Saga Bacardí
02495
ESCRITURA DE VIANNI HACIA TUSQUETS Y MAS ACTUANDO ENTRE OTROS ANTONIO NADAL Y VICENT
.

En la ciutat de Barcelona, a primer dia del mes de Mars any del Naixament del Señor de mil vuitcents vint y hu. Constituits en la pessa inferior dela Sagristia Principal de la Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar de aquesta ciutat. Los Ilustres Sors. D. Joseph Maria de Ponsich, Caballer Maestrante de Granada, D. Joan Fabregas y Serralda, D. Anton Nadal y Vicent, y D. Salvador Pasqual, los quatre domiciliats en aquesta ciutat, obrers actuals de la dita parroquial Iglesia (junt ab D. Narcis Ferreras indisposat) ocupant sas Señorias la part dreta, junt ab mi lo notari Secretari de la predita Ilustre Obra baix firmat. Asistint a ma esuerra D. Anton Tusquets y D. Francesch Mas, obrers nobament elegits en lo Consell general de Parroquians de dita Iglesia, celebrat en lo cor de ella en vint y quatre de Febrer ultim, ab intervenció de mi dit notari Secretari, per lo Vienni que te principi en lo dia de vuy, y finirá en ultim de Febrer del any mil vuitcents vint y tres, de que lo propri notari Secretari dono fe ab lo present. Los nomenats D. Anton Tusquets, y D. Francesch Mas, han pres pocesió del dit empleo de obrers en lo modo acostumat en samblants casos, es a dit que pasant de dita part esquerra a la detra, y desocupant lo precitat D. Joan Fabregas que ha conclos son Vienni de obrers sos companys, acceptant al mateix temps de mans de dit D. Joan Fabregas las claus respectivas a son carrech. Asumintse comforme los demes Ilustres Sors. sos companys a son cuydado, totas las cosas existents en dota Sagristia Major, y las demes depencencias de aquella que son fiadas també al cuydado de la predita Ilustre Obra . De la qual poceció y encarrech subsecutiu, peraque sempre conste ahont convinga, sas Señorias han requirit a mi dit notari Secretari, ne formas acte publich, com aixis ho executo. Que fou fet en la ciutat de Barcelona dia, mes y any dalt expresats. Essent epsents per testimonis lo Rnt. D. Miquel Rodon Pbre. Beneficiat de dita Iglesia Parroquial, y Joan Sentinella Andador de la citada Ilustre Obra, habitants en aquesta ciutat. Correctum Joan Fabre.
Joseph Maria de Ponsich, Anton Noadal y Vicent, Salvador Pasqual y Tones, Anton Tusquets, En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada notari, qui dono fe coneixer als Ilustres Sors. otorgants.