Saga Bacardí
02436
ESCRITURA DE VENTA DE TIERRAS EN SANT MARTÍ DE PROVENSALS DE LOS JULIÁ, HACIA ANTONIO NADAL Y DARRER.


En la ciutat de Barcelona als sinch días del mes de Agost del any mil vuyt cents y disset.
En nom de Dei. Sia notori. Que Margadira Juliá y Monfort viuda de Carlos Juliá difunt xocolater, Jacintho Juliá y Monfort, fabricant de indianas, y Joseph Juliá y Monfort, batifuller, mare y fills, ciutadans de Barcelona. A efecte de pagar y satisfer a Francisco y a Joan Gallach ciutadans de la dita ciutat, en nom propri, y en lo de tudor y curadors dels menors, fills de Joseph Gallach difunt també ciutadá de Barcelona dos mil setcentas trenta dos lliuras, sinch sous y dos diners moneda barcelonesa a cumplument de dos mil vuytcentas trenta lliuras catorce sous once diners, a saber dos mil setcentas vuytanta dos lliuras once sous, y sis diners equivalents a vint y nou mil siscents vuytanta reakls y vint y set maravedisos de velló, que ab provició formal de vint y un Abril del corrent any feta per los Ilustres Señors Consuls del Real Consulat de Comers de esta ciutat, en merits del dret vertent en son Tribunal, actuari D. Ferancisco Roquer y Simón notari, entre parts del dits Francisco y Joan Gallach de una, y la dita Margarida Juliá de altra, foren loquidadas, esto es vint y quatre mil nou centas setanta dos reals, y trenta tres maravedissos per los interessos, y los restants quatre mil setcents set reals y vint y vuyt naravedissos per resta del capital efectiu de quaranta un mil trescents setse reals y vint y quatre maravedissos de vello. Que los expressats Francisco y Joan Gallach en dits noms propri, y de tidors y curadors dels fills menors de Joseph Gallach acreditan per resta de tres obligacions de vales Reals firmadas per lo expressat Carlos Juliá, a saber, una per vint y set mil vuytcents sinquanta un reals y trenta maravedissos en set de Juliol de mil vuyt cents y quatre a favor de Felix Camps en vint Novembre de mil vuytcents y catorce. Altra per once mil quatre cents trenta dos reals y dinou maravedissos en dit dia setse Juliol mil vuyt cents y quatre, a favor del dit Joseph Gallach, y altra per setse mil cent vint y sinch reals, y set maravedissos en lo mateix dia setse Juliol mil vuyt cents y quatre, a favor del expressat Joan Gallach. La qual provissió de liquidació fo procedent de la sentencia proferida per los dits Ilustres Señors Consuls en lo explicat plet als disset Setembre del any proxim passat, confirmada en causa de suplicació, al primer de Febrer del dit corrent any, ab la que fou condemnada la dita Margarida Juliá en haver de pagar dels bens del dit son marit als nomenats francisco y Joan Gallach la resta de las citadas tres obligacions en la dita quantitat de quaranta un mil trescents setse reals, y vint y quatre maravedissos de velló, entenentse la condemna, en quant a la obligació respectiva a Joseph Gallach, a favor dels fills, fillas y viuda de aquest, junt ab los interessos en metalich desde el dia del venciment del plasso,r egulats sobre lo valor efectiu que en aquell dia tenían los vales. En quant a catorce lliuras sis sous y sis diners per gastos fets en lo expressat plet fens als disset Juny proxim passat. Y en quant a las restants trenta tres lliuras setse sous y deiu diners per los interessos de dos mesos y mitg en respecte als dits vint y nou mil sis cents vuytanta reals y vint y set maravedissos. Vensuts desde el citat dia de la liquidació, fins a sinch del proxim passat Juliol, en que feu convingut totas aquellas. Las quals dos mil setcentas trenta dos lliuras sinch sous y dos diners, se hallanan y convenen pagar los dits Jacintho y Joseph Juliá per la dita sa pare, y no menos per estar subjecte a son pago la finca que luego se designará.
Item: Per pagar y satisfer als hereus, o successors de Barthomeu Castells difunt parayre, ciutadá de Barcelona, com a Señors mediáns de la pessa de terra, que avall en primer lloch se descantirá trenta tres lliuras sis sous y vuyt diners, que feta gracia de la tercera part, los corresponen per lo lluhisme degut ab motiu de la venda de la dita pessa de terra feta per Damiá Presas al dit Carlos Juliá que baix en la espectancia se calendará.
Item: Per pagar y satisfer tretse sous y quatre diners, que també feta gracia de la tercera part, y en lo suposit de esser secular son domini, li corresponen de lluhisme per rahó de la mateixa venda.
Item: Per lluhir y quitar aquell censal de proprietat mil lliuras y penció trenta lliuras per los dits mare y fill Margarida Juliá y Monfort, y Joseph Juliá y Monfort, venut y creat a favor de Miquel Bover, Moliner del terme y Parroquia de Sant Martí de Provensals, Bisbat y territorio de Barcelona ab acte rebut en pdoer del Dr. Francisco Joan Elias difunt notari publich de número de Barcelona als catorce Maig del any proxim passat mil vuyt cents y setse.
Item: Per pagar y satisfer a la Ilustre Señora Priora del Real Monastir de Jonqueras de esta ciutat, com a administradira de la Casa Pia del Pere y Joana de Palafolls cent setanta y sinch lliuras barcelonesas per las pencions degudas desde el anu mil vuytcents y vuyt al corrent de mil vuyt cents y disset inclusive, feta gracia de tres pencions dels sis anys en que lo Exercit enemich Francés ocupá aquesta ciutat y sos alrededors, del cens de vint y sinch lliuras que annualment en lo dia de Sant Joan de Juny se presta a D. Mariano de Saleta domiciliat en la ciutat de Vich, y que per consigna en compte de major pensió de censal se paga a la dita Ilustre Señora Priora de Junqueras.
Item: Per pagar y satisfer a Jaume Costa y Utzet mercer, ciutadá de Barcelona trescentas setanta y sinch lliuras barcelonesas a saber, tres centas lliuras en satisfacció de semblants de que lo sobredit Joseph Juliá en vint y vuyt Maig de mil vuyt cents y tretse firmá vale a l dita Margarida sa mare, per tantas quals deixá graciosament, qual vale en bint y dos Maig proxim passat fou per la dita Margarida endossat a favor del dit Jaume Costa, y las restants setanta y sinch lliuras en satisfacció de igual quantitat que Jacintho Juliá aquest estaba debent a aquell. En rahó del qual deute de trescentas setanta y sinch lliuras als vint y sis del proxim passat Juliol a instancia del propri Jaume Costa fou despatxat cartell de embarg al insfrit Señor D. Anton Nadal, de part del Señor Alcalde major de esta ciutat en actes del Señor mariano Biosca, altre dels escrivans de sa Curia.
Finalment: per subvenir en las urgencias que al present los ocorren. De son grat y certa sciencia per ell, y per los seus respective hereus y successors venen y per titol de venda concedeixen al Señor D. Anton Nadal y Darrer, comerciant matriculat y thesorer per Sa Magestat de la Real Junta y Consulat de Comers de esta ciutat, present, als seus, y a qui voldrá perpetuament.
Primo: Tota aquella pessa de terra campa que ha estat reduhida a Prat de fabrica de indianas, ab sa casa y una senia per traurer aygua en ella construidas, de extensió la dita pessa vuyt quarteras de sembradura poch mes o menos, que per los titols que avall se calendarán, los dits mare y fill Margarida y Jacintho, y Joseph Juliá tenen y posseheixen en lo dit terme y Parroquia de Sant Martí de Provensals, y en lo lloch nomenat "Lo Teuralt". La qual pessa de terra al temps de la insinuada venda feta per Damiá Presas a Carlos Juliá se digué confrontar a llevant ab terras dels hereus o successors del difunt Joseph Quatrecasas y Sala notari publich de esta ciutat; a mitgdia ab terras ditas "Lo Juncar" proprias de esta ciutat; a ponent part ab terras dels hereus, o successors de D. Joseph de Duran y Sala en Barcelona popular, mediant lo camí Real que va de esta ciutat a la de Mataró; y a tramuntana també ab terras dels dits hereus o successors de D. Joseph de Durán y Sala, Y actualmente confronta a llevant en honor del dit D. Anton Nadal comprador, qual honor fou dels hereus del dit Durán y Quatrecasas; a mitgdia en honor de Joseph Sala y Bosch mediant una carretera; a ponent part en honor de Salvador y antes de Sagimon Mir, ciutadáns de Barcelona, també mediant carretera, y part ab la porció de terra que luego se designará; y a tramuntana part ab la dita porció de terra, y part ab la carretera Real que vá de esta ciutat a la de Mataró. Y segons se despren del acte de la indicada venda feta per Damiá Presas a Carlos Juliá se te per los hereus o successors de Barthomeu Castells parayre, ciutadá de Barcelona a cens de vint y sinch lliuras barcelonesas annualment pagadoras en lo dia de Sant Juan de Juny. Los dits hereus o successors de Barthomeu Casells ho tenen per lo sobre dit Señor D. Mariano de Saleta, Morgades y de Gomar, domiciliat en la ciutat de Vich, succehint al Magnifich Antich de Saleta, y Morgades a cens de vint y sinch lliuras també pagadoras en lo dia de Sant Joan de Juny. Y encaraque en la citada venda feta per Damiá Presas a Carlos Juliá se diga que lo dit cens deuhent pagarlo los hereus o successors de Bernat Oms, pagés de la dita Parroquia de Sant Martí, la veritat es, que se paga al dit D. Mariano de Saleta, eo a la ilustre Señora Priora del Real Monastir de Nostra Señora de Junqueras de esta ciutat, en virtut de consigna, y a compte de certa penció, de censal de major import que la casa de Saletas presta a la dita Ilustre Señora Priora, a la qual, o a qui legitimanent corresponga deurá enavant pagarlo lo Señor comprador. Essent no menos cert, que lo antes dit cens, de iguals vint y sinch lliuras dels hereus y successors de Barthomeu Castells, no se paga com es regular pagantse lo de saleta a la prestació del qual se ven estar subjecte lo de Castells. Y lo sobredit D. Mariano de Saleta ho te per algún altre señor, o senyors, que al present y de molts anys se ignoran. Es de saber, que la predita pessa de terra antes se tenia per Jacintho Vives y Capalá, comerciant ciutadá de Barcelona a cens de dos centas quaranta lliuras imposadas en lo establiment que de la mateixa feu lo dit Jacintho Vives a Vicens Paño y Rosell, també comerciant y ciutadá de Barcelona, y compañía ab acte rebut en poder del Dr. Magí Artigas difint notari publich de número de Barcelona, als vint y dos Desembre del any mil vuyt cents y quatre, en lo qua lacte, omitintse los Señors alodials de aquesta pessa de terra, a part que Jacintho Vives entengué reservarse la Señoria directe, o aquella que tingués lloch. Pero ab acre rebut en poder del sobredit Francisco Joan Elias notari als vint y dos Maig del any mil vuyt cens y dos, firmat per rahó de Senyoria per procurador del nomenat D. Mariano de Saleta, lo dit cens de dos centas quaranta lliuras ab tota la Señoria competent al mateix Jacintho Vives, fou peraquest venut y absolt al mencionat Carlos Juliá marit y pare respective y causant dels venedoris, a las horas possessor de la referida pessa de terra; y en consequencia quedaren lo mateix cens y Señoria extinguits, y a la proprietat de la mateixa pessa aplicats y consolidats.
Secunto y finalment: Tota aquella porció de tera campa de tinguda set centas seixanta y sinch canas, o allo que sia (vuy unida a la sobredesignada pessa de terra), que es part, y de pertinenccias de aquella pessa de terra, antes dividida en dos, designada dos mojadas cada una, poch mes o menos, y actualmente reduhidas a una sola pessa, de extensió (no compres lo soleo de la casa que en ella se trova edificada) silament tres mojadas poch mes o menos, per haversen ocpuat part de ella en la formació de la dita Real Carretera que va de esta ciutat a la de Mataró, qual pocrió també los dits mare y fills, Margarida y Jacintho, y Joseph Juliá per los titols que mes avall se calendarán tene y posseheixen en la sobre dita Parroquia de Sant Martí de Provensals, y en lo lloch nomenat "Lo Pont de Guitó". Advertintse que la dita porció de terra que aquí se designa esta sibjecta a la servitut de un camí de quinse palms de ample que deu pasar per la extremitat de ella, confrontant ab terras de D. Anton Subirá, o de son successor desde la expressada Real Carretera nova, a la pessa de tera que posseheix Salvador Mir, y fou antes de sagimon Mir, a fi de pasar lo dit Salvador Mir y sos successors, tant a peu com a caball, y ab rodas desde la dita carretera Real a la dita pessa de terra que allí posseheix, en virtut de venda que de la mateixa pessa y de la dita servitut a favor del dit Sagimon Mir firmaren la Seññora Antonia de Magarola y Margarit, viuda del Señor Francisco de Magarola, del comers de esta ciutat, y los Señores Joseph Francisco de Magarola, y Olsina, y Francisco Xavier de Magarola y Margarit, igualment del comers de esta ciutat, en poder dels Srs. Francesch Portell y Dr. Anton Capdevila difunts notaris publichs de número de Barcelona simil estipulants, y a solas clouhents, als vint y dos Octubre del anu mil setcents noranta y sinch. Y la dita porció de terra, que ab lo present se ven confronta a solixent, y mitgdia ab la sobredesignada pessa de terra ahont antes pasaba lo camí Real vell; a ponent en honor del mencionat D. Anton Subirá o de son successorm en la qual part, com queda insinuat deu pasar lo camí que va a la pessa de salvador Mir; y a tremuntana ab la expresada Real Carretera nova. Y se te junt ab lo restant de que se integraba la dita pessa de tres mojadas en domini directe de la Ilustre Señora Abadesa y Real Monastir de Sant Pere de las Puellas de esta ciutat a cens, a saber, per una de las dos pessa de que com queda dit esta composta, que es la de la part de llevant, de once sous y sis diners tots anys pagadors en lo dia primer de Agost, y per la altra que es a la part de ponent, de pertinencias de la qual es la porció que aquí se designa, de vint sous annualment pagadors en lo dia de Nadal, quals vint sous lo obtentor del benefici de Sant Nicolau, fundat en la Iglesia de dit Monastir de Sant Pere cobra en nuda percepció, pero ab firma y fadiga pera retenir, y los mateixos dos partits de censos deu pagar lo possessor del tstant de la expressada pessa de terra de tres mojadas. Convé saber, que la prop dita pessa de terra, antes de extensió dos mojadas, de pertinencas de la qual es la porció que ab lo present se ven, antiguament se tenia en Señoria mitjana de Gervasi Carol, a cens de tretse sous, pero com la dita Señoria mitjana junt ab lo mateix cens fou donada y absolta a Joan Monstant, ab acte segons se diu rebut en poder del Dr. Pau Calepa notari publich de Barcelona als sis de Mars del any mil sinch cents setanta, quedaren desde alas horas extinguits y abolits los dits cens y domini. Aixi mateix convé saber, que tota la dita pessa de tres mojadas, junt ab altras compresas en lo establiment firmat per lo procurador de D. Joseph Anton de Durán, y de Braço a favor dels Señores Felix y Francisco de Magarola germans en poder del Dr. Joseph Ponsico difunt notari publich de número de Barcelona als tretse Maig del anu mil setcents vuytanta y quatre, se tenia per lo dit D. Joseph Anton de Duran a cens de dos centas setanta y sis lliuras once sous y tres diners franch de corresponció, y en nuda percepció annualment pagador per mitat en los días tretse de Novembre y de Maig. Pero ab acte rebut en poder del dit Ponsico als divuyt del pro dit mes de Maig, tot lo dit cens junt ab los drets a ell annexos, fou venut y absolt per lo mateix D. Joseph Anton de Duran a favor dels dits germans Felix y Francisco de Magarola. Y no menos comvé advertir, que las desigandas pessa y pocrió de terra desde que foren adquiridas per Carlos Juliá forman una sola finca o pessa de terra, en la que lo dit Carlos Juliá, antes de Damiá Presas, y mes antes Vicens Pañs & Cia. tingueren corrent una fabrica de Prat de indianas. Y aixis per enter la dita finca afronta a solixent ab lo dit honor de D. Anton Nadal; a mitgdia ab lo honor de Joseph Sala y Bosch, mediant una carretera; a ponent part ab lo honor de Salvador Mir, y part ab lo honor de D. Anton Subirá, o de sos successors, mediant lo camí que va a la pessa, y Prat del dit Mir; y a tramuntana ab la dita carretera que va de esta ciutat a la de Mataró. Especta tota la designada finca, o pessa de terra als dits mare y fills venedors, a saber a la nomenada Margarida Juliá y Monfort con a hereva universal per durant sa vida natural y vidual del sobredit Carlos Juliá son marit, per aquest instituida ab son ultim testament que ordená en poder del referit Francisco Joan Elias notari als tres Maig del any mil vuyt cents y sis. Y als dits germans Jacintho y Joseph Juliá, en virtut de llegat particular per lo mateix Carlos Juliá son pare a son favor fet ab lo citat son testament. Y al propri Carlos Juliá espectaba, esto es en quant a la pessa de terra en primer lloch designada, per titol de venda perpetua a son favor feta per Damiá Presas comerciant, ciutadá de Barcelona ab acte rebut en pdoer del dit Francisco Joan Elias als vint y un Maig del any mil setcents noranta y sinch, firmat per rahó de Señoria per lo procurador del nomenat D. Mariano de Saleta solament. Y en quant a la porció de terra designada en segon lloch, per titol de venda perpetua a favor del mateix Carlos Juliá feta per los nomenats Señores Antonia de Magarola y Margarit, Joseph Francisco de Magarola y Olsina y Francisco Xavier de Magarola y Margarit, ab acte rebut en poder del sobredit Dr. Anton Capdevila notari als tretse Novembre del dit any mil setcents noranta y sinch, firmat per rahó de Señoria. La present venda otorgan aixi com millor de dret tinga lloch, extrahent la designada pessad e terra composta com está dit de dos Prats ab totas sas entradas y eixidas, drets y pertinencias de son domini y poder, tot lo que possan y transfereixen al domini y poder del Señor comprador y de sos successors, prometent entregarli pocessió de las mateixas cosas y donantli facultat peraque de sa propria autoritat se la puga pendrer y retenir ab clausula de constitut y precari. Volent que en virtut de la Lley se entenga transferida la possesió com su per los mare y fills venedors li fos realment entregada, cedintli tots sos drets y accions, en virtut dels quals lo Señor comprador y sos successors posseheran perpetuament las sobreditas cosas venudas, y altrament pugan usar dels dits drets y accions en judici, y fora de ell com millor los convinga, a cerca del que los constituheixen procurador con en cosa propria. Salvos sempre los censos y demes drets dominicals als Senyors alodials sobre expressats, concedintli lo lluhisme a ells expresat ab motiu de esta venda.
Lo preu de la qual es set mil vuyt centas y divuyt lliuras moneda barcelonesa y metalica, corresponent a saber, seet mil quatre centas trenta y vuyt per la pessa de terra designada en primer lloch, y las restant tres centas y vuytanta per la porció designada en ultim lloch; del qual preu, de voluntat dels venedors se reté lo Señor comprador quatre mil trescentas trenta dos lliuras, sinch sous y dos diners, y en virtut de delegació que ab lo present li fan las donará y pagará als acrehedors mencionats en lo prohemi de esta escriptura, dels quals en lo temps de la paga obtindrá las corresponents apocas ab cessió de drets per la millor seguretat de la present sa compra, volent que feta la paga y obtinguda la cessió, succehesca lo Señor comprador en lloch y dret dels dits acrehedors, y li competescan las mateixas preeminencias y prerrogativas que a aquells competirían a no esser satisfets en son respectiu credit, enn rahó del que igualment lo constituheixen procurador en causa propria. Y las restants tres mil quiatre centas vuytanta y sinch lliuras catorce sous y deu diners confessan los venedors haver rebut del Señor comprador ab diner metalich, realment y de fet, en presencia dels notaris y testimonis avall escrits. Per lo que renunciant a la excepció de no esser lo preu en la dita quantitat y modo convingut, y a altra qualsevol de son favor, no sols otorgan del referit preu en quant a la quantitat rebuda la corresponent apoca, si que també absolen y remeten al Señor comprador, tot lo mes que tal vegada las cosas venudas poguessen valer que lo preu sobedit, y convenen y prometen al mateix Señor comprador que la present venda li farán tenir y valer, y las cosas en ella compresas lu faran tenir y possehir, y ne estarán de fermas y legal evicció en tot y qualsevol cas ab restitució y esmena de tots danys y gastos, a qual efecte obligan tots los bens y drets seus mobles e immobles presents y veniders, junts y del altre de ells a solas, renunciant als beneficis de novas constitucións divididoras y cedidoras accions y a la consuetut de Barcelona, que parla de dos, o mes a solas obligats. Y la dita Margarida Juliá y Monfort, plenament instruida de sos drets per lo notari estipulant renncia al benefici Valleyá a la autentica, si qua mulier, al benefici de son dot, y dret de hipotecas per ell y demes credits dotals, consentin en que lo Señor comprador en respecte a la obligació a que aquí se subjecta, la preferesca alomenos en quant a la mitat, y los tres renuncian a tot y qualsevol altre dret y lley de son favor. Y lo mencionat Señor D. Anton Nadal y Darrer acepta la present venda conforme está concebuda. Finalment los contrahents venedors es a saber, y comprador juran la present venda y demes cosas sobreditas tenir sempre per fermas y agradables, y contra ellas no fer no venir per alguna causa, o rahó, com també que lo present contracte no se ha fet en frau dels Señores alodials, no de sos drets. Y quedan advertits que de esta escriptura deu hversen rahó en lo ofici de hipotecas de la present ciutat dins sis días proxims peraque tinga sa corresponent firmesa. En testimoni de tot lo qual fou feta la present publica escriptura. Essent presents per testimonis lo Señor Joseph Anton Roquet notari real y causidich, y pere Rodriguez de Alcantara, practicant de notaria en esta ciutat habitants. Y dels nomenats contrahents, als quals lo infrit notari dono fe coneixer, tots firman de propria ma, a excepció de la dita Margarida Juliá que no firma per dit no saber escriurer, y firma de sa voluntat lo dit Señor Roquet testimoni.
Jasinto Juliá, Joseph Juliá, Joseph Anton Roquer notari, Anton Nadal y Darrer, En poder de mi Thomas Gibert notari publich de número de Barcelona.