Saga Bacardí
02491
ESCRITURA DE AUMENTO DE DOTE Y DEMAS HACIA LOS NIETOS DE ANTONIO NADAL Y CASANOVAS, PAGADO POR ANTONIO NADAL Y VICENT.


En nom de Deu. Ab los Capitols que se firmaren y juraren en poder de Joseph Anton Mallachs notari de esta ciutat en vint Novembre de mil setcents cinquanta sis, per rahó del matrimoni que contractá y celebrá lo Señor Joseph Ballester y Rafart adroguer, ciutadá de Barcelona ab la Señora Mariangela Nadal y Darrer, doncella, filla dels Señores Anton Nadal y Casanovas y Mariangela Nadal y Darrer, conjuges, estos feren a sa dita filla Mariangela en pago dels drets de legitima paterna y materna, suplement de ella y demes pugés pretendrer en sos bens, donació de mil siscentas vuytanta lliuras moneda barcelonesa, y dos calaxeras ab sasestits y apéndices nubials, la que fou acceptada per dita sa filla Mariangela Nadal y Darrer, declarant quedar ab la referida quantitat contenta pagada y satisfeta de sos citats drets, y ab consentiment y voluntat de dit Joseph Ballester y Rafart son esdevenidor marit firmá renuncia, donació y cessió ded its sos drets a favor dels mencionats sos pares, reservantse tots vistant lo contengut de la próxima relacionada donació, vincles, substitucions, fideicomisos y demes que extensament consta en la calendada escriptura de capitols matrimonials. No obstant lo contengut de la próxima relacionada donació, ab altre acte rebut en poder de Joan Costa notari de esta ciutat als vint y hu Janer mil setcents sexanta nou, lo predit Señor Anton Nadal penetrat de lo molt que apreciaba a las enunciadas sa filla Mariangela Ballester y Nadal muller ja de dit Joseph Ballester y Rafart otorgá a favor de esta donació y aument de dot de la quantitat de sinch centas sexanta lliuras moneda barcelonesa pagadoras de comptants en aquell propri dia també al fi de que los constituhí en dot al relacionat son marit segons aixis se verificá y consta de la dita esdriptura de aument de dit que se ha relacionat.
No menos resulta de las altra escriptura de capitols que se otorgáren y firmaren per rahó del matrimoni que contractá y celebrá lo Señor Pere Cabanes adroguer de esta ciutat ab la Señora Teresa Nadal y Darrer doncella, també filla de dits Señores conjugues, Anton Nadal y Casanovas y Mariangela Nadal y Darrer rebuda en poder de dit Joan Costa notari a vint y hu Janer del any mil setcents sexanta nou que los prop dits Señores conjuges Nadal feren donació a dita sa filla Teresa de la quantitat de dos mil doscentas quaranta lliuras barcelonesas y dos calaxeras ab sas robas, vestits y demes apendises nubials en paga y satisfacció de tots sos drets y legitimas paternas y maternas suplements de ditas y demes que se reereix, la que fou acceptada per dita Señora Teresa Nadal y Darrer y en sa consequencia y ab altre dels mateixos capitols de voluntt y consentiment del indicat Señor Pere Cabanas declará quedar contenta, pagada y satisfeta de sos citats drets ab dita quantitat, y firmá cesió y difinició dels mateixos a favor dels predits sos Señors pares ab la reserva de vincles, fideicomisos, successions, ab intestat, y demes condicions llargament explicadas en la calendada escriptura de capitols matrimonials que se han referit.
Lo mencionat Señor Anton Nadal y Casanovas, pare de las referidas Señoras Mariangela Ballester y Nadal y Teresa Cabanas y Nadal ab son ultim testament que en lo dia vint y quatre del mes de Maig del any mil setcents vuytanta entregá clos a D. Pere Martir Golorons notari publich real colegiat de número de esta ciutat, que seguida la mort de dit testador fou per lo mateix notari Golorons obert y publicat en lo dia tretse Juliol del any mil setcents vuytanta tres después de haber llegat lo usdefruit de sos bens a la dita Señora Mariagela Nadal y Darrer sa muller per lo cas de mantenerse viuda, e constituit en hereu seu universal a D. Anton Nadal y Darrer son fill primogenit deixá y dega a las referidas sas fillas Mariangela Ballester y Nadal y Teresa Cabanas y Nadal cent doblas de sinquanta sis rals cada una a quiscuna de las dos que los foren satisfetas per dit D. Anton Nadal y Darrer ab lo pacte que en cas que ditas sas fillas o alguna de ellas moris sens fills un o molts, o ab tals que ningún de ells arribas a edat de poder fer testament, en dits casos, volques que las fillas de las sobreditas aixis morint sols pogues disposar de la mitat de ditas cent doblas y las restants tornasen a son hereu o successor universal.
Morí també lo dit D. Anton Nadal y Darrer habent ab son ultim testament que entregá clos a D. Tomás Gibert notari publich de número de la present ciutat en lo dia tres del mes de Abril del any mil vuitcents divuit, que seguida la mort de dit testador, fou obert y publicat per D. Eudalt Rovira y Elias també notari publich de número de dita ciutat com a regentant las escripturas del mencionat notari D. Thomas Gibert en aquella ocasió difunt a sinch Maig del any proxim passat de mil vuitcents dinou deixat lo usdefruit de sos bens a Da. Rosa Nadal y Vicent sa muller, e instituhit hereu a D. Anton Nadal y Vicent sa muller son fill.
Així mateix han itibat las nomenadas Mariangela Ballester y Nadal y Teresa Cabanas y Nadal, habent succehit a la primera Antonia Llort y Ballester muller de Ignasi Llort comerciant que fou de esta ciutat, sa filla y hereva universal de tots sos bens per ella instituida, ab son ultim testament que igualment entregá clos a D. Tomas Gibert notari de esta ciutat a trenta Mars mil vuit cents deu, que seguida la mort de la referida Señora testadora fou per lo propri Gibert notari obert y publicat en los días set y nou del mes de Janer del any mil vuitcents y divuit, y a la segona per haber mort sens der testament Pere Cabanas y Nadal adroguer, ciutadá de Barcelona son fill, Antonia Roca y Cabanas, viuda de Joseph Roca y Sanmartí, y Eulalia Castellsagué y Cabanas muller de Serafí Castellsagué, que en primeras nubias fou muller de Joseph Marques los tres també adroguers de la present ciutat, sas fillas per iguals parts, y porcions entre los tres faedoras.
Los mencionats Antonia Llort y Ballester y los tres germans Pere Cabanes y Nadal, Antonia Roca y Cabanes, y Eulalia Castellsagué y Cabanes en representació y com a tenint dret a las preditas Mariangela Ballester y Nadal y Teresa Cabanas y Nadal sas respective mares, fillas y germanas respectivament dels enunciats Anton Nadal y Casanovas y D Anton Nadal y Darrer verificada la mort de aquest han pretes que las referidas sas mares ab las ditas quantitats que cobraren no habían quedat competentment satisfetas en sos drets paternos y maternos en consideració al pingüe patrimoni que aixis de fincas, com de capitals en comers deixá en lo dia de la sia mort lo mencionat pare comú Anton Nadal y Casanovas, per lo que foren entendrer a dits mares y fill Da. Rosa y D. Anton Nadal y Vicent, que se consideraban autorisats en la mencionada representació per reclamar lo aument de llegitima que competía a sas citadas respective mares, y que de la bona armonía que en tot temps había reinat entre las ditas familias, no podían menos que prometrerse un felis, resultat de sa prestació. Y efectivament ohida esta per dits mare y fill Da. Rosa y D. Anton Nadal y Vicent, si ben han tingut present la renuncia respectivament feta per las relacionadas Mariangela Ballester y Nadal y Teresa Cabanes y Nadal als drets de llegitima paterna y materna, suplement de ellas, part del creix aument o donació per noces a son favor y dels demes sos germanas estipulats al temps que lo pare comu Anton Nadal y Casanovas contractá Matrimoni ab sa muller y mare de aquellas Mariangela Nadal y Darrer y los llegats que digué tenirlos fet lo mencionat Anton Nadal son pare ab lo testament que entregá clos a dit Joan Costa notari ab fetxa de dinou Juny del any mil setcents sexanta sinch tant solemnement estipulada en los respectius capitols matrimonials de que sobre se ha fet relació, habent contentat ab las quantitats que en rahó de dot y son aument los fosen respectivament entregat, la aquiesencia y tacita aprobació de tot lo referit verificadas per las mateixas cuñadas y tias respective Mariangela Ballester y Nadal y Teresa Cabanas y Nadal después de seguida la mort de dit pare comú Anton Nadal y Casanovas per lo fet de cobrar y adquirir junt ab sos respective marit, sos respectiva cuñats y oncles la coneguda dificultatt que obraría en lo dia de poder dormar una exacta liquidació dels bens credits, y capitals que en lo dia de la sua mort deixá lo propri Anton Nadal y Casanovas, la presunció que obra contra de las mateixas Mariangela Ballester y Nadal y Teresa Cabanas y Nadal de que si havesen conegut competirlos mes quantitats per rahó de legitima que las que duran sa vida y per después de la sua mort los había donat y llegat son pare comú Anton Nadal y Casanovas,las haurian reclamat luego de seguida la mort de est, y ab major motiu vivint sos marits, que no haurian pogut prescindir de practicarhó en perjudici de sos fills de que se absindrian per constarlos positivament que la major part dels capitols en comers eran propris de son fill D. Anton Nadal y Darrer y adquirits ab sa industria y treball, tot lo que prometería un felis resultat de qualsevol pretenció judicial que se intentás contra de ells per dits Antonia Llort y Ballester, Pere Cabanas y Nadal, Antonio Roca y Cabanas y Eulalia Castellsegúi y Cabanes. Pero a pesar de estas refleccions considerant los dits mare y fill Nadal de una part lo estret parentiu que los uneix ab los expresats nets dels Señore Anton Nadal y Casanovas y Mariangela Nadal y Darrer y la bona armonía ab que sempre han corregut, y que no voldrian se perturbás, per motiu de interessos, y volent per altre part afavorirlos a fi que pugan aumentar sa fortuna, respecte que D. Anton Nadal y Vicent al pas que afavorit per la Divina Provicencia ab bens de fortuna se trova galtat de successió, después de haber consultat ab personas selosas, inteligents desitjosas de la tranquilitat de las parts, han resolt fer un arreglo que comunicat als interesats han estat de la sua major satisfacció, y a son tenor han vingut en fer y firmar lo conveni seguent.
Primerament: Los expressats Da. Rosa y D. Anton Nadal y Vicent son fill en los noms de usufructuaria y propietari, de sa libre espontanea voluntat, sens voler entendrer ser obligat a favor de qualsevol altre que pretengués igual dret, pues que tot ho practican per un efecte de benevolencia als referits Germans Cabanas y Antonia Llort als quals y a sa difuntas mares han sempre profesar lo major efecte han convingut situar, com situan a la quantitat de quaranta sinch mil sis sentas lliuras moneda barcelonesa, y metalica, major de la que podría resultar de una exacta liquidació, lo que los expressats Antonia Llort y Ballester, Pere Cabanas y Nadal, Antonia Roca y Cabanas y Eulalia Castellsagué y Cabanes podrían acreditar contra ells en pago y satisfacció dels drets de legitima o donació per nubcias que competían y podrían competir a ditas sas respectivas mares Mariangela Ballester y Nadal, y Teresa Cabanes y Nadal, y per qualsevol altre dret que competirlos pugyesen per qualsevol motiu, causa o rahó contra los bens que foren de dit Anton Nadal y Casanovas y Mariangela Nadal y Darrer, a saber, vint y dos mil vuitcentas lliuras a cada una de las dos, esto es a Antonia Llort y Ballester en calitat de hereva universal y com a representant a dita sa mare Mariangela Ballester y Nadal vint y dos mil vuitcentas lliuras, a dits Pere Cabanes y Nadal, Antonia Roca y Cabanas, y Eulalia Castellsagués y Cabanes fills y hereus ab intestat per iguals parts y porcions de dita sa mare Teresa Cabanas y Nadal altres vint y dos mil vuitcentas lliuras entre los tres per iguals parts y porcions repartidoras, de qual respective quantitat rebaixada la de sinch mil siscentas lliuras que cobraren las expresadas Mariangela Ballester y Nadal y Teresa Cabanes y Nadal en virtut tant del capitols matrimonials com de las excripturas de aument de dot y del testament de dit Anton Nadal y Casanovas tot calendat en lo preludi de la present, resta liquit a son favor la quantitat de quaranta mil lliuras, que deurán satisfacer los enunciants mare y fill Da. Rosa y D. Anton Nadal y Vicent, en los noms dels citats hereus y successors de aquellas ab moneda metalica y sonant de oro o plata, tansolament, tot lo que prometen los enunciats mare y fill Nadal y Vicent, atendrer y cumplir y no revocarho per motiu algún, baix obligació de sos bens y drets mobles e immobles, presents y veniders, renunciant a qualsevol lley que per motiu los n-cacio de ditas cosas, demes de son favor, y a los que prohibeix la general renunciació.
Item: Los predits Antonia Llort y Ballester, Pere Cabanes y Nadal, Antonia Roca y Cabanas y Eulalia Castellsegué Nadal en representació esto es la primera de Mariangela Ballester y Nadal, y los tres ultims de Teresa Cabanas y Nadal sas respective Señoras mares, per lo que los eninciants mare y fill Da. Rosa Nadal y Vicent, y D. Anton Nadal y Vicent en los expressats noms ab lo antecedent capitol los han situat y promes pagar, y tenintse com se tenen ab la enunciada quantitat de quaranta sinch mil siscentas lliuras per contents pagats y satisfets de tots los drets de legitimas competents a ditas sas respectives Señoras mares y demes que expresa lo capitol anterior en la heretat y bens que foren dels expressats Anton Nadal y Casanovas y Mariangela Nadal y Darrer, avos dels otorgants. De son grat y certa ciencia per ells lo altre de ells, y per sos hereus y successors qualsevols que sian, donan, absolen, difineixen y remeten als dits mar y fill Da. Rosa Nadal y Vicent yD. Anton Nadal y Vicent a sos successors y a qui voldrán perpetuament totas parts de heretats de dits conjuges Anton Nadal y Mariangela Nadal y Darrer legitimas de sas respective Señoras mares paterna y materna, suplements de aquellas, llegats a ellas fets per los enunciats sos pares y avis dels otorgants, part de creix, aument o donació per nubcias a favor de las mateixas y demes germans seus conpetents en lo temps del contracte del matrimoni de dits Señores sosn pares Anton Nada y Casanovas y Mariangela Nadal y Darrer, y tots y qualsevols altres drets y credits que en representació de ditas sas Señoras respective mares los competissen y competir puguessen en las preditas heretat y bens que foren dels nomenats sos avis, Anton Nadal y Casanovas y Mariangela Nadal y Darrer. Se salva emperó y retenen a son respectiu favor y de sos successors tots vincles, substitucións, fideicomisos, substicucións ab intestats y demes que per dits medis los puga correspondrer. Estas difinicions y nos fan com millor dir y entendrer se pot ab promesa de tenir ditas cosas per validas mobles e immobles, presents y veniders.
Finalment las ditas parts lloang, aprobant y ratificant lo present conveni, y lo en ell estipulat y convingut prometen cumplir quant en ell se prevé, baix obligació de tots sos respective bens y dret, mobles e immobles presents y veniders, renunciant a qualsevol lley y dret de son respective favor, confirmant ditas cosas ab jurament que per sa major validitat prestan en la forma de dret en má y poder del notari infrascrit. Y present lo nomenat Serafí Castellsaguí consent a tot lo referit per dita Eulalia Castellsaguí y Cabanas sa muller en sa presencia y ab sos expressos consentiment y voluntat. Y advertits que de la present deu pendrerse rahó en lo ofici de hipoecas de esta ciutat dins sis días seguents al de son otorgament. Aixis ho otorgan firman consgut del notari infrascrit, en la ciutat de Barcelona a vint y tres Desembre any del Naixament del Señor de mil vuitcents y vint. Present per testimonis lo Dr. D. Ramon Claris Pbre. y Rector de Valldoreix del Bisbat de Barcelona y Ramon Ortells vehí de dita ciutat.
Rosa Nadal, Anton Nadal y Vicent, Antonia Llord y Ballester, Pere Cabanas y Nadal, Antonia Roca, Eulalia Castellseguer, Serafí Casellsagué, En mon poder Joan Prats notari.