Saga Bacardí
02441
ESCRITURA DE PAGO DE REDENCION DE CENSAL SOBRE TIENDA EN PLAZA DEL BORNE, CENSO DE LOS PENGEM, POR ANTONIO NADAL Y DARRER.


En la ciutat de Barcelona als vint y sis días del mes de Mars del any mil vuyt cents y divuyt.
Sie notori. Que D. Anton Nadal y Darrer comerciant matriculat, ciutadá de Barcelona. Per quant als vint y set Setembre del any mil vuyt cents y setse per Ramon Ortells, jove del comers de esta ciutat, pagant per lo dit D. Anton Nadal y de diners de est, y lo mateix D. Anton Nadal pagant per Vicens Argemir gerrer també ciutadá de Barcelona, y de las mil sinch centas una lliuras barcelonesas que foren lo preu de la venda perpetua per lo dit Vicens Argemir al propri D. Anton Nadal firmada de una botiga situada en la Plassa del Born de esta ciutat, y sota las casas grans que allí posseheix lo referit Nadal, extensament designada en lo acte de la dita venda rebut en poder del notari avall escrit als vint días del dit mes de Setembre, y en virtut de la delegació en lo dit acte de venda continiada, foren depositadas en la taula dels Comuns deposits de la present ciutat, y a solta del dit y avall escrit notari, trescentas lliuras ditas y escritas als hereus y successors de Geronim Alabau comerciant que fou de esta ciutat. Atenent que lo referit Vicens Argemir havia regonegut per legitima successora del dit Geronim Alabau a la menor Da. Francisca Pongem y Pujoan, filla legitima y natural del difunt Joan Pongem y Sabater, y de Da. Francisca Pongem y Pijoan conjuges, presents repetidament a ella, eo a sa mare per ella había pagat las pensions del censal de trescentas lliuras en capital, y pensio actualmente de nou lliuras per la redemció del qual se practicá lo expressat depósit. Atenent que lo mateix regoneixement continiá D- Anton Nadal mediant haverse a sa instancia dirigit a la dita menor la notigicació del mateix deposit, coma par ab acte rebut en poder del dit e infrit notari als trenta Octubre del repetit any mil vuyt cents y setse. Atenent aiximateix, que altrament la successió de Geroim Alabau verificada en la dita menor Da. Francisca Pongem es patent al dit D. Anton Nadal, pues li consta que aquella es filla única del dit D. Joan Pongem y Sabater, y que aquest fou fill unich de D. Anton Pongem y Alabau difunt net y successor del predit Geronim Alabau, al qual D. Anton Pongem en la insinuada qualitat de successor de son avi Geronim Alabau, entre altres contractes, ab acte rebut en poder del Dr. Cayetano Olzina notari publich de numero de Barcelona, als vint Febrer de mil setcents vuytanta vuyt, comnprá D. Anton Nadal una botiga en la dita Plassa del Born y de partits de censos, lo un de setanta y sinch lliuras, radicat en una botiga que fou de Mariano Vinyes, y actualmente per titol de compra posseheix lo enunciant Nadal, y lo altre de sinquanta lliuras en la sobredita botiga comprada per lo mateix Nadal a Vicens Argemir, en rahó de la qual compra feta a D. Anton Pengem se entregaren a D. Anton Nadal los documents justificatius de la dita successió de Geronim Alabau, verificada a las horas en lo dit D. Anton Pongem. Per tant, lo nomenat D. Anton Nadal otorga que concent, y en quant sia menester concedeix facultat al dit e infrit notari peraque sens la exhibició dels titols de la succesió de Geronim Alaban, purificada com queda evidenciat a favor de la nomenada menor Da. Francisca Pongem y Pijoan sa descendent, puga, obtinguda la corresponent escriptura de redemció del sobre expressat censal, soltar lo explicat deposit de tres centas lliuras a favor de la mateixa menor, o de qualsevol persona a la qual sia girat, y transcrit aquell deposit. Y en consequeicia de la solta consent y vol no menos, que per los Señores administradors, notari y demes oficials de la dita taula de Comuns Deposits se entregue la mateixa quantitat de trescentas lliuras a la propia menor, o a aquell que obtinga lo giro, no obstant qualsevol defecte de presentación de titols. Lo present consentiment presta, y concessió de facultat otorga aixi com millor puga valer, abstenintse de tot y qualsevol dret y acció que li pugués correspondrer per qualsevol falta de circunstancias que deguessen concorrer en aquest particular. Prometent la predita solta y entrega respective tenir per valida, y a ella no contravenir per motiu algún. En testimoni de tot lo qual fou feta la present publica escriptura. Essent presents per testimonis Domingo Gibert y Pere Rodriguez de Alcantara practicants de notaria en esta ciutat habitants. Y lo nomenat otorgant al qual lo infrit dono fe coneixer ho firma de propria ma.
Anton Nadal y Darrer, En poder de mi Thomas Gibert notari publich de numero de Barcelona.