Saga Bacardí
02462
ESCRITURA DE AUMENTO DE DOTE HACIA MARIA NADAL POR SU PADRE ANTONIO NADAL Y DARRER.


En la ciutat de Barcelona als vint y dos dias del mes de Juny del any mil vuytcents y dinou.
En nom de Deu. Sia notori. Que Da. Rosa Nadal y Vicent viuda de D. Anton Nadal y Darrer, comerciant de esta ciutat, y D. Anton Nadal y Vicent, també comerciant de la mateixa, fill comú als dos, de una part, y de ltra, D. Cayetano Galup corredor real de cambis de la dita ciutat, y Da. Maria Galup y Nadal sa muller. Per quant en los capitols otorgats per rahó del matrimoni de dits conjuges D. Cayetano Galup, y Da. Maria Nadal en poder de Joseph Ubach notari publich de número de esta ciutat als vint y sinch Octubre del any mil setcents noranta set. D. Anton Nadal y Darrer doná a expressada Da. Maria Galup y Nadal sa filla en pago de sas llegitimas paterna, y materna, suplement de ellas, part de esponsalicis, y demes drets que a las horas y en lo successiu poguessen competirli en la heretat y bens de ell donador, y de Da. Rosa Nadal y Vicent mare de la donataria, la quantitat de vint mil lliuas barcelonesas baix pacte reversional en quant a tretse mil trescentas trenta tres lliuras sis sous y vuyt diners per lo cas de morir sens fills. Y despues ab lo testament, que als tres Abril del any proxim passat mil vuytcents y divuyt entregá clos a Thomas Gibert notari publich de número que fou de la referida ciutat, publicat despues de sa mort per lo notari avall escrit als sinch dias del mes de Maig del corrent any, deixá usufructuaria a la referida Da. Rosa Nadal y Vicent sa muller e instituhí hereu al referit D. Anton Nadal y Vicent son fill, y per despues de dinit lo usdefruyt deixat a sa muller llegá a Da. Maria Galup y Nadal sa filla, per suplement de sa llegitima, y demes drets que pogués tenir en sos bens tota aquella casa que possehia en esta ciutat y plassa de la Veronica, y totas aquellas pesas de terra que habia comprat y foren proprias del collegi de Sant Sever de esta ciutat, de tinguga juntas de onse a setse mojadas, part de regadiu, part de taulat, y part de secar, situadas en la Parroquia de Sant Martí de Provensana, de qual casa y pessas de terra ppogués dita sa filla disposar a sas libres voluntats morint ab fills que arribasen a la edad de testar, pero, morint sens ells no pogués disposar de ditas cosas llegadas, si que pervinguessen a son hereu, donant pero en tal cas a la mateixa sa filla facultad pera disposar de las vint mil lliuras, de que la ditá en los capitols m atrimonials, sobre calendats, no obstant lo pacte reversional allí continuat de que la absolia. Y posteriorment ab los codicils que lo mateix D. Anton Nadal y Darrer entregá closos al dit Gibert notari en trenta un Desembre del any de la Nativitat del Señor de mil vuytcents y dinou, y foren publicats per lo dit e infrit notari en sinch del prop pasat mes de Maig a motiu de vertir plet contra la dita casa situada en la plassa de la Veronica revocant a ella lo llegat, posant en son lloch y llegant a la mateixa Da. Maria Galup y Nadal sa filla aquella altra casa que possehia en aquesta ciutat y carrer dels Flassaders, afrontant a solixent ab dit carrer; a mitgdia ab lo carrer de las Moscas; y a ponent y tramontana ab lo magatsem Real dit de la Seca, baix las mateixas prevensions y reservas continuadas en lo tesament, segons tot es de veurer dels citats capitols matrimonials, testament y codicil de que lo infrit notaro dona fe, y a que se refereixen.
Item: Verificada la mort del expressat D. Anton Nadal y Darrer, dita Da. Maria Galup y Nadal sa filla hagués fet y entendrer a la sua Señora mare, y a D. Anton Nadal y Vicent son germá. Que la quantitat de vint mil lliuras que li habia donat son pare per sa llegitima paterna, materna y demes drets que poguessen competirli en sos bens de sos Señors pares era sumament modica, y que si be per suplement de la paterna li habia despues fagat de la expressada casa y terras, pero con la legitima no admitia gratament ni condició alguna pareixer que de dit llegat debia detraurerse la condició de sobre dita a las ua mare, y lo gravamen de restituhir los llegats per lo cas de morir sens fills. Havent la sua mare y germá regonegut la justicia de esta pretenció clarament aderirro a ella si que ademes, per donació tal testimoni del gran amor que li professan, consfingueren en añadirli la quantitat de onse mil lliuras en metalich, en lo modo que mes avall se expressará, tot que una y altra cosa li servis en suplement de sas legitimas y demes drets que ara y en lo successiu pogues tenir en los bens de un y altre de sos pares, y la constituhis en dot al dit D. Cayetano Galup son marit, fentli aquest lo esponsalici corresponent. Y havent quedat tots acordes en lo particular han vingut en firmar lo present conveni, baix los pactes y condicions seguents.
Primerament: Da. Rosa Nadal y Vicent en qualitat de usufructuaria deixada per D. Anton Nadal, son difunt marit en lo testament sobre calendat, per lo molt amor que professa a Da. Maria Galup y Nadal sa filla,e n pago y satisfacció de las suas llegitimas paterna y materna, y altrament per causa, y ocasió del present conveni, cedeix, y renuncia en favor de la dita Da. Maria Galup y Nadal tot lo dret que en virtut de la sobrecitada clausula li competiria per disfrutar durant sa vida la expressada casa y terras, de modo que en virtut de aquesta renuncia, y abdicació que en lo particular fa del usdefruyt, puga dita sa filla entrar desde luego en la possessió y gose de las mateixas fincas al igual y del mateix modo que hauria pogut ferho, seguida la mort de la otorgant, pues que ella se abdica de tot son dret, y en quant menester sia li concedeis y traspassa per que puga disposar de ellas com de cosa propria, a qual efecte entrega a dita sa filla los titols de adquisició, y pertinencia de la exprssada casa y pessas de terra.
Item: La mateixa Da. Rosa Nadal y Vicent, y lo exprssat D. Anton Nada y Vicent son fill en las sobreditas qualitats de usufructuaria y proprietari, per lo molt amor que professan a dita Da. Maria Galup y Nadal sa filla y germana respective, en paga y satisfacció de sas legitimas paterna, y materna, sos suplements, y altrament per causa y ocasió del present conveni, per ells y per sos hereus y successoprs renncian y cedeixen a son favor tot lo dret y accio que puga competirlos pera recobrar la casa y terras de la mateixa Da. Maria llegadas per son difunt pare, en lo cas per aquest previngut de morir sens fills, volent, com volen, que tant morint ab sills com sens ells puga disposar de ditas cosas a sas libres voluntats, con si per son difunt pare no se li hagues imposat pacte reversional algun, pues volen que sia de ninguna forsa y valor, abdicantse com se abdican per si y per sos hereus y successors de pretendrer cosa alguna en virut de dit pacte.
Item: Los expressats Da. Rosa y D. Anton Nadal y Vicent mare y fill en las sobreditas qualitats y per los motius expressats en lo capitol antecedent. Donant y per titol de donació pura, e irrevocable dita entrevius concedeixen a la mateixa Da. Maria Galup y Nadal sa filla y germana, respective present y avall acceptant, als seus y a qui voldrá perpetuament la quantitat de onse mil lliuras barcelonesas en netalich en esta forma, que en quant a dos mil lliuras li cedeixen lo dret que tindrian per recobrarlas del exrpessat D. Cayetano Galup son marit, a qui las entregaren per pagarlas a la Señora Antonia Llord y Ballester per prestao li habia fet y de que lin tenia firmat vale. En cuant a tre smil lliuras li cedeixen també l det que ells tindrian per cobrarlas de dit son marit que las debia en lo compte corrent al difunt D. Anton Nadal y Darrer son sogre, y en quant a las restants sis mil lliuras se las retenen al efecte de emplearse en lluhició y quitació de aquell censal de igual preu que lo mateix son marit te creat a favor de la Insigne y Real Comunitat de Pbres. De Santa Maria del Mar ab fiansa de D. Anton Nadal y Darrer son sogre, volent que en virtut de esta donació y concessió tinga dita Da. Maria contra los drets de son marit lo mateix dret y acció y la mateixa hipoteca y prioritat que competiria a dits dinadors sino la haguessen feta. La qual donació fan aixi com millor dir y ententrer se pot, prometent y jurant la matixa tenir per ferma y agradable y contra ella no fer no venir, ni revocarla, per rahó de ingratitut, necesitat, u ofensa, ni per altra qualsevol causa o rahó, renunciant a las lleys que per las referidas o altres causas permeten revocarlas y a qualsevol altre que afavorir los puga. Y present la nomenada Da. Maria Galup y Nadal, fent estas cosas en persencia, de voluntat y consentiment del referit D. Cayetano son marit, accepta no sols la present donació, si que també la cessió que ab los dos antecedents capitols los expressats Señors sa mare y germa li han fet, de que los dona repetidas gracias.
Item: La repetida Da. Maria Galup y Nadal d eson grat y certa ciencia, constituheix en dot al dit D. Cayetano Galup son marit, a mes de lo que ja li habia aportat ab los expressats capitols matrimonials entre ells firmats, de una part inestimadament y com a fondo dotal la designada casa sita en lo carrer dels Flassaders, y las sobre mencionadas pessas de terra, de tinguda juntas de once a dotse mojadas, part de regadiu, part de taulat, y part de secar, situadas en dita Parroquia de Sant Martí de Provensals, y de altra part las onse mil lliuras, de que los mateixos sos Señors mare y germá li han fet donació, tot en la propria conformitat, que en los antecedents capitols y pactes se conté. Qual consitució dotal fa aixi com millor en dret tinga lloch, en virtut de la qual vol que dit son marit cobre y posehesca tot lo dit aument de dot, y los fruyts resultants durant lo present matimoni seus propris, fasse per los carrechs de aquell suportadors, finit empero aquell, puga la expressada Da. Maria Galup recobrar salva y segura la proprietat del dit son aument de dot sens impediment, ni contradicció alguna. Y promet y jura corporalment y solemne la present constitució dotal, y totas las cosas en ella contengudas, tenir per fermas y agadables, y no revocalas per ningun pretext, o rahó, renunciant a qualsevol lley o dret de son favor.
Item: Lo enunciat Señor D. Cayetano Galup acceptant la nova constitució dotal per la referida sa mulelr feta de las referidas casa, y pessas de terra, y de onse mil lliuras en metalich, en la conformitat que en lo antecedent capitol se expressa, espontaneament fa de creix a la propria sa muller, a mes de las sis mil siscentas seixanta sis lliuras tretse sous y quatre diners, que li habia fet ab sos repetits capitols matrimolials, la quantitat de onse mil lliuras barcelonesas, en metalich, las quals junt ab lo dit aument de dot li salva y assegura sobre tots sos bens y drets, prometent, que en los casos de premoriensa y demes per lo dret previngut, restituhirá a dita Da. Maria sa muller no sols lo nou aument de dot y creix aquí expresat, si que també lo dot y creix fet ab los citats capitols matrimonials, sens dilació ni escusa alguna, ab lo costumat salari de procurador, y ab restitució y esmena de tots danys y gastos. A qual fi obliga tots sos bens y drets mobles e immobles presents y veniders, fets que la sobredita sa miller tinga y possehesca tot lo dit aument de dot, y nou creix en tot lo tems de la sua vida natural, aixis viuda com passant a altre matrimoni. Lo dia emperó de son obit, lo dit creix sia y pervinga al infant o infants legitims y naturals y del present matrinoni serán procreats, al qual o als quals en cas de sa existeicna ara per a las horas les en fa donació simple e irrevocable que se diu entre vius en poder delnotari estipulant, com a publica persona, per los infants accentant. SI emperó los tals fill o fills no sobre viuran, en tal cas lo dit no creix torne a ell dit donador si viurá y si no viurá a son hereu, o successor universal. Y jura totas las sobreditas cosas tenir per fermas y agradables, y contra ellas no fer ni venir, no revocar per rahó de ingratitut, necessitat, u ofensa, ni altra qualsevol causa o raho, renunciant a qualsevol lley o dret de son favor.
Item: La referida Da. Maria Galup y Nadal donantse per contenta, pagada y satisfeta de tots los expressats sos drets de lleitimas paterna, y materna, suplement de ellas, part o porció de esponsalici que li pogués correspondrer no sols ab lo que lo doná son difunt Señor pare ab sos dits capitols matrimonials, si que també ab lo nm de dot a ella fet per los repetits sos Señors mare y germá. Y las expresadas onse mil lliuras, y demes individuats ab los antecedents capitols, fent estas cosas en presencia y de voluntat del dit D. Cayetano son marit. De sa espontanea voluntat dona, y difineix als mateixos mare y germá seus, y a qui estos voldran perpetualent tots los drets que tal vegada pogues tenir en los bens dels referits Sepors sos pares, tant per las expresadas com per altres qualsevols causas, y rahons. Se salva emperó y reserva qualsevols vincles, fideicomissos, substitucions, y demes especies de successió, tant per testament com ab intestat, que a son favor poguessen purificarse. Las quals donació y definició fa ab totas clausulas de cesió de drets y accions y demes en semblants posar acostumadas a qual fi se imposa solenci y callament perpetuo ab pacte firissim de no demanar cosa alguna mes en lo venider per rahó de las sobreditas cosas. Y promet y jura las mateixas tenir per fermas y agradables, y contra ellas no fer ni venir ni revocarlas per raho de ingratitut, necesitat u ofensa, ni per altra qualsevol causa, o rahó. Renunciant a la lley que permet tal revocació y demes que afavorir la pugan. Y los nomenats Da. Rosa y D. Anton Nadal mare y fill acceptan la present definició de drets a la qual consent lo predit D. Cayetano Galup, com a executada en sa presencia de sa voluntat y consentiment.
Item: Los nomenats D. Cayetano Galup y Da. Maria Galup y Nadal de son grat y certa ciencia firman apoca als expresasts Da. Rosa y D. Anton Nadal y Vicent mare y fill de la quantitat de sinch mil lliuras moneda barcelonesa y metalica, que ab altre dels antecedents items a dita Da. Maria han donat junt ab mes quantitat per los motius y en la conformitat que en aquells se conté. Lo modo de la paga de las expressadas sinch mil lliuras es que en quant a dos mil confessa haberlas rebudas lo mencionat D. Cayetano dels expresats mare y fill Nadal, y Vicent y en quant alas altres tres mil lliuras en paga del compte corrent, que de ell mateix acreditaban los dits mare y fill Nadal. Y aixis renunciant a la excepció de la non numerata pecunoa, y a qualsevol altre de son favor, en testimoni de ditas cosas otorgan la present apoca.
Finalment: Las ditas parts aprobant y confirmant lo antededent capitols y pactes y quant en ells se conté venen y prometen la una a la altra reciprocament aquells observar, y cumplir, baix las obligacions, renunciacions y clausulas en ells respectivament continuadas. Y confessan quedar advertits que de esta escriptura deu habersen rahó en lo ofici de hipotecas de la present ciutat dins sis dias proxims pera que tinga sa corresponent firmesa. En testimoni de tot lo que los nomenats Señors contrahents, als quals lo infrit notari dona fe coneixer, ho firman de propria ma. Essent presents per testimonis los Señors Jaume Padrissa comerciant y Pere Rodriguesd e Alcantara practocant de notaria, en esta ciutat habitants.
Rosa Nadal y Vicent, Anton Nadal y Vicent, Maria Galup y Nadal, Cayetano Galup, En poder de mi Eudalt Rovira y Elias notari.