Saga Bacardí
02443
ENTREGA DE TESTAMENTO CERRADO DEL AÑO 1818 DE ANTONIO NADAL Y DARRER
.

En la ciutat de Barcelona als tres dias del mes de Abril del any mil vuitcents y divuyt. Constituhit jo Thomas Gibert notari publich del número y collegi de la dita ciutat, en la casa propria y en que habita lo Sr. D. Anton Nodal y Darrer, comerciant matriculat, y Familiar de numero del S. Ofici de la Inquisició de la present ciutat, situada en la Plassa del Born de la mateixa, trobanse lo dit Sr. D. Anton Nadal y Darrer ab perfecta salut corporal, ab claretat de potencias y de paraula, y ab animo positiu y deliberat de testar, me ha entregat un plech clos ab hostia vermella en la cabeza del qual se llegeix la inscripció seguent.= Testament de mi Anton Nadal y Darrer, que vull entregar com entrego al Sr. Thomas Gibert notari publich de número de Barcelona vuy als tres dias del mes de Abril del any mil vuytcents y divuyt.= Y en seguida de la dita inscripció han firmat en ,a presencia lo Sr. testador, y los testimonis,que avall se nomenaran, dins del qual plech ha afirmat lo expressat Sr. D. Anton Nadal, que se troba inclos son testament escrit de ma agena, y firmat de las ua propia, expressant que durant la sua vida natural, vol que lo dit plech soa guardat en mon poder, y que despues de sos dias sia aquell obert y publicat lo testament, que en ell se encotrará, demanantne las copias queper qualsevols personas serán demanadas, y añadi que ab lo propri testament entenia revocar y revocaba qualsevols altres testament, codicils, y demes especies de ultima voluntat, que fins al present haja otorgat (a escepció de uns codicils de que en aquest testament fa merit) no obstant que en aquells, o en algun de ells hagués proferit algunas paraulas derogatorias de las quals degués fer expresa menció, pues sen penedeix, y vol que lo pesent testament provalga a tota altra especie de ultima disposició sua anterior. De totas las quals cosas lo mateix Sr. testador, al qui lo dit e infrit notari dono fe coneixer, me ha requirit que formás la present publica escriptura, que firma de sa ma. Esent presents per testimonis, cridats y pregats per boca propria del referit Sr. testador lo Sr. Jaume Padrissa comerciant ciutadá de Barcelona, y Pere Rodriguez de Alcantara, practicant de notaria en esta ciutat habitant.
Anton Nadal y Darrer, Thomas Gibert notari publich de número de Barcelona.