Saga Bacardí
02465
ESCRITURA DE RECONOCIMIENTO DE UNAS TIERRAS HACIA ANTONIO NADAL Y VICENT.


En la ciutad de Barcelona als vint dias del mes de Juliol del any mil vuytcents y dinou.
Sia notori. Que D. Anton Nadal y Vicent comerciant ciutadá de Barcelona, mediant urament que voluntaria y extrajudicialment presta a Deu Nostre Señor y a sos Sants quatre Evangellis en presencia del notari avall escrit. Espontaneament confesa y regoneix al Rnt. Francisco Humet Pbre. Beneficiat de la Santa Iglesia Cathedral de la dita ciutat, com a administrador y segrestador dels fruyts y reddits e diferents beneficis vacans fundats, en la dita Santa Iglesia, entre los quals existeix vacant lo bnefici segon baix invocació de Sant Gregori, elegit y nomenat en tal administrador y segrestador per lo Illustre Señor Vicari General y oficial del present Bisbat, mediant despaig de disset Octubre del any mil vuytcents y sis, per Sa Señoria firmat, referendat per lo Rnt. Anton Cassanyas notari de la curia ecclesiastica y sellat ab lo sello de la dita curia, lo qual, lo infrit notari dono fe haver vist y llegit. Que per los titols que avall se calendaran te y poseheix una pessa de terra campa ab aygua pera regar, de tinguda una mojada y itja y un quint de mojada a cana de Barcelona, la que antes era dividida en dos pessas, situada en la Parroquia y terme de Sant Martí de Provensals, y en lo lloch nomenat Migja Mola prop lo Molí den Carbonell. Y afront a solixent part en honor del Señor confessant, part en honor de Jaume Fustagueras, hortelá, ciutadá de Barcelona, que fou de Pujol, y en una petita part en que fa reclau també en honor del dit Señor convessant; a mitgdia en honor del mateix Señor confessant, part en honor de Joseph Escuder hortolá de la dita ciutat, y part en honor de Anton Casals comerciant de la mateixa; a ponent part en honor de la Egregia Señora Contessa de Vallcabra, y part en honor de Joseph Batlle comerciant de la referida ciutat; y a tremontana enhonor de dit Joseph Batlle mediant lo camí de la mitja Mola, y assequia gran. Esta pessa de terra es la designada en tercer lloch de la venda que luego se calendará. La qual junt ab altra pessa de terra campa ab aygua pera regar vulgarment nomenada "La Feixa Llarga", de tinguda tres quartas, una mondina noranta set canas, y un trentadosé a cana de Barcelona, situada en la referida Parroquia y terme de Sant Martí de Provensas, prop lo Coll de la Salada, y en lo lloch nomenat Albiana, alias Mitja Mila, mes designada y confrontada en segon lloch de la mencionada venda. Se te per Joseph Foixart y Calopa Moler ciutadá de Barcelona a cens de nou diners franch de corresponció, pero ab señoria mediana, annualment pagador en lo dia vint sinch de Mars. Y en quant a tres quartas en vers mitgia de la pessa de terra aquí designada y confrontada ho te Joseph Foixart per lo expresat benefici segon baix invocació de Sant Gregori en la dita eclesia Cathedral de esta ciuta fundat, eo per son Real obtentor a cens de sinch sous un diner y obol, que per junt son deu sous y tres diners per lo cens. Decima, y aygua, tots anys pagador en lo dia de Sant Miquel de Setembre. Y lo dit Rnt. Obtentor ho te, junt a altres honors per diferents personas possehits en alou y directe domini del Molt Illustre Capitol de Canonges de la Seu de esta ciutat per la Pabordia de Janer, a cens de sinch quarteras de forment pagador en lo dia de Nostra Señora de Agost, que despues foren reduhidas a tres lliuras donou sous y dos diners pagador per dit Rnt. Obtentor sens dany ni perjudici dels possessors de la dita pessa ni dels seus, y aixi mateix de sinch sous y dos diners pagadors en lo mateix dia per raho de amortisació. Es de saber, que lo terreno en que está radicat lo domino del benefici de Sant Gregori antiguament era dividit en dos pessas de terra, y que en los casos de alienació lo expressat illustre capitol deu cobrar la mitat dels lluhismes corresponents al dit benefici com aixi se conté en la confessió feta, segons se afirma per Miquel Foixar a favor del mateix capitol en poder del Dr. Joseph Galí notari publich de Barcelona als catorse Ocutubre mil setcents vint y vuyt. Especta al Señor confessant la predita pessa de terra com a hereu universal de D. Anton Nadal y Darrer difunt comerciant matriculat y thesorer per Sa Magestat de la Real junta y Consulat de Comers de la present ciutat, son pare, per aquest instituhit ab lo testament que entregá clos al Dr. Thomas Gobert notari publich de número que fou de esta ciutat als tres dias del mes de Agost del any proxim passat mil vuyt cents y dinvuyt, y que verificada la m ort del Señor testador fou pulicat per lo notari avall escrit com a regentant las escripturas publicas del dit Señor Gobert notari als sinch Maig del corrent any. Al qual espectaba per titol de venda perpetua de la repetida y altras pessas de terra a son favor firmada per los sindichs del concurs de acrehedors de la raho social de la viuda del hereu de Francisco Ribas & Cia. Ab acte rebut en poder de dit Señor Thomas Gobert, y lo Señor Joseph Maria Sayrols notaris publichs de número de Barcelona, simul estipulants y a solas clohents als vuyt dias del mes de Febrer del any mil vuytcents y setse, firmat per rahó de Señoria. Y afirma que las ditas cosas son verdaderas en forsa del jurament que te prestatn. En testimoni de tot lo qual lo nomnat Señor confessant, al qual lo infrit notari dono fe coneixer, ho firma de propria ma. Essent presents per testimonis Domingo Gibert y Pere Rodriguez de Alcantara, practicants de notaria en esta ciutat habitants.=
Antonio Nadal y Vicent, En poder de mi Eudalt Rovira y Elias notari.