Saga Bacardí
02479
NOTIFICACION DE PAGO DE DEUDA PARA RECUPERAR CASAS EN C/ RECH CONDAL DE LOS POGEM, HACIA LAS CARMELITAS DESCALZAS, POR ANTONIO Y ROSA NADAL Y VICENT
.

Jaime Ferrer porter de la Audiencia Territorial de aquest Principat de Cataluña. Mediant lo jurament prestat per ell en lo ingres a son ofici, ha fer relació a mi Jaume Rigalt y Estrada notari publich del número y Collegi de Barcelona, baix firmat. Que a instancia de Da. Rosa Nadal y Vicent, viuda de D. Anton Nadal y Darrer, y de D. Anton Nadal y Vicent, mare y fill, han manifestat a la M. Rnt. M. Priora y Comunitat de Religiosas Carmelitas Descalsas de esta dita ciutat, una intima de partidas de deposit, concebuda en estos termes.
Notificas a la M.Rnt. Priora y Comunitat de Religiosas Carmelitas Descalsas de aquesta ciutat de Barcelona. Que en lo dia de ayr, en lo arxiu de la Capella y Colegi de Sn. Sever de la Santa Iglesia Catedral de la present ciutat, sels ha dit y escrit dos partidas de deposit concebudas en estos termes.
Deuen Da. Rosa Nadal y Vicent viuda de D. Anton Nadal y Darrer, comerciant matriculat ciutadá de Barcelona, y D. Anton Nadal y Vicent, també comerciant matriculat ciutadá de la mateixa, mare y fill. Diem per ells, a la M. Rnt. Priora y Comunitat de Religiosas Carmelitas Descalsas de aquesta ciutat. Dits las pagan per D. Joan Pongem, y per D. Anton Pongem y Alabari pare y fill del comers que foren de la present ciutat, ab animo de recuperar de estos, dels acreedors dels mateixos, de D. Miquel Zammit y de qualsevols obligats. Qual deposit fan los predits mare y fill Nadal, per lluició y quitació del censal que abaix se dirá, y pera donar forma y cumpliment al auto proferit en vuit Juny proxim passat y la causa que contra los propis Nadal ha seguit y segueix D. Joseph Jordá en el Tribunal del Consulat de Comers de la present ciutat, en qual auto se maná, que dins lo termini de deu dias treguesen los citats nadal indenme al mencinat Jordá de la capitalitat del insinuat censal de preu sis mil lliuras, y annuo redit cent vuitanta lliuras, que tots anys en onse Juliol, o en altre mes cert dia, devia prestar a ditas M. Priora y Comunitat com a tenint y pocehint unas casas cituadas en la present ciutat en lo carrer del Rech Condal, las quals habian estat propias dels predits pare y fill Pongem y foren hipotecadas especialment per los repetits pare y fill en lo acte de censal venut y originalment creat per estos, a favor de ditas Rnts. M. Priora y Comunitat, ab acte rebut en poder (segons se afirma) del Dr. Ramon Serra, difunt notari publich de Barcelona, a onse Juliol mil setcents sexanta vuit, que ditas M. Priora y Comunitat deuran entregar junt ab sas inclusions. Son sis mil lliuras...................................................................................6000Ll
Las quals sian soltadas quant lo Dr. Jaume Rigalt y Estrada notari publich del número y Collegi de Barcelona ho dirá.
Item, deuen los mateixos Da. Rosa Nadal y Vicent viuda, y D. Anton Nadal y Vicent, mare y fill.Que per ells diem a las proprias M. Priora y Comunitat, a las quals cedeixen la quantitat imfrascrita en paga y satisfacció de la porrata de tres mesos discorreguts fins lo dia de vuy de la penció corrent del dit censal. Son quaranta cinch lliuras...................45Ll
Las quals sian soltadas quant dit Dr. Jaume Rigalt y Estrada notari ho dirá a fi unicament de obtenir apoca de esta partida.
La qual intima se fa a instancia de dits Da. Rosa Nadal y Vicent ciuda, y D. Anton Nadal y Vicent, mare y fill intervenint lo Dr. Jaume Rigalt y Estrada notari. Dada en Barcelona a onse dias del mes de Octubre, del any mil vuitcents vint.
Y que de la expresada intima en lo dia de vuy a las dotse horas del mitgdia, ha entregat copia literal a la fornera de dit Monastir de Religiosas Carmelitas Descalsas. De la qual relació lo predit porter ha reguirit a mi lo referit notari formas acte publich com aixis ho practico. Que fou fet en la ciutat de Barcelona en dit dia onse Octubre any del Naixament del Señor de mil vuitcents vint. Essent presents per testimonis Jaume rigalt y Alberch, Mariano Riera y Joseph Rigalt y Alberch, escrivents, habitants en aquesta ciutat.
Jayme Ferrer, En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada notari, qui dono fe coneixer al requirent.