Saga Bacardí
02454
APERTURA DE TESTAMENTO DE ANTONIO NADAL Y DARRER
.

En la ciutat de Barcelona als sinch dias del mes de Maig del any mil vuyt cents y dinou. Constituhit jo Eudelt Rovira y Elias notari publich del número y Collegi de la present ciudad en la casa propia, y en que morí D. Anton Nadal y Darrer, comerciant matriculat de la dita ciutat situada en la Plaza del Born de la mateixa; D. Anton Nadal y Vicents me ha expresat que en lo dia primer del corrent mes Maig , terminá sos dias lo dit Sr. D. Anton Nadal y Darrer, son pare; Y tenint noticia de que aquest habia entregat son testament en escrits al Dr. Thomas Gibert notari publich que feu del dit número y Collegi als tres dias del mes de Abril del any proxim passat, mil vuyt cents y divuyt; me ha requirit pera que com a regentant las escripturas publicas del dit Sor. Gisbert notari, obris y publicás lo plech en que aquell den encontrarse, e inmediatament publicás son contingut. En virtut del quals requiriment, cerciorat jo de la mort del referit D. Anton Nadal y Darrer, y de haberse ja donat Eclesiastica sepultura a son cadaver, he manifestat al Sor. requirent lo indicat plech, y obrintlo he concentrat verdaderament en ell lo mencionat testament, el qual he publicat, llegintlo en inteligible veu, y son tenor, precehint la inscripció continuada en sa cuberta, es com se segueix.= TESTAMENT de mi Anton Nadal y Darrer que vull entregar com entrego al Sor. Thomas Gibert notari publich de número de Barcelona vuy als tres dias del mes de Abril del any mil vuyt cents divuyt.= Anton Nadal y Darrer.= Jaume Padrissa testimoni.= Pere Rodriguez de Alcantara testimoni.= Thomas Gibert notari publich de número de Barcelona.= En nom de Nstre. Señor Deu Jesu-Christ, y de la Gloriosa Verge Maria mare sua y Señora nostra, y de tots los Sants de la Cort celestial, Amen. Jo Anton Nadal y Darrer, comerciant matriculat, y Familiar de Número del St. Ofici de la Inquisició de la present ciutat, fill legitim y natural dels Sr. Anton Nadal droguer, ciutadá de Barcelona, y Maria Angela Nadal y Darrer, conjuges difunts: Estant ab mon natural entendiment, memoria y paraula, fas mon testament, del qual elegesch manumessors y executors a la Señora Rosa Nadal y Vicent, carissima muller mia, a Anton Nadal y Vicent fill meu, a Maria Galup y Nadal filla mia, muller del Sor. Cayetano Galup corredor Real de Cambis de la dita ciutat, a la Sra. Da. Anna Maria Nadal y de Amat, nora mia y muller del dit Anton Nadal y Vicent, y al dit Cayetano Galup mon gendre, als quals y a la major part de ells dono plena facultat por cumplir y executar la present mia testamentaria disposicio.
Primerament vull y mano, que tots mos deutes sian pagats, y las injurias, esmendadas brfeument aixis con mes facilment podrá constar.
Deixo a la disposició de mos manumissors, tant lo puesto per la sepultura de mon cadaver, con los funerals, y pios sufrugis de la mia anima, confiant en que per la bona lley y cariño que de ells tinch experimentat, practicaran en aquest particular lo que sia prudent, y corresponent a mon estat y posibilitats.
Constituesch Señora, y usufructuaria de tots mos bens ab la plena administració a la expressada Sra. Rosa Nadal y Vicent, carissima muller mia en tot lo temps de sa vida natural, estant viuda de mi, ab la obligació de pagar los carechs de mos bens, y de mantenir en tot lo necessari al dit Anton Nadal y Vicent, nostre fill, sa muller y familia, y ab lallibertat de poder disposar de tots los adelantaments que fassa de dit usdefruit a favor de nostres fills, fentlos las parts iguals, o desiguals com millor li aparega, de manera que puga deixarlos toto al un, y res als demes; per rahó de qual usdefruit no vull que estiga obligada a prestar caució, ni en donar comtre ni rahó a persona alguna; y ames la eximesch de pendrer inventari, no sols en rahó del dit usdefruit, si també en rahó de sis interessos dotals, pues vull que li queden assegurats com aquella formalitat.
Item: Per despres de finir lo usdefruit que deix llegat a la referida Sra. Rosa Nadal y Vicent , muller mia, deixo y llego a la dita filla mia Maria Galup y Nadal muller del predit Sr. Cayetano Galup, per suplement de sa legitima y demés drets que en mos bens puga tenir, tota aquella casa que possehesch en la present ciutat de Barcelona y Plassa de la Veronica, fent cantonada al carreer den Aray, y totas aquellas pessas de terra que comprí, y foren propias del Collegi de St. Sever de esta ciutat, de tinguda juntas de onse a dotse mojadas, que son part de regadiu, part de teulat, y part de secar, situadas en la parroquia de St. Martí de Provensals, territori de Barcelona, de la qual casa, y pessas de terra puga la dita filla mia dispossar a sas libres voluntats morint ab fills que arriben a la edad de testar; pero si morirá sens fills legitims y naturals, o ab tals ningun dels quals arribará a la edad de fer testament, no puga la mateixa filla mia y donataria disposar de las ditas cosas llegadas, si que degan pervenir a mon hereu o successor; pero per un tal cas de morir sens fills legitims y naturals, o que no arribaren a la edad de testar, li dono facultat a la propia filla mia per disposar librement de las vint mil lliuras de que la dotí en sos capitols matrimonials que feu ab lo referit Sr. Cayetano Galup, no obstant lo pacte reverencial que alli está contingut, y que la absolch.
Item: en atenció de tenir otorgats mos codicils en poder del Dr. Jaume Rigalt notari publich de número de esta ciudad als tretse Maig de mil vuyt cents y set, ab los quals fas particular disposició del quatre titols de corredoria Reals de cambis de la dita present ciutat, que possehesch en propietat, es ma voluntat que se estiga a aquella disposició codicillar, que vull tenir aquí per repetida y continguda, pues vull que los dits codicils sian valederos no obstant de fets anteriors al present testament,d e manera que no han de entendrerse revocats per la clausula testamentaria que avall se continuará.
En tots los altres bens meus mobles e immobles presents y veniders, drets y accions, ahont se vulla que sian, y en qualsevol cosa consistescan, instituesch hereu meu unoversal al sobredit Anton Nadal y Vicent fill meu y de la dita Sra. Rosa Nadal y Vicent muller mia legitim y natural a totas sas libres voluntats, morint ab testament, tant ab fills con sens fills; y si lo dit Anton mon fill no haurá premort ab fills legitims y naturals substituhesch a aquestos, no junts, sino del un al altre de grau en grau, servat entre ells lo orde de primogenitura, y preferint los varons a las donas, peró haven,e premort lo mateix Anton Nadal y Vocent sens fills, y despues morint aquell sens fills y abintestat, substituhesch a Rosa Nadal y Dodero impuber neta mia filla legitima y natural de Manuel Nadal y Vicent difunt fill meu, y de Da. Maria Virginia Dodero muller que fou del dit Manuel, y actualment muller de D. Anton Gironella, si la dita neta mia lo dia de mon obit, o quant se verifique moris sens fills y sens testament mon fill Anton, viurá; pero si no viurá, o hereva mia no será, o be morirá sens fills legitims y naturals, o ab tals ningun dels quals arribará a la edat de testar, substituhesch a Maria Galup y Nadal filla mia muller del Sr. Cayetano Galup, y a aquesta morint sens fills legitims y naturals, o ab tals que nongun arribe a la edat de testar, substituhesch a saber en una tercera part de la mia herencia asl fills y fillas de la difunta ma germana Anna Maria Pou y Nadal in capita, y als nets y netas de la mateixa Anna maria, premort lo pare, o mare, fill o filla de la propria Anna Maria in stirpe, de manera que tant adquireran los nets y netas junts de un fill o filla, quant adquiriria son pare o mare fill o filla de la referida Anna Maria ma germana, si a las horas visques: En atra tercera part a Antonia Llord y Ballester, viuda de Ignaci Llord, y a Eulalia Puigoriol y Ballester muller de Jaume Puigoriol, neboda mia per iguals porcions, a las quals respetivament, en sa porció substituhesch a sos fills o fillas, o mets o metas, que sian sos hereus: y en la altra tercera part a Theresa Cabanas y Nadal muller de Pere Cabanas, y en son defecte a sos fills o fillas per iguals porcions.
Per major explicació de la mia voluntat declaro que si al verificarse alguna de ls expresadas substitucions haurá premort algun dels substituts, y del tal existitan fills, o altra descendents, vull que entren aquestos en lloch de son pare o mare premort, en lo modo que al mateix son pare, o mare hauran substituit, sens que per esta providencia se entega alteració algna en orde als substituts nomenats, ni vincle o vocació expressa, pues sols entench prevenir lacaducació de graus.
Imposo al sobredit Anton Nadal y Vicent mon fill y hereu (be que no hi comprench necessari) la obligació de mantenir en sa casa y compañía a la sobredita ma neta Rosa Nadal y Dodero mentres que sia soltera en tot lo necessari, tractantla ab la mateixa amabilitat y generositat ab que jo la tinch, y cuydant de sa educació als quals que si fos filla mia.
Si per algun motiu poqués dirse o pensarse que mon fill y hereu Anton Nadal y Vicent degués formar inventari de mos bens, declaro que lo absolch de tal operació y practica pues en qualsevol cas vull que no estiga obligat a responsabilitat alguna.
Ab lo present revoco qualsevols altre testament, codicil y demes especies de ultimas voluntats que fins al present jo haja ordenat, encaraque contingan qualsevols paraulas derogarorias de que degués fer expressa menció, pues men penedesch perque vull que lo present meu testament prevalga a qualsevol altra especie de ultima voluntat mia anterior: Advertint, que no tinch present haver fet algun testament nuncupatiu, y que los que he ordenat en escrit, y he entregat clos a diferent notaris, los he retirat.
Aqusta es la mia ultima voluntat, la qual vull que valga per testament, codicil, o per aquella eltra especie de ultima voluntat y millor en dret valer y tenir podrá.
Fet fou lo present testament escrit de ma aliena, y firmat de la propia en Barcelona als dos dias del mes de Abril del any mil vuyt cents divuyt.
Anton Nadal y Darrer.
De Totas las quals cosas lo nomenat D. Anton Nadal y Vicent me ha requerit formalisas la present publica escriptura que firmça de sa ma: Essent presents per testimonis Domingo Gibert, y Pere Rodriguez de Alcantara practicans de notaria en esta ciudad habitants.
Anton Nadal y Vicent, En poder de mi Eudalt Rovira y Elias notari que afirmo coneixer al Sr. requirent

.