Saga Bacardí
02411
ESCRITURA DE RECOMPRA DE TERRENO A MARINÉ, POR ANTONIO NADAL Y DARRER.


En la ciutat de Barcelona als catorce días del mes de Juny del any mil vuytcents y quinse.
En nom de Deu. Sia notori. Que Francisco Mariner, pagés de Sant Martí de Provensals, Bisbat y territorio de Barcelona. En atencio a que ab acte rebutn en poder del Dr. Francesch Portell notari publich de número de Barcelona als vuit, y un días del mes de Juny del any il vuytcents y tretse. D. Olaguer de Argenir y de Lagarza alashores domiciliat en la dita Parroquia de Sant Martí de Provensals per los poderes anotats en dit acte expressats li feren venda a carta de gracia, eo baix pacte de redimir, de la pessa de terra que avall se designará, per lo preu de tres mil lliuras barcelonesas metalicas, que en efecte li foren pagades. Y ab altre acte rebut en poder del notari avall escrit als nou días del corrent mes de Juny per venda perpetua al infrascrit D. Anton Nadal, entre altras cosas, del dret de redimir y recobrar la dita pessa de terra, en consequencia del que lo dit D. Anton Nadal ha requirit de paraula al dit Francisco Mariner peraque li firmás la corresponent revenda, y restitució, Oferintli satisfer no sols lo dit preu, si també qualsevols altres quantitats que legitimanebt acredite, en dependencia de la citada venda a carta de gracia, a lo que se presta Francisco Mariner, baix la consideració emperó de que a mes de las ditas tres mil lliuras, y cent seixanta vuyt lliuras y nou sous que pagar per lo dret del registre que tenia establert lo Govern francés, que a las horas dominaba aquesta ciutat, y pobles vehins, y per lo salari y paper sellat de la escriptura de la mateixa venda conforme en ella fou estipulat, d deberse restituir, venint lo cas de revendicació. Si també tres centas y sis lliuras, que acredita del referit D. Olaguer de Argemir y sos bens, a saber noranta lliuras, que en tretse Juliol del dit any mil vuyt cents y tretse pagá a D. Ramon Comas del Brugar, procurador y per compte del predit D. Olaguer, per donar curs als negocis de aquest, y en compte de conductas, treballs, y bestrets, com consta de recibo, y dos contas y setse lliuras, que ab varias partidas deixá al expressat D. Olaguer de Aergemir, per los gastos que li ocorregueren en la causa que seguía en la ciutat de Mataró contra sos acrehedors, y colonos, com consta de tres resguards per lo mateix D. Olaguer, firmats en vint y quatre y vint y set Maig de mil vuyt cents y catorce, y vint y dos Mars del corrent any mil vuyt cents y quinse, a la qual condició ha convingut D. Anton Nadal en la inteligencia y ab pacte de que dit mariner li cedesca los drets y accions que lo competían per exigir de D. Olaguer de Argemir las ditas tres centas y sis lliuras, a fi que ell dit D. Anton puga recobrarlas, o alomenos tnia aquest credit, per major seguretat de sa compra. Per tant. De son grat y certa sciencia per ell y per los seus hereus y successors, reven,r estituhiix, y transfereix al Señor D. Anton Nadal comerciant matriculat y Thresorer per Sa Magestat de la Real Junta y Consulat de Comers de la present ciutat, als seus y a qui voldrá perpetuament. Tota aquella pessa de terra campa, ab aygua pera regar, de tinguda os mojadas poch mes o menos, que en virtut de la sobre calendada venda a carta de gracia posseheix en libre y franch alou, en la expressada parroquia de Sant Martí de Provensals. La qual es part de las terras de la heretat, que lo mencionat D. Olaguer de Argemir y Lagarza, posseheix en la mateixa parroquia, franca en alou. La aygua empero, eo lo dret de regar se te en alou de Sa Magestat, a cens de una lliuras y disset sous, annualment en certs terminis pagador per lo mateix D. Olaguer de Argemir. Y se digué en la citada escriptura de venda a carta de gracia que terminaba a solixent ab la carretera que va de Sant Martí de Provensals a la Riera de Horta; a mitgdia ab teras de D. Mariano de Alegre Baró de Castellet; a ponent ab terras de la mateixa heretat de Argemir, mediant marge; y a tremontana ab la carretera, que vá a la casa de la neretat de Argemir. Pero segons se informa. Afronta a solixent ab la dita carretera, que va de la casa de Argemir a la altra part de la qual carretera a una pessa de terra compresa ab la dalt expllicada venda feta, per lo D. Olaguer de Argemir, a D. Anton Nadal; a mitgdia ab la dita carretera, que va a la riera de Horta; a ponent ab lo dit honor del Señor Baró de Castellet; y a tramontana, ab las ditas terras de la heretat de Argemir, mediant un marge. La present revenda y restitució otorga així com millor de dret tinga lloch, extrahent la designada pessa de terra, ab totas sas entradas y eixidas, drets y pertinencias de son domini y proprietat, tot lo que passa y transfereix al domini y proprietat entregarli la possessió, que de las mateixas cosas havia adquirit, en forsa de la dita venda a carta de gracia, donantlo facultat peraque de propria authoritat se la puga pendrer y retenir, ab clausula de constitut y precari, volent que en virtut de la lley se entenga transferida la possessió, com si per lo otorgant lo fos realment entregada, cedintli tots sos drets y accions, dels quals pugan usar lo Señor D. Anton Nadal, y sos successors en judici y fora de ell com millor li convinga, acerca del que lo constituheix procurador com en cosa propria. Salvats sempre los censos y demes drets dominicals a Sa Magestat competents en rahó del dret de regar, com també lo lluhisme degut ab motiu de la predita venda a casta de gracia, en cas de no esser satisfet. Lo preu de la present revenda es tres mil quatre centas setanta y quatre lliuras moneda barcelonesa, a saber tres mil lliuras per restitució del que ho reu de la repetida venda a carta de gracia, y las restants quatre centas setanta y quatre lliuras y nou sous en paga dels credits, de que sobre en lo prohemi se ha fet merit. Las quals tres mil quatre centas setanta y quatre lliuras confessa lo otorgant haver rebut del nomenat D. Anton Nadal ab diner metalich y sonant, comptant, realment y de fet en presencia dels notari y testimonis avall escrits. Y aixis renunciant a la evicció de no esser lo dit preu en la dita quantitat convingut, y liquidat, y a altra qualsevol de son favor, no sols firma de ell la corresponent apoca, si que també condona y remet al dit D. Anton Nadal tot lo mes que en rahó de la dita venda a certa de gracia li pogues competir. Y convé, y promet al mateix Señor D. Anton Nadal, que la present revenda li fará tenir y valer, y ne estará de ferma y legal evicció, per contractes empero merament seus propris, ab restitució y esmena de tots danys y gastos. Per lo que obliga tots los bens y drets seus mobles e immobles, presents y venidors, renunciant a qualsevol lley y dret de son favor. Mes avant sens emperño obligació, ni evicció alguna de sos bens, cedeix al propri D. Anton Nadal tots los drets y accions a ell dit otorgant competents per reclamar y recobrar del sobredit D. Olaguer de Argemir y Lagarza las tres centas y sis lliuras y nou sous, que sobre en lo prohemi se ha manifestat esser independents de la venda a carta de gracia en virutt dels quals drets y accions puga solicitarlas y exigirlas del mateix Señor D. Olaguer, o de qui convinga, o altrament servirli de cautela, y major seguretat en cas de evicció, y en altra qualsevol, y per qualsevol efecte puga usar dels dits drets y accions judicial y extrajudicialment, com mes li sia útil, per tot lo que lo constituheix procurador en causa propria. Finalment jura la present revenda y demes cosas sobreditas tenir sempre per firmes y agradables, y contra las mateixas no fer no venir per alguna causa, o raho. Com també que lo present contracte no se ha fet en frau del Señor alodial sobre expressat, ni de sos drets. Y queda advertit lo otorgant que de esta escriptura deu haversen rahó en lo registre de hipotecas de la present ciutat, dins sis días proxims peraque tinga sa corresponent firmase. En testimoni de tot lo qual fou feta la present publica escriptura. Essent presents per testimonis Joseph Farrés pages de la Parroquia de Sant Martí de Torrellas, Bisbat de Barcelona, y Domingo Gibert escribent en esta ciutat habitant. Y lo nomenat otorgant al qual lo infrascrit notari dono fe coneixer ho fira de propria ma.
Francisco Mariné, En poder de mi Thomas Gibert notari publich de número de Barcelona.