Saga Bacardí
02423
ABSOLUCION DE CENSO DE LOS DE SAGUÍ, DE UNAS CASAS POR ANTONIO NADAL Y DARRER
.

En la ciutat de Barcelona al primer dia del mes de Agost del any mil vuytcents y setse.
En nom de Deu. Sia notori: Que lo Sr. D. Anton Nadal y Darrer, comerciant matriculat, y thesorer per S.M. de la Real Junta y Consulat de Comers de la present ciutat, y en ella domiciliat. En consideració a que Anton Gasset difunt argenter, ciutadá de Barcelona, ab acte rebut en poder dels Srs. Sebastiá Prats notari publich de la dita ciutat, y Ramon Serra notari publich Real collegiat de número de la mateixa simul estipulants y clouhents, als vint y tres Abril del any mil setcents sexanta set establí a D. Joseph Francisco Saguí comerciant matriculat de la referida ciutat dos casas ab dos portals exteriors en cada una de ellas, y ab son terraplé y hort de las quals lo dit D. Joseph Francisco Saguí formá y construhí de nou unas casas ab diferents habitacións, y ab sa eixida, o jardí, que avall se designarán, ab la imposicio del cens de cent vint y nou lliuras y dotse sous barcelonins, ab senyoria mediana y drets a ella anexos annualment pagadoras, per mitat en los dias nou de Maig, y de Novembre, de las quals detreta la corresponció quedaban francas al establient cent vint lliuras, las que ab altre acte rebut en poder dels dits notaris en lo mateix dia lo dit Anton Gasset doná facultat al dit adquisidor de redimir, junt ab lo domini mediá, y drets anexos per preu de quatre mil lliuras passat empero certs terminis que alli se prefigí, y ha mes que espirat, en consequencia de la qual facultat foren en efecte redimits trenta lliuras en pensió y en nuda percepció per lo capital de mil lliuras segons apar de la venda, y absolució firmada per Monica Gasset y Masades viuda del dit Anton Gasset, y per Antonia Samón y Gasset, muller de Anton Samon també argenter y ciutadá de esta ciutat, mare y filla, a favor del nomenat D. Joseph Francisco Saguí ab acte rebut en poder del notari avall escrit, als tretse Maig del any mil setcents noranta y sis, quedant francas a las mateixas mare y filla, com a marmesoras del expressat Anton Gasset, son difunt marit y pare, respective, noranta lliuras del dit cens ab son domini mediá, las quals ab lo mateix domini y sos drets ab altre acte rebut en poder del dit avall escrit notari, als deu Desembre del dit any mil setcents noranta y sis, foren per las expressadas mare y filla Monica Gasset, y Antonia Samon y Gasset venudas perpetuament al dit D. Anton Nadal. Atenent que de las disset mil y trescentas lliuras, preu de la venda perpetua que de varias pessas de terra, firmadas a favor del referit D. Anton Nadal los pare y fill D. Ramon de Saguí y Tarradellas, y D. Joseph Francisco de Saguí y Estevanez, fill y net respective del predit D. Joseph Francisco Saguí, en virtut de expressa facultat se retingué D. Anton Nadal tres mil lliuras en redempció eo per lo preu de la venda y absolució que se previngué deuria lo mateix D. Anton Nadal firmar a favor del dit D. Ramon de Saguí, de las expressadas noranta lliuras que com se ha vist son efecte redimibles. Per tant, de son grat y certa sciencia per ell y per los deus hereus y successors ven, absol, difineix, y remet al dit Sr. D. Ramon de Saguí y Tarradellas, encara que absent, y per ell present lo notari estipulant, als seus y a qui voldrá perpetuament las sobreditas noranta lliuras barcelonesas, en penció, junt ab lo domini, que con está dit lo mateix D. Ramon de Saguí al enunciat D. Anton Nadal en virtut de la venda a ell feta pero las mare y filla Monica Gasset, y Antonia Samon dalt calendada, annualment per mitat asl nou Maig y Novembre li debia fer y prestar per rahó de aquellas vasas ab varias habitacións, y ab sa eixida, o jardí, compostar de las sobreditas dos casas, ab son terraplé, y hort, que lo predit D. Ramon de Saguí, com a hereu universal del mencionat D. Joseph Francisco Saguí, son pare, posseheix en la Rambla de la present ciutat, y en parratge en que antes se extenia la Horta nomenada den trantaclaus, y lloch antiguament dit "Lo lloch de la Rutlla", y despues "Lo Carrer de Palamall", detrás de la muralla vella de la Rambla, qual muralla de alguns anys a esta part fou derruhida, quedant aixis en fente de la dita Rambla las referidas casas. Las quals debian tenirse per lo dit Sr. D. Anton Nadal, succehint a las ditas mare y filla Monica Gasset, y Maria Antonia Samon y Gasset, en noms de usufructuaria y propietaria respective, y estar a Anton Gasset, son difunt marit, y pare respecrtive, al dit cens de noranta lliuras, detreta la corresponció, y en Señoria mediana. Lo qual cens y Señoria en virtut de la prresent venda y absolució quedaren absolutament extinguits, y a la proprietat de las ditas mare y filla, y antes Anton Gasset, y ultimament lo dit D. Anton Nadal tenian lo dit cens, y Señoria, ab nou lliuras, y dotse sous mes, que importa la corresponció, de que luego se fará merit, per la Sra. Da. Margarida Saguí y Terradellas, muller que fou del subredit difunt D. Joseph Francisco Saguí, succehint per titol de compra a D. Domingo Gispert, y est a Gabriel Mora a cens de las ditas nou lliuras y dotse sous, barcelonesas, tots anys pagador per mitat en los dias de Sn. Joan de Juny, y de Nadal, pero per haver suvvehit lo dit D. Ramon de Saguí a la dita Sra. Da. Margarida sa mare, quedá aquell cens y Senyoria refondit en ell mateix, essent possessor de las casas, y aixis consolidat a la proprietat. Y per conseguent lo nomenat D. Ramon de Saguí deurá tenor las proprias casas immediatament per la Pia Almoyna de la Sta. Iglesia Carthedral de esta ciutat, y baix domini y alou de aquella a cens de dotse sous annualment pagador en lo dit de Sn. Miquel de Setembre. Y terminas las repetidas casas a solixent y mitgdia en honor de......Codorniu ciutadá de Barcelona; a ponent ab la dita Rambla, antes lo carrer den Palamall; y a tremontana en honor de ............................... La present venda, y absolució otorga aixis com millor de dret tinga lloch, aixi que en avant cesse la annua prestaciço del expressat cens de noranta lliuras, y quede abdit lo explicat domini mediá ab tots sos drets y efectes, y solament lo dit Sr. D. Ramon de Saguí y sos successors en las ditas casas, y jardí o hort degan regoneixer a la sobredita Pia Almoyna ab lo indicat cens de dotse sous. Y en copnsequencia convé y promet al mateix D. Ramon de Saaguí, y a sos successors, que en rahó del mateix cens y Senyoria no demanará, ni pretendra cosa alguna, pues se imposa silenci perpetuo ab dcessió de tots drets y accions, en virtut dels quals possehesca las preditas casas, com quedainsinuat libre de sa respective prestació, y subjecció, y altrament puga usar dels dits drets y accions en judici y fora de ell com millor li convinga, a cerca del que lo constituheix procurador com en cosa propria. Salvos sempre lo cens y domini ab Senyoria directe sobre expressat competents, com també lo lluhisme al mateix Señor degut ab motiu de est contracte en cas de no haverse satisfet per rahó de la mencionada facultat de redimir lo cens, de que aquí se tracta, qual lluhisme en tot cas vindrá a carrech del dit Sr. D. Ramon de Saguí. Lo preu de la present venda, y absolució es tres mil lliuras moneda barcelonesa, que confessa haver rebut del nomenat Sr. D. Ramon de Saguí, mediant que se las retingué lo Sr. otorgant de las disset mil y trescentas lliuras, preu de la venda per aquell a aquest feta, sobre en lo prohemi de la present escriptura explicada. Per lo que renunciant a la excepció de no esser las ditas cosas vedraderas a la de no esser lo dit preu rebut, y a altre qualsevol de son favor, otorgad del dit preu la corresponent apoca. Y convé y promet al mateix Sr. D. Ramon de Saguí, y a sos successors que la present venda, y absolució los fará tenir y valer, y las casas ab sa eixida, o jardí sobre designadas francas y libres del cens y domini ab lo present absolts y definits, los fará tenir y posehir, y ne estará de ferma y legal evicció, per contractes empero merament seus propris ab restitució y esmena de tots danys y gastos, a qual efecte obliga tots los bens y drets seus mobles e immobles presents y veniders, renunciant a tot y qualsevol dret y lley de son favor. Finalment jura no sols que las ditas cosas tindrá per fermas y agradables, y que cnotra ellas no fará no vindrá per alguna causa o rahó, si també que lo present contracte no se ha fet en frau del Senyor alodial, ni de sos drets. Y queda advertit que de la present escriptura deu haversenrahó en lo Registre de hipotecas de esta ciutat de Barcelona, dins sis dias proxims peraque tinga sa corresponent firmesa. En testimoni de tot lo qual lo nomenat S. otorgant, al que lo infrascrit notari dono fe coneixer, ho firma de propria ma. Essent present per testimonis Cayetano Albiá y Pere Rodriguez de Alcantara, escrivents en esta ciutat habitants.
Anton Nadal y Darrer, En poder de mi Thomas Gibert notari publich de número de Barcelona.