Saga Bacardí
02480
REDENCION DE CENSAL SOBRE CASAS EN C/ RECH CONDAL DE LOS POGEM POR ROSA Y ANTONIO NADAL Y VENCET
.

La Rnt. M. Barbara de St. Joan de la Creu, Priora del Monastir de Religiosas Carmelitas Descalsas de aquesta ciutat de Barcelona, y las demes Religiosas profesas del citat Monastir, baix nomenadas. Congragadas per disposició de dita Rnt. M. Priora, en la Aula Capitular del predit Monastir a so de Campana segons costum, com major part de ditas Religiosas haguda rahó de las impedidas, y que altrament no han pogut intervenir en la Comvocació actual, celebrant Capitol, y representatn la M. Priora y Comunitat mencionada. De nostre libre voluntat y certa ciencia comfesam y regoneixem a Da. Rosa Nadal y Vicent viuda de D. Anton Nadal y Darrer, comerciant matriculat, ciutadá de Barcelona, y a D. Anton Nadal y Vicent, també comerciant marticulat, ciutadá de la mateixa, mare y fill, encara que absents, y per ells present y acceptant lo notari baix firmat. Pagant per D. Joan Pongem, y per D. Anton Pongem y Alabau, pare y fill del comers que foren de la present ciutat, ab animo de recuperar de estes, dels acrehedors dels mateixos, de D. Miquel Zammit y de qualsevols altres obligats, procehint dits Sors. mare y fill Nadal al pago de la partida que abaix se dirá, a fi de, donar forma y cumpliment al auto proferit en vuit Juny proxim passat de est corrent any, en merits de la cuasa que contra los citats mare y fill Nadal, ha seguit y segueix D. Joseph Jordá, en lo Tribunal del Consulat de Comers de la present ciutat actuari lo Dr. D. Francisco Roquer notari de dit Tribunal, en qual quto se mana que dons lo termini de deu dias treguesen los predits mare y fill Nadal indemne al nomenat D. Joseph Jordá de la capitalitat del censal que aball se dirá. Que en lo modo imfrascrit, y baix lo pacte de la cació imfrascrita, nos han donat y pagat sis mil lliuras moneda barelonesa en efectiu metalich de or y plata. Las quals son y nos cedeixen per lluició, quitació, y restitució del preu del censal de igual capitalitat y annul redit cent vuitanta lliuras, que tots anys en onse Juriol dits D. Joan y D. Anton Pongem y Alabau pare y fill devian prestarnos ab especial hipoteca (entre altres) de una casa fabrica, per indianas ab son hort y eixida a ellas contingut ab aigua pera regar, ab tots sos drets y pertinencias cituada en la present ciutat, en lo carrer del Rech Comtal, per lo qual se ba de la Plaza de Sant Pere al Portal Nou. En virtut de venda y original creació firmada per los nomenats pare y fill Pongem, a fabor de dita M. Priora y Vomvent de Religiosas Carmelitas Descalsas, ab acte rebut en poder del Dr. Ramon Serra difunt notari publich Real Collegiat de número de Barcelona a onse Juliol mil setcents sexanta vuit. Lo modo de la paga de las concebudas sis mil lliuras es, que comfessam haberlas rebudas de dits Da. Rosa y D Anton Nadal y Vicent, per medi de partida de deposit feta a nostre fabor en deu del actual Octubre en lo arxiu dela Insigne Capella y Collegi de Sant Sever de la Santa Catedral Iglesia de la present ciutat, a solta del dit notari subscrit, qual deposit fou notificat formalment a nosaltres las comfitents en lo dia onse seguent, segons apar ab acte rebut en pdoer del prop dit notari. Qual deposit lloham y acceptam ab lo present. Com de la prorrata de la penció corrent, discorreguda fins lo dia del prop dit deposit sen hage hagut la deguda rahó enbtre lo procurador de Cobransas del dit nostre Monastir. Per lo que renunciant a la exceptió de la cosa no esser aixis, y a qualsevol altre lley o dret de nostre fabor. En testimoni de veritat no sols firmam aquesta apoca a dits mare y fill Nadal; sino que també fem bastant absolució, y difinició del calendat censal, tan en son preu com en sas pencions, prorrata y demes accessoris de ell, ab imposició de cilenci perpetuo y pacte firmisim de no demanar cosa alguna mes; cancellant y anullant lo calendat acte de venda de creació de censal, ab totas las forsas y obligacions resultants de ell, de modo que desde hara resten de nonguna forsa y valor; sens que pugan aprofitar a nosaltres no a nostres successors en lo predit Monastir; volent no obstant resten las ditas obligacions en son valor, respecte a la cessió proxima y no mes. Y sens evicció alguna, no obligació dels bens de dit nostre Monastir; cedim als predits Da. Rosa y D. Anton Nadal y Vicent, tots los drets y accions competents a nosaltres, no tenint satisfeta la capitalitat del dit censal difinit; En virtut dels quals pugan demanar percivir y recuperar dels nomenats D. Joan y D. Anton Pongem y Alabau, de la Masa de Acrehedors de estos, de D. Miquel Zammit, y de qualsevols altres personas y bens obligadas a la solució, las dalt mencionadas sis mil lliuras. Y del recuperat firmar recibos, apocas, y los demes resguardos necesaris, exposant per lo efectge, clams y reclams, instar execucions, y er tot lo demes que nosaltres podriam practicar antes de la comfe+cció de la pesent; Constituhint per lo efecte procurador nostre com en fet propri, ab promesa de tenir totas las referidas cosas per validas y constants, sens contravenirlas no revocarlas en temps nbi per motir algun. Quedant advertidas per dit notari subscrit, haberse de pendrer la rahó de aquest acte en lo ofici de hipotecas de aquesta capital dins sis dias proxims, inseguint la Ral Pragmatica Sanció publicada en ella a disset Mars mil setcents seixanta vuit. En la qual comformitat aixis ho firmam en la ciutat de Barcelona a dinou dias del mes de Ocrubre any del Naixament del Señor de mil vuitcents vint. Essent presents per testimonis Jaume Rigalt y Alberch, mariano Riera, y Joseph Rigalt y Alberch, escrivents, habitants en aquesta ciutat.
En la qual comvocació son presents dita M. Barbara de Sn. Joan de la Crau Priora. M. Maria Salvadora de la Santosima Trinitat Sub-Priora. M. Teresa de St. Joseph. M.. Rosa de St. Joan Batista. M. Madrona de Jesus Maria. M. Fermina dels Dolors. M. Josepha de la Sagrada Pasió. M. Madalena del Santissim Sagrament. M. Bernarda de Sta. Teresa. M. Maria Antonia de Santa Teresa. M. Josepha de Jesus Nazareno. M. Maria Barbara de St. Joseph. M. Rosa del Santisssim Sagrament. M. Madrona del Carme. Y per tota la citada Rnt. comunitat ho firman las nomenadas Rnts, M. Barbara de St. Joan de la Creu, Priora. La M. Maria Salvadora, de la SantIssoma Trinotat, Sub-Priora y CLavaria. La M. Teresa de St. Joseph, Clavaria. Y la M. Rosa de St. Joan Batista, clavaria. Ynseguint lo real orde publicat en aquesta ciutat a tres Juny mil setcents setanta quatre.
Barbara de Sn. Joan de la Creu, Priora, Maria Saluadera de la Santissima Trinitat, Superiora y Clavaria, Theresa de Sn. Joan, Clavaria, Rosa de Sn. Joan Baptista, Clavaria, En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada notari, qui dono fe coneixer a las M. Rnts. M.M. confitents.