Saga Bacardí
02438
ESCRITURA DE SOPBRE PAGO POR LA FABRICA ORTELLS, A LOS ORTELLS Y POU, POR ANTONIO NADAL Y DARRER.


En la ciutat de Barcelona als vint y quatre dias del mes de Desembre del any mil vuytcents y disset.
Sia notori. Que Manuel Ortells y Pou droguer, y Antonia Ortell y Pou donsella, germans en la present ciutat de Barcelona habitants. Per quant ab acte rebut en poder del notari avall escrit als vint Febrer del any mil vuytcents y quatre, Manuel Ortells comerciant, ciutadá de Barcelona, llur pare en lo nom social de Ortell & Cia feu venda perpetua a favor del infrit D. Anton Nadal y Darrer, familiar de número del Sant Ofici de la Inquisició y comerciant matriculat, també ciutadá de Barcelona.
Primo: De una casa ab sas oficinas corresponents per fabrica de indianas, junt ab la gleva de terra, en que la dita casa fabrica, situada en la Parroquia de Sant Martí de Provensals, territori de Barcelona, y en lo lloch nomenat "Lo Taulat, o Clot de la Mel".
Secundo: De una pessa de terra unida y aglevada al dit prat de indianas, lo que antes de haverse reduhit a prat, consistia en sinch feixas de terra campa de onguda tres quarteras, y mitja de sembradura poch mes o menos, situada en la dita Parroquia de Sant Martí de Provensals, y en lo dit lloch nomenat "Clos de la Mel", antes "La Llacuna".
Tertio: De una pessa de terra campa, de tinguda dos mojadas poch mes o menos, situada en la expresada Parroquia de Sant Martí de Provensals, en la partida dita "Lo Taulat", y lloch nomenat "Llacuna", o "Clot de la Mel",.
Quarto: De la facultat de usar, y valerse de las ayguas que neixen en las assequias que circuheixe la pessa de terra designada sobre en primer lloch, com també de las ayguas que fluheixen y discorren de la font nomenada de Sant Joan, que dista cosa de sinquanta passos de la mateixa pessa, y no menos de la facultat de buscar mes ayguas subterraneas en la predita pessa y paratge que dista desde esta a la citada font.
Quinto y finalment: De tots enterament lo smobles, trastes, y paraments ella dita casa fabrica, y generalment e tots los instruments utensilis y arreus concernents a la fabrica, y son prat, unas caas, y altres per extens individuadas en la citada escriptura de venda efectuada per lo preu de divuyt mil lliuras barcelonesas y metalicas. Y essent aixis que aquestas foren delegadas a favor de varios acrehedors, part ab la mateixa escriptura de venda, y part ab altra escriutra rebuda també en poder del notari estipulant als trenta Mars del mateix any, se prescindí del credit privilegiat que sobre tots los bens del venedor corresponia als sobredits germans Manuel y Antonia Ortells, sos fills, com a successors per intestat de Ana Maria Ortells y Pou sa mare, primera muller que fou del mateix venedor, consistint lo di credit en mil siscentas vuytanta lliuras que la dita Anna Maria aportá en dot al dit son marit, y que aquest verdaderament rebé, y en vuyt centas quaranta lliuras, que lo propri Manuel Ortells feu de creix o donació per nupcias a la predita Anna Maria, sa primera muller, com tot se justifica per los capitols matrimonials entre los mateixos conjuges firmats en poder del Dr. Carlos Carbonell difunt notari publich de número de Barcelona als dos Febrer del any mil setcents vuytanta y dos. Y respecte que morí Manuel Ortells en lo any passat mil vuytcents y tretse sens deixar bens ni credits en que los dits gernans, sos fills pugan afiansar lo dit y creix de sa mare, han exposat al enunciat Señor D. Anton Nadal, que per cubrirse en lo mateix dot y creix no tenen altre medi que lo de valerse del preu exedit que los competeix pera reclamarlo de ell com a possessor de las fincas, y demes compres en la explicada venda, que li han ofer aprobar, y confirmar, bais la esperansa de que no deisaria de atendrerlos. En vista de la qual exposició lo Señor Anton Nadal, desentenentse de qualsevol excepcións que pogués opossar, y mogut principalment de sa bon avoluntat en afavorir als dits germans y del interés que pren en milloria la condició de aquells per lo parentiu, que entre ells concorre, se ha manifestat prompte en satisferlos las expressadas dos mil sinch centas vint lliuras median tla corresponent apoca ab cessió de drets a fi de anyadir aquesta seguretat a la que se persuadia tenir en vista de haver pagat a tots los acrehedors que se li designaren en la dita escriptura de venda, y en la delegació subseguent. Per tant, los mateixos germans Manuel y Antonia Ortells y Pou, de son grat y certa sciencia confesssan y regoneixen al nomenat Señor D. Anton Nadal, preent, que ab moneda comptant, realment, y de fet, y en diner fisich de metall, part antes de la firma de la present, y la major part en presencia dels notari y testimonis avall escrits, han rebut de ell, la dita suma de dos mil sinch centas y vint lliuras barcelonesas, en paga y satisfacció de igual, que com a successors per iguals parts de la sobredita Anna Maria Ortells y Pou los competia sobre los bens que foren de Manuel Ortells sos pares per los motius que clarament dalt en lo prohemi quedan explicats. Per lo que renunciant a la excepció de no esser las ditas cosas verdaderas, a la del diner no rebut, y a altra qualsevol de son favor, no sols otorgan de la mateixa quantitat la corresponent apoca, si que també, sens evicció alguna, cedeixen al dit Señor D. Anton Nadal tots los drets, y accions a ells competents per lo cobro de dla dita quantitat, en cuya virtut puga defensar la compra, de que en lo dit prohemi se ha fet merit contra qualsevols acrehedors del nomenat Manuel Ortells son pare, y aduch recobrarla de qualsevols personas y bens que a la paga de la mateixa quantitat estessen obligats, en lo suposit de que lo referit D. Anton Nadal paga la propria suma, despues de haver satisfet cabalment lo preu de la venda de las fincas y demes cosas, per consercar la possessió de las quals se ha vis en la precisió del actual nou desembols. Mes avant en consequencia de son voluntari oferiment, llohan, aproban y confirman la sobre referida venda en totas sas parts, accedint a la tradició de las cosas en ella compresas, confirmant al Señor D. Anton Nadal en sa possessió, y las demes clausulas en la escriptura de la mateixa continuadas, si y de la mateix amanera, que si per ells junt ab son pare hagues estát otorgadaa y firmada, pero no etenen estar de obligació de tots sos bens y drets respectivament mobles, e immobles presents y veniders, renunciant a tot y qualsevol dret y lley de son favor, declarant a uberior cautela, quedar los otorgants enterament instruhits de la escriptura de venda sobere que recau la present aprobació per lectura y explicació que de ella los ha fet lo notari estipulant. Finalment en atenció a que no obstant que los otrogants estan firmament creguts, de que la sobredita sa mare morí ab intestat, prometen que en lo cas que de ella aparegués testament valid, que tribuhis major dret al un germá que al altre, no reclamaran contra D. Anton Nadal, ni los seus successors cosa alguna per aquella rahó, si que entre los dos unicament recaurá qualsevol disputa per referse lo que talvegada competis mes al un que al altre, en respecte a la herencia de la mateixa sa mare y a la quantitat objecte del rpesent contracte, sobre que se impsan silenci perpetuo ab pacte firmissim de no demanar, ni pretendrer cosa alguna mes al dit D. Anton Nadal, ni a sos successors per los motius explicats que volen tenir per absolutament difinits. Y quedan advertits que de esta escriptura deu haversen rhó en lo ofici de hipotecas de la present ciutat dins sis dias proxims per los efectes que confingan. En testimoni del que fou feta la present publiva escriptura. Essent presents per testimonis lo Señor Jaume Puigoriol droguer ciutadá de Barcelona, y Pere Rodriguez de Alcantara practicant de notaria en la mateixa, habitants. Y los nomenats otorgants, als quals lo infrit notari dono fe coneixer ho firman de propria ma.
Manuel Ortells y Pou, Antonia Ortells y Pou, En poder de mi Thomas Gibert notari publich de número de Barcelona.