Saga Bacardí
02467
ESCRITURA DE ENTREGA DE PARTE DEL AUMENTO DOTAL HACIA MARIA NADAL POR MADRE HE HIJO NADAL Y VICENT.


En la cituat de Barcelona als vint y vuyt dias del mes de Octubre del any mil vuytcents y dinou. Sia notori: Que D. Cayetano Galup y Gatell, corredor Real de cambis, y Da. Maria Galup y Nadal, conjuges. De son grat y certa ciencia confesan y regoneixen als Señors Da. Rosa Nadal y Vicent, viuda de D. Anton Nadal y Darrer, comerciant matriculat, y D. Anton Nadal y Vicent, també comerciant, mare y fill, tots ciutadans de Barcelona, que en lo modo avall escrit han rebut de ells la quantitat de sis mil lliuras moneda barcelonesa y metalica, a cumpliment de aquellas onse mil lliuras de la dita moneda, de que los dits Señors mare y fill Nadal feren donació a la dita Da. Maria Galup y Nadal sa filla y germana respective ab lo terce capitol de la escriptura de conveni firmada entre los expresats mare y fill nadal de una part, y los Señors conjuges otorgants de la altra, rebuda en poder del infrit notari als vint y dos dias del mes de Juny proxim passat, las quals onse mil lliuras la referida Da. Maria Galup y Nadal, junt ab altras cosas constituhi en dot o aument de dot al expresast son marit ab altre dels indicats capitols, que ab lo present ratifica y confirma. Y las ditas sis mil lliuras son las mateixas, que en lo citat capitol de donació se expressá que se las retenian los memorats Señors mare y fill Nadal de voluntat dels Señors conjuges otorgants, al efecte de emplearlas en lluhició, y quitació de aquell censal de igual quantitat en preu, y cent vuytanta lliuras en pensió, que tots anys als vint Desembre lo propi Señor Galup a la insigne y Reverent Comunitat de la Iglesia Parroquial de Santa Maria del Mar de la present ciutat feya y prestaba en virtut de venda y original creació del mateix censal per lo sobredit Señor otorgant firmada ab acte rebut en opder del Dr. Thomas Gibert notari publich de número que fou de esta ciutat als vint Desembre del aun mil setcents noranta vuyt. Lo modo de la paga de las exprssadas sis mil lliuras ha estat per medi de partida feta per lo predit Señor galup a favor dels mencionats Rnt. Vicari perpetuo e Insigne Comunitat de Santa Maria del Mar, y en lo arxiu de aquesta, a solta del infrit notari als vint dias del corrent mes de Octubre. En virtut de la qual partida de deposit los Rnts. Dr. Gaspar Malet, y Dr. Anton Sanmartí Pbre. Beneficiat de dita Parroquial Iglesia en qualitat de Procuradors Generals de herencias de la repedita insigne y Rnt. Comunitat de Vicari Perpetuo y Pbres. Beneficiats de la mateixa, firmaren lluhició y quitació del repetit censal a favor del mateix D. Cayetano Galup, ab acte rebut en poder del mencionat y avall escrit notari als vint y dos del propi cadent Octubre. Per lo que renunciant a la excepció de no esser aquellas sis mil lliuras (cumpliment de la precitad adonació) en lo explicat modo satisfetas y altra qualsevol de sonm favor los nomenats Señors conjuges Galup, als quals lo infrit notari dono fe coneixer otorgan y firman de propri ama a favor dels repetits Señors mare y fill Nadal, la present apoca. Essent presents per testimonis Domingo Gibert y Pere Rodriguez de Alcantara escrivents en esta ciutat habitants.
Cayetano Galup, Maria Galup y Nadal, En poder de mi Eudalt Rovira y Elias notari.