsa dels quals drets y accions puga lo propri Sr. Anton Nadal defensar la expressada sa comra contra qualsevols acrehedors del mencionat difunt D. Joseph Francisco Saguí, y altras qualsevols personas, y altrament usarne en judici y fora de ell com millor li convinga, acerca del que lo constituheixen procurador con en cosa propria. En testimoni del que los nomenats Srs. otorgants, als quals lo infrit notari dona fe coneixer, ho firman de propria ma, essent presents per testimonis Domingo Gibert y D. Pere Rodriguez de Alcantara, escrivents en esta ciutat habitants.
Anton Bonaventura Gassó, Domingo Torner, Ramon Sarriera, En poder de mi Thomas Gibert notari publich de número de Barcelona.