Saga Bacardí
02452
CARTA DE PAGO DE DIFERENTES PRESTAMOS HACIA ARGILA POR ANTONIO NADAL Y DARRER
.

En la ciutat de Barcelona als catorse dias del mes de Desembre del any mil vuyt cents y divuyt.
Sia notori. Que D. Anton Nadal y Vicent comerciant, ciutadá de Barcelona, com a procurador general de D. Anton Nadal y Darrer, comerciant també y ciutadá de la dita ciutat, son pare, co, de sa procura consta ab acte rebut en poder del notari avall escrit, als vint y un dias del mes de Octubre del corrent any mil vuyt cents y divuyt, de que lo mateix notari dono fe. Espontaneament firma apoca a favor de la Sra. Da. Margarida Argila, y Rovira de Villar, viuda de D. Bonaventura Argila y Vilaró, ciutadá honrat de Barcelona, y pagés de la Parroquia de S. Sadurní de Montornés, Bisbat de Barcelona, present, de la quantitat de mil vuytcentas quaranta vuyt lliuras moneda barcelonesa, en paga y satisfacció de igual quantitat que lo dit D. Anton Nadal y Darrer prestá al respressat D. Bonaventura Argila ab tres diferents partidas a saber sinch centas seixanta lliuras als set Novembre del any mil vuytcents y catorse; vuytcentas quaranta lliuras als dotse Agost del de mil vuytcents y quinse; y quatrecentas quaranta vuyt lliuras, als quatre Febrer del any mil vuytcents y setse, segons consta de tresd iferents vales, o resguarts per lo enunciant D. Bonaventura Argila, en dits dias respectivament firmats. Lo modo de la paga de las ditas mil vuytcentas quaranta vuyt lliuras, ha estat ab moneda metalica de oro y plata, entregada per la referida Sra. Da. Margarida, al nomenat D. Anton Nadal y Darrer, esto es, las sinchcentas seixanta lliuras del primer vale, als vint y un Janer del any mil vuytcents y disset; las quatrecentas quaranta vuyt lliuras del tercer vale en cert dia del mes de Janer del corrent any; y las vuytcentas quaranta lliuras del segon vale, en lo dia de ahir. Per lo que, renunciant a la escepció del diner no rebut, y a altra qualsevol de son favor, no sols otorga en dit nom de las mateixas mil vuytcentas quaranta vuyt lliuras la corresponent apoca, retornant a la dita Señora los citats vales, si que també en respecte a que la mateixa Sra. Margarida ha practicat las ditas paga en qualitat de usufructuaria dels bens del nomenat son difunt marit, y en quant li convinga, com a tutora y curadora de las personas y bens als dos comuns legitims y naturals, cedeix a la propia Sra. Da. Margarida los drets y acciones que cometian al dit D. Anton Nadal y Darrer per la exacció de la suma que importqa la present apoca. En virtut dels quals drets y accions, la Sra. cessionaria tinga salva la mateixa quantitat sobre los bens que foren del dit son marit y altrament usarne en judici y fora de ell com millor li convnga, acerca del que la substituheix procuradora com en cosa propria. En testimoni del que lo nomenat D. Anton Nadal y Vicent, en lo expressat nom otorgant, al qual lo infrit notari dono fe comeixer, ho firma de propria ma. Essent present per testimonis Domingo Gibert, y Pere Rodriguez de Alcantara, practicants de notaria, en esta ciutat habitants.
Anton Nadal y Vicent, En poder de D. Thomas Gibert notari y en virtut de provisió del S. D. Joseph Mariano Marquez y Aguilar jutge de primera instancia de aquesta ciutat, y son partit de fecha divuit Maig mil vuitcents vint y dos ne dono fe.
Eudalt Rovira y Elias notari.