Saga Bacardí
02422
ESCRITURA DE PAGO DE PRÉSTAMO CON GARANTIA DE CASA, DE BOLDÚ HACIA ANTONIO NADAL Y DARRER.


Anton Nadal comerciant matriculat de la Real Llotja del Mar de aquesta ciutat de Barcelona, ciutadá de la mateixa. De ma libre voluntat y certa ciencia, comfeso y regonech a Joan Balta mercader al menor, també ciutadá de la mateixa, present pagant per Francisco Boldú, comerciant ciutadá de dita ciutat, en virtut de facultat consedida per est a aquells, y de las set mil lliuras barcelonesas, que han estat lo preu de la venda perpetua feta per dit Francisco Boldú a fabor del propri Joan Baltá, de unas casas ab tres portals, exterior, cituadas en aquesta ciutat, en los carrers dels Sombrerers, y dels Mirallers, formant cantonada en dits, dos carrers, llargament designadas y confrontadas las proprias casas, en lo acte de dita venda, rebuda en poder del notari baix firmat, en lo dia de vuy. Que en diner comptant realment y de fet, a voluntats mia me ha donat y pagat baix lo pacte de la cesió infrascrita, mil y cinch centas lliuras, moneda barcelonesa en diner efectiu de or y plata. Y son a cumpliment y en total pago de las dos mil vint y nou lliuras y tres diners, resta de molt major partida, que dit Francisco Boldú me estaba debent, per rahó de diferents generos y negociacions tingudas ab ell, fins lo mers de Octubre del any mil vuitcents dotse, segons apar, per menor en lo compte corrent firmat per mi ab data de catorse del actual Febrer que li he presentat. Habent jo fet gracia y condonació al propri Baldú de cinch centas vint y nou lliuras, y tres diners. Per lo que renunciant a la excepció de la cosa no esser aixis, al diner no comptat y no rebut, y a qualsevol altre lley o dret a mon fabor. En testimoni de veritat, no sols firmo aquesta apoca, sino que també sens evicció alguna ni obligació de mos bens, cedesch al dalt mencionat Baltá tots los drets y accions competents a mi, antes e la otorgació de la present, pera que puga defensar las ditas caas, compradas per ell, contra qualsevols altres acreedors de dit Francisco Baldú. Y altrament, usar de dits drets y accions, judicial y extrajudicialment com li convinga, constituintlo per lo efecte procurador meu com en fet propri. En la qual conformitat aixis ho atorgo en la ciutat de Barcelona a vint y dos dias del mes de Febrer, any del Naxament del Señor mil vuitcents y diset. Essent presents per testimonis Jaume Rigalt y Alberch practicant la facultat de notaria publica, y Mariano Riera escrivent, habitants en aquesta ciutat.
Anton Nadal y Darrer. En poder de mi Jaume Rigalt y Estada notari, qui dono fe coneixer al Señor confitent.