Saga Bacardí
02481
ESCRITURA DE PRORRATA DE CENSAL SOBRE CASAS C/ RECH CONDAL DE LOS PONGEM, POR ROSA Y ANTONIO NADAL Y VICENT
.

D. Ignasi Pallos notari causidich ciutadá de Barcelona. En la qualitat de procurador que so (entre altres cosas per las que abaix se expressaran) de la M. Rnt. M. Priora y Comvent de Religiosas Carmelitas Descalsas de aquesta ciutat, segons consta de ma procura ab acte rebut en poder del Dr. D. Felix Falguera notari publich del número y Collegi de la mencionada ciutat, a vint y set Maig del corrent any. En dit nom, de ma libre voluntat y certa ciencia confesso y regonesch a Da. Rosa Nadal y Vicent, viuda de D. Anton Nadal y Darrer, y a D. Anton Nadal Vicent, comerciant matriculat ciutadá de Barcelona, mare y fill, encara que absents y per ells present y acceptant lo notari bais firmat, pagan per D. Joan Pongem y per D. Anton Pongem y Alabau, ab anomo de recuperar de estos, dels acreedors dels mateixos, de D. Miquel Zammit y de qualsevols altres obligats. Que en diners comptants realment y de fet, y en lo modo que abaix se dirá, baix lo pacte de la ceció infrascrita me had onat y pagat quaranta cinch lliuras moneda barcelonesa, las suqla son y cedeixen a la nomenada mas principals per la prorrata de tres mesos, discorreguts fins lo dia deu del corrent mes, de la penció corrent de aquell censal de preu sis mil lliuras, y annuo redit cent vuitanta lliuras, que tots anys en onse Juliol, dits D. Joan y D. Anton Pongem, prestaban a las mateixas mas principals, qual censal ha estat difinit en lo dia de ayr, per las citadas M. Priora y Comunitat segonbs apar ab acte rebut en poder de dit notari subscrit. Lo modo de la paga de las concebudas quaranta cinch lliuras es que comfesso haberlas rebudas dels repetits mare y fill Nadal per medo de partide de deposit deta en lo Arxiu de la Insigne Capella y Collegi de Sn. Sever de la Santa Catedral Iglesia de aquesta ciutat, en lo dia deu de est mes, qual partida aprobo y accepto ab lo preent. Per lo que renunciant a la excepció de la cosa no esser aixis, y a qualsevol altra lley o dret a fabor de ditas mas principals. En testimoni de veritat no sols firmo aquesta apoca, sino que tambñé sens evicció alguna, no obligació de mos bens, no menos dels de ditas principals mias, cedesch als recordats mare y fill Nadal, tots os drets y accions respectant a aquellas no tenint satisfeta la quantitat mencionada, en virtut de las quals pugan demanar percivir y recuperar dels referits pare y fill Pongem, dels acrehedors dels mateixos, de dit D. Miquel Zammit, y de qualsevols altres obligats la quantitat a datl mencionada, y del recuperat firmam, recivos, apocas, etiam ab ceció y los demes resguarts necessaris, exposant per lo efecte clams y reclams, instanr execucions, y fer tot lo demes que mas principals podrian practicar antes de la comfeccio de la present, substituinlos per lo efecte procuradors de aquellas com en fet propri. En la qual comformitat aixis ho firmo en la ciutat de Barcelona a vint dias del mes de Octubre, any del Naixament del Señor de mil vuitcents vint. Essent presents per testimonis Jaume Rigalt y Alberch, y Mariano Riera, escrivents, habitants en aquesta ciutat.
Ignasi Pallos, En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada notari, qui dono fe coneixer al Sr. confitent.