Saga Bacardí
02427
ESCRITURA DE VENTA DE LOCAL EN LA PLAZA DEL BORNE DE ARGEMIR, HACIA ANTONIO NADAL Y DARRER.


En la ciutat de Barcelona als vint días del mes de Setembre del any mil vuyt cents y setse.
En nom de Deu. Sia notori. Que Vicens Argemir y Fara, gerrer ciutadá de Barcelona.
Primo: A efectes de exonerarse de la prestació de aquell censal de proprietat tres centas lliuras y pensió nou lliuras barcelonesas que annualment presta als successors del Señor Geroni Alabau comerciant que fou de esta ciutat.
Item: Per pagar y satisfer al infrascrit Señor D. Anton Nadal sinch centas setanta dos lliuras divuyt sous y quatre diners, que li está debent, a saber trescentas quaranta set lliuras divuyt sous y quatre diners per sis pensións vensudas fins als quatre Abril proxim passat, y la prorrata desde dit dia fins al present, del cens de cinquanta lliuras, que annualment per mitat en los días quatre Abril, y quatre de Octubre debía prestarli, per rahó de la botiga que avall se designará. Y las restants doscentas vint y sinch lliuras a cumpliment de sis centas lliuras de la referida moneda, que lo dit Señor D. Anton Nadal prestá a Joan Argemir y Rufat, pare del dit Vicens Argemir, coma par de resguart per aquest firmat als sis Novembre del any mil vuyt cents y dos.
Finalment: Per subvenirse en algunas urgencias que al present lio corren, de son grat y certa sciencia per ell, y per los seus hereus, y successors, ven y per titol de venda doncedeix al Señor D. Anton Nadal y Darrer comerciant matriculat, y Thresorer per Sa Magestat de la Real Junta y Consulat de Comers de esta ciutat present, als seus, y a qui voldrá perpetuament, tota aquella botiga desde terra fins al primer sostre ab un portal exterior, situada en la Plasa del Bortn de la dita present ciutat, y sota las casas grans que al temps del establiment, que avall se calendará de trenta Octubre de mil vuyt cens dotse allí possehia lo Noble Señor D. Francisco de Areny y de Queralt, y actualmente posseheix lo dit Señor D. Anton Nadal, a la qua botiga que ab lo present se ven, se baixa desde la Plasa del Born, mediant quatre grahons de pedra. Y ella conté de llargaria desde la part de mitgdia a la de tramuntana tres canas un palm y mitg, y de amplaria desde orient a ponent dos canas y quatre palms, y de alt, desde terra fins al sostre de la mateixa botiga una cana dos palms y mitg, tot a mida de Barcelona. Es de saber, que aquesta botiga existeix y fou formada sota de un estudi, o aposento de pertinencias de altra botiga, també desde terra fins al primer sostre que té dos portals exteriors, lo un en la Plassa del bortn, y lo altre en lo carrer nomenat "De las Moscas", la qua també actualmente posseheix D. Anton Nadal, en virtut de venda a son favor feta per D. Anton Pengem y Alabau, net y successor del dit Geronim Alabau, ab acte rebut en poder del Dr. Cayetano Olsina notari publich de número de Barcelona als vint Febrer del any mil setcents vuytanta y vuyt. Se te la botiga que ab lo present se ven per lo referit D. Anton Nadal y Darrer a cens de sinquanta lliuras barcelonesas en nuda percepció annualment pagadoras per mitat en dits días quatre de Abril, y de Octubre, con sobre queda insinuat. En lo qua cens lo predit D. Anton Nadal succeheix al dit D. Anton Pengem pera ser comprés en la dita venda de vint Febrer mil setcents vuytanta y vuyt, y lo mateix cens en forsa de la present venda extinguit per sonsolidat en una mateixa persona, ab la proprietat en que estaba radicat, per conseguent lo predit D. Anton Nadal tendrá la dita botiga, junt ab la altra botiga de pertinencias de la qual fou aquella, y que igualment posseheix D. Anton Nadal com se ha expressat, y junt també ab altra botiga allí contigua per la part de ponent, y aixismatenx sota de las ditas casas grans, que fou del Ilustre Dr. Joseph Vinyes difunt Pbre. y Canonge de la Cathedral de esta ciutat, y antes de Mariano Vinyes, la que no menos en la actualitat posseheix lo enunciant Señor D. Anton Nadal, en virtut de venda a son favor firmada per Lluis Lleró y Vinyes, y altres successors del sobredit Mariano Vinyes, ab acte rebut en poder del notari avall escrit, als nou Abril del any mil setcents noranta sinch, inmediatament per lo Ilustre Señor D. Anton Cortes de Andrada, Meca y de Cardona, Marqués de Ciutadilla, en Senyoria mediana a cens junt ab altres cosas de un sou barcelones franch de corresponció, annualment pagador en cert termini. Es de saber que antes las ditas botigas se tenían per lo dit Ilustre Señor Marqués de Ciutadilla, succehint al Señor D. Joseph de Meca, y de Cassador, a cens de cent y deu lliuras barcelonesas, annualment per mitat pagadoras en los días primer de Janer, y de Juliol, imposat ab lo establiment de las mateixas botigas fet, per los Nobles Señors D. Joseph de Meca y de Cassador, y D. Joseph de Meca y de Cardona, pare y fill a favor del mencionat Señor Geronim Alabau, en poder del Dr. Joseph Güell notari publich de Barcelona als tres Desembre del any mil siscents noranta y sis. Pero com de las ditas cent y deu lliuras, deduhida la infrascrita corresponsió de cuaranta y sinch lliuras, sols quedaban francas seixanta y sinch lliuras, y lo dit D. Anton Nadal, usant de la llibertat concedida per Sa Magestat, ab Real cedula expedida sobre redempció de censos, mediant la entrega de sos respecrius capitals a rahó de tres per cent en la Caixa de Amortisació de Vales Reals, verificá la entrega en la dita caixa, als vuyt Juliol de mil vuyt cents y set del capital corresponent a la redempció de cent vint y quatre lliuras y dinou sous per la que aquell y altre cens, que junts decretas las corresponcions importaban cen y vint y sinch lliuras, com consta per cerrtificat donat per los Señors de Llordella y fill comisionats principals de la expressada consolidació de valer Reals en dit día set Abril de mil vuyt cents y set, notificat al predit Señor Marqués de Ciutadilla als tretse del dit Juliol, segons apar de la notificació ab acte rebut en poder del dit y avall escrit notari, als catorce del mateix Juliol, quedaren lo explicat cens, y lo altre comprés en la redempció reduhits al dit un sou. Lo nomenat Señor Marques de Ciutadilla te la botiga que ab lo present se ven, junt ab la altre de que fou part, y junt ab part de las referidas casas grans possehidas per lo mencionat D. Anton Nadal, per lo Egregi Señor Comte de Llar, succehint a D. Benet de Olmera, a cens de dos lliuras, y sinch sous, annualment pagador en lo dia de Sant Joan de Juny. Lo Egregi Señor Comte de Llar ho te per lo Benefici segon baix invocació de Sant Agustí fundat en la Santa Iglesia Cathedral de esta ciutat a cens de una lliura setse sous, pagador annualment en dit dia de Sant Joan de Juny, quals censos del Señor Compte de Llar, y del Benefici de Sant Agustí dehuen pagar los possessors de las preditas casas grans. Y lo obtentor del dit Benefici de Sant Agustí ho te en alou y domini directe de la Pabordia de Agot de la referida Santa Iglesia Cathedral a cens tant per las ditas cosas, com per altres censos que cobra lo beneficiat sobre varias proprietats, situadas en la dita Plassa del Born, de un sou y quatre diners barcelonesos en cert termino pagador. Y termina la botiga, que ab lo present se ven a solixent ab las ditas casas grans possehidas per lo nomenat Señor D. Anton Nadal, al qual foren establertas per lo Ilustre Señor D. Leopoldo de Gregorio Marques de Vallesantero, com a legitim apoderat del Noble Señor D. Francisco de Areny son sogre, ab acte rebut en poder del Dr. Anton Borrás notari publich Real Collegiat de número de Barcelona als dos Novembre del any mil setcents noranta y vuyt; mitgdia ab la Plassa del Born; a ponent ab altra botiga del mateix Señor Nadal compresa en la citada venda a ell feta per D. Anton Pengem; y a tremontana part ab la predita botiga y part ab las preditas casas grans. Y especta al venedor la botiga, objecte de la present venda com a fill primogenit de Joan Argemir y Rufart, y en est nom hereu universal de Joan Argemir y Albert son avi, per aquest substituhit en lo cas que se verifica de morir sens fer testament lo dit Joan son pare, hereu en primer lloch instituhit per lo nomenat difunt son avi, ab lo testament que ordená en poder del Dr. Joseph Serch y de Boquet notari publich Real Collegiat de número de Barcelona als sis Febrer del any mil setcents y setanta. Al dit Joan Argemir y Albert espectaba com a hereu universal de altre Joan Argemir son pare instituhit per Eulalia Argemir y Albert sa mare, viuda del ultim dit Joan Argimir, usant de la facultat a aquella per aquest donada ab son ultim testament, de la qual institució feta per la dita Eulalia tant dels bens de aquesta, com dels que foren del dit difunt son marit consta en lo testament per la mateixa Eulalia ordenat en poder del Dr. Sever Pujol notari publich de número de Barcelona als tretse Agost del any mil setcents quaranta y tres. Y al dit Joan Argemir antiguament espectaba per titol de establiment a son favor fet per lo mencionat Geronim Alabau, ab acte rebut en poder del Dr. Bonaventura Olsina notari publich de Barcelona als trense octubre del anu mil vuit cents y dotse. La present venda otorga lo dit Vicens Argemir al enunciat Seor D. Anton Nadal, aixis com millor de dret tiga lloch, extrahent la designada botiga ab sas entradas y eixidas, drets y pertinencias de son domini y poder, tot lo que passa y transfereix en ma y poder del Señor comprador y de sos successors. Prometent entregarli possessió de las mateixas cosas, donantli facultat, peraque de propria autoritat se la puga pendrer y retenir ab clausula de constitut y precari, volent que en virtut de la lley se entenga transfeida la possessió com si per lo venedor li fos realment entregada. Cedintli tots sos drets y accions, en virtut dels quals lo Señor comprador y sos successors possehescan pacificament las ditas cosas venudas, y altrament pugan usar dels dits drets y accions en judici y fora de ell, com millor los convinga, acerca del que los constituheix procuradors com en cosa propria. Salvats sempre los censos y demes drets dominicals als Senyors directes, y mediants dalt expresats competents, com també lo lluhisme que a tenor de la clausula delseté se deurá ab motiu de esta venda. Lo preu de la qual es mil sinch centas una lliuras barcelonesas y metalicas, de las quals lo Señor comprador en virtut de facultat que li concedeix lo venedor se reté vuytcentas setanta os lliuras, divuyt sous y quatre diners, a saber, sinchcentas setanta dos lliuras divuyt sous y quatre diners en satisfacció de igual quantitat que li está debent per los motius que sobre en lo prohemi quedan explicats, y trescentas lliuras a fi de lluhir y quitar o encarregarse sobre si y sos bens lo censal de igual quantitat en preu, y pensió nou lliuras que com també en lo prohemi se expressa lo venedor deu fer y prestar als successors del Señor Geronim Alabau, dels quals successors en son cas, deurá lo comptador obtener la corresponent apoca y definició ab cessió de drets per la millor seguretat de la present sa compra. Volent lo venedor que al comprador en respecte a sos credits li queden salvos e illesos sos drets ab la mateixa antelació, y forsa, que si existissen per valersen en qualsevol cas de evicció. Y volent no menos que practicada la lluhició del dit censal, y obtinguda del acreedor la cessió de drets, succehesca lo comprador en lloch y dret del mateix acreedor, y lo competescan las preeminencias y prerrogativas, que a aquell competirán, si lo propri censal no se hagués extinguit, en lo que igualment lo constituheix procurador com en cosa propria. Las restants emperó siscentas vint y vuyt lliuras un sou y vuyt diners confessa lo venedor haver rebut del Señor comprdor ab diner metalich y comptant realment y de fet, en presencia dels notari y testimonis avall escrits. Per lo que renunciant a la exxcepció de no esser lo dit preu en la dita quantitat y modo convingut y rebut, y a altre qualsevol de son favor, no sols otorga del mateix preu la corresponent apoca, si que també absol y remet al Señor comprador tot lo que las cosas venudas podrían valer mes del preu sobredit. Y convé y promet al mateis Señor comprador, que la present venda li fará tenir y valer, y las cosas en ella compressas li fará tenir y valer, y las cosas en ella compresas li fará tenir y possehir, y ne estará de ferma y legal evicció en tot y qualsevol cas, ab restitució y esmena de ttos danys y gastos, a qual efecte obliga tots los bens y drets seus mobles e immobles, presents y veniders, renunciant a tot y qualsevol dret y lley de son favor. Finalment jura lo venedor no sols la present venda, y demes cosas sobre ditas tenir per fermas y agradables, y contra aquellas no fer no venir per alguna causa o rahó, si també que lo present contracte no se ha fet en frau dels Senyors alodials, ni de sos drets. Y quedan advertits los contrahents que de esta escriptura deu haversen rahó en lo Registre de hipotecas de esta ciutat dins sis días proxims pera que tinga sa corresponent firmesa. En testimoni de tot lo qual fou feta la present publica escriptura. Essent presents per testimonis Jaume Padrissa del comers de esta ciutat, y Pere Rodriguez de Alcantara practicant de npotaria en esta ciutat habitants. Y lo nomenat venedor, al qui lo infrascrit notari dono fe coneixer, ho firma de propria mans.
Vicens Argemir y Fara, En pdoer de mi Thomas Gibert notari publich de número de Barcelona.