Saga Bacardí
02419
ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE CENSO A TIEMPO PACTADO, HACIA PADRÓ, POR ANTONIO NADAL Y DARRER.


En la ciutat de Barcelona als deu días del mes de Mars del any mil vuyt cents y setse.
En nom de Deu, Sia notori. Que lo Señor D. Anton Nadal Darrer, familiar de número del Sant Ofici de la Inquisició, Comerciant matriculat y thesorer per Sa Magestat de la Real Junta y Consulat de Comers de la present ciutat, en la mateixa domiciliat, a efectes de millorar y en manera alguna no deteriorar, per ell y per los ses hererus y successors, estableix y per titol de establiment concedeix a Vicent Padró, pages de la vila de Sant Vicens dels Horts, Bisbat de Barcelona, present y avall acceptant, als seus y a qui voldrá, temporalment empero, es a saber per lo espay de seixanta anys comptadors desde el present mil vuyt cents y setse inclusive en avant, tota aquella pessa de terra, en part herma y en lo restant baix lo present contracte, ja plantada de viña per lo dit Vicens Padró, de tinguda una mojada y mitja poch mes o menos, que lo dit Señor D. Anton Nadal poseheix en la parroquia y terme de Sant Esteve de Cervelló del dit Bisbat, y en lo lloch nomenat "Lo Puig Castellar, o la Guardia". Que se té per lo Ilustre Señor Marques de la Manresana, Baró de Cervelló, y baix son domini y alou a cens de sinch sous barcelonesos annualment pagadors en lo dia de Sant Miquel de Setembre, qual cens vindrá a carrech del Señor estabilient, y a prestació de decima de tots fruyts. Termina a solixent part en honor de Pau Ros, que fou de Francisco Ros, actualmente possehit a rabassa morta per Felix Vilaplana, y part en honor de Joan Aymerich possehit a rabassa morta per Bonaventura Valls, tots pagesos de Sant Vicens dels Horts, mediant un camí que va al Puig Perdigué, y part en honor de Jacintho Matas y Reynalt, pages de Torrellas, mediant altre camí, qual honor posseheix a rabassa morta. Capdevila pagés de Sant Vicent dels Horts; a ponent part ab dit honor de Jacintho Matas mediant lo prop dit camí, y part en honor de Joseph Coll y March; y a tramontana part en honor del hereu de Andreu Font, los dos pagesos de Sant Vicens, y en una petita part ab lo sobredit honor de Pau Ros. Es de saber, que la designada pessa de terra fou possehida a rabassa morta per Francisco Moneras pagés de la referida vila de Sant Vicens dels Horts, baix lo cens de sis lliuras, pero per haverse extirpat la viña en la mateixa pessa plantada, retorná lo terreno al Señor estabilient. Lo present establiment otorga aixis com millor se pot dir y entendrer ab los pactes seguents.
Primerament. Que deurá lo adquisidor, dins dos anys proxims haver acabat de plantar la predita pessa de terra, plantant a vall obert, y de la mateiixa manera, que ho ha practicat ab lo tros que ja ha plantat.=
Item: Que deurá lo adquisidor donar en la viña tots los cultius necessaris de podar, cavar, esmagencar, y los demes que se requirescan tot a sos gustos, y en son temps y ocasió. Y será facultatiu al Señor estabilient, y a sos successors regoneixer, o fer regoneixer los expressats treballs y cultius, y en cas de trovarse alguna omissió o descuyt, sia o no voluntari, podrá ferlo esmenar a costas del adquisidor, o de sos successors, a coneguda de dos experts, elegidors un per part.=
Item: Que deurá lo adquisidor, durant lo present contracte, no sols conservar y mantener, los olivers que existeixen, si també los que de nou plantará, tot a sos gastos, be que en cas de plantarse arbres nous lo Señor estabilient deurá donarli los plansons, y no podrá lo adquisidor no los seus tallar, ni arrancar ni maltraasctar arbre algún, pues al finirse lo present contracte, deurán quedar illesos tots los arbres, sens que per ell puga lo adquisidor, ni los seus pretendrer cosa alguna en rahó de milloras.=
Item: Que encara que la verema aparega sahonador, y madurs los rahims, no podrá lo adquisidor cullirlos, ni verenar sens precehor llicencia no consentiment del Señor establiment, o de sos successors.=
Item: Lo Señor estabilient o sos succesors tindrán facultat de enviar y tenir un home en lo temps de veremar per invigilar, que las carrega se fassen partir ab verema, en qual cas per part del estabilient se pagará lo jornal al dit home y lo parcer deurá ferli lo gasto de menjar y beurer ajudant lo mateix home a veremar.=
Item: Que per cens de la designada pessa de terra, y milloras en ella fahedoras, deurá lo adquisidor, y sos successors prestar, y entregar al Señor establiment, y als seus, durant lo present establiment, la tercera part de tots los fruyts que se culliran en la dita pessa de terra, debent lo adquisidor y los seus apostar la dita tercera part a sos gastos inmediatament de cullits a la casa principal que lo Señor estabilient té en la dita vila de Sant Vicens dels Horts, esto es los rahims junt al cup, y los demes fruyts ofris al lloch de sa regular conducció, advertintse que las olivas deuran aportarse enterament a la dita casa, y allí partirse cada vegada que las aportaran per parts que sien, advertintse també que si lo adquisidor sembrará, com podrá sembrár llegums, no deurá prestar al Señor estabilient la tercera ni part alguna de aquells. Debent no menos entendrer que si lo Señor estabilient o sos successors voldrán padtir ab vi, deurán lo parcer y los seus, a la mes minima insinuació, aportar a sos gastos tota la verema a la dita casa principal del Señor estabilient, en la qual se los subministrará cup y prensa, ab sos respectius arreus, essent a carrech del parcer tot los treballs, fins a posar lo vi corresponent al Señor estabilient en las suas botas, y en est cas deurá entregarse al Señor estabilient la sua tercera part de vi a raig de cup y prensa, y lo adquisidor deurá al mateix temps aportarsen las suas dos terceras parts.=
Item: Que si lo adquisidor o los seus vendrán las suas parts de fruyts en flor, o altrament trobantse encara en los arbres, deuran donarne avis al Señor estabilient expressament lo comprador preus y demes circunstancias concernents a la tal venda, a fi de poder ab mes coneixement vendrer si voldrá la sua part o be partirla antes, o en la ocasió de cullirla.=
Item: Que lo adquisidor y sos successors deurán emplear los sarments en la viña. Y si no los emplearan tots, deurán donar al Señor estabilient, y als seus la tercer part dels que quedaran, aportantlos fets garbons a la expressada casa del Señor estabilient.=
Item: Que pasats los seixanta anys, en que solament subsistirá lo present establiment, o be si antes definits los dits seixanta anys, se trobás morta la mitat dels seps de la dita pessa de terra, deurá aquesta retornar al Señor estabilient o a sos successors, los quals, en qualsevol de dits casos, podrán de propria authoritat apoderarsen, de manera que en lo segon cas se entendrá finit lo present establiment del mateix modo que si haguessen finit los dits seixanta anys, sens que en tal cas dega abassarse ni pagarse al adquisidor no als seus cosa alguna per rahó dels seps, y arbres, que quedarán existents. Y sens que per est ni altres motius antes ni después dels seixanta anys, puga lo adquisidor no los seus arrancar tallar, no maltractar los seps que no sian morts, no los arbres com está dit.=
Y la designada pessa de terra no puga proclamarse altre Señor que al dit Ilustre Señor Marques de la Manresana, y al estabilient, y sos successors, sia emperó licit al adquisidor y als seus, passats los trenta días de la fadiga vendrer y altrament alienar la mateixa pesa de terra a persona mas habils, y capaces de alienar, Salvat sempre al Señor establiment, y a sos successors no sols lo cens ab lo present imposat, si també los drets de empara, firma y fadiga que expressament se reserva, y los demes drets que al present tingan lloch, y salvos los cnsos corresponents al Señor directe, lluhismes, y demes rets que li competescan. Y aixís cnvé y promet al mateix adquisidor, y a sos successors, que lo present establiment los fará tenir y possehir, y ne estará de ferma y legal evicció en tot y qualsevol cas, ab restitució y esmena de tors danys y gastos, per lo que obliga tots los bens y drets seus mobles e immobles presents y venidors, renunciant a qualsevol lley y dret de son favor. Y lo sobredit Vicens Padró acceptant lo present establiment, baix lo cens y pactes al que esta concebiut, de son grat y certa sciencia convé y promet al dit Señor D. Anton Nadal, y a sos successors, que la designada pessa de terra millorará, acabant la de plantar de viña, com sobre queda previngut, y que per cens del mateix y sas milloras los fará y prestará la insinuada tercera part de fruyts, y altrament obsercará y ampliará los pactes sobre insertats, y tot los demes que vinga a son carrech, sens dilació ni escusa, ab lo acostumat salari de procurador, y ab restitució y esmena de tots danys y gastos, al qual cumpliment obliga, y especialmente hipotheca la mateixa pessa de terra, eo lo domini ultil que en ella adquireix, junt ab las millora, y generalment sens perjudici de la dita especial hipotheca obliga tots los bens y drets seus mobles e immobles presents y veniders, renunciant a la lley que diu que premier se haja de pasar per lacosa especialmente hipothecada, que per la general obligació dels bens, y a altra que quant lo acreedor pot satisferse de la cosa especialmente obligada, no extenga ma a altra, y a tot y qualsevol altre dret y lley de son favor. Y per pacte renuncia a son propri for, submetentse al por del Ilustre Señor Corregidor de la present ciutat, y al de qualsevol altre jutge o superior secular tant solament, ab facultat de variar lo judici, fent y formant escriptura de ters, baix pena de ters en los llibres dels tersos de la curia del dit Señor Corregidor, y de altre auqlsevol jutge, o superior secular, per la qual obliga tots los bens y drets sobredits. Y per major obliga tots los bens y drets sobredits. Y per major firmesa juran los Señors constituhents, que las ditas cosas, respectivament, tindran per frmas y agradables, y contra las mateixas no faran ni vindran per alguna causa o rahó, com també que lo present contracte no se ha fet en frau dels Senyors alodials no de sos drets. Finalment quedan advertits, que de esta escriptura deu haversen rahó en lo registre de hipotecas de la present ciutat dins sis días proxims peraque tinga sa corresponent firmesa, segons los efectes previnguts en la Real Pragmatica Sanció. En testimoni de tot lo qual fou feta la present publica escriptura. Essent presents per testimonis Cayetano Albiá y Pere Rodriguez de Alcantara practicants de notaria en esta ciutat habitants. Y dels nomenats contrahents als quals lo infrascrit notari dono fe coneixer, lo Señor estabilient firma de propria ma, pero lo adquisidor no lo firmá per dir no saber escriurer, y firma de vluntat sua lo dit Rodriguez testimoni.
Anton Nadal y Darrer, pere Rodriguez de Alcantara, En poder de mi Thomas Gibert notari publich de núero de Barcelona.