Saga Bacardí
02497
ESCRITURA POR SEÑORIA A FAVOR DEL CONVENTO DE SANTA CLARA, POR ESTABLECIMIENTO A BOTEY, POR ANTONIO Y ROSA NADAL Y VICENT.


En la ciutat de Barcelona als set días del mes de Abril del any mil vuitcents vint y un.
Sia notori. Que la Ilustre y Molt Rnt. Señora Da. Maria Joana de Guarro Abadesa lecta y Priora del Real Monastir de Sant Anton y Santa Clara del ordre de Sant Benet de la present ciutat de Barcelona y las Nobles S. S. Archiveras los noms y apellidos de las quals baix en sas firmas se expressarant. Espontaneament llohant y aproban, y en quant menester sia firman per rahó de Señoria lo establiment perpetuo fet per Da. Rosa Nadal y Vicent viuda de D. Anton Nadal y Darrer y D. Anton Nadal y Vicent mare y fill, a favor de Joseph Botey y Soler, mestre fuster, tots ciutadans de Barcelona de tota aquellas casas ab sa eixida o hort al detrás de ellas contiguo, ab un portal fora ogrint que es part y de pertinencias de altras casas que allí posseheixen dits S.S. estabilients situadas en esta ciutat y en los carrers nomenats dels Tallers, devant la Capella de Sant Joan del Herm. Que se tenen en alou y directe domini de dit Real Monastir a cens de vint y set sous barcelonesas tots anys pagadors en lo dia de Nadal, llargament designadas y confrontadas en lo acte de dit establiment, rebut en poder de D. Joseph Maria Torrent y Sayrols notari publich de número de esta ciutat als divuit Desembre mil vuyt cents vint. Los censos, lluhismes y demes drets dominicals al expressat Real Monastir tal vegada teguts sempre salvos. Per la qual aprobació y firma confesan haver rebut del mencionat Joseph Botey nou sous barcelonesos. En testimoni del que las nomenadas J.S.S. firmants als quals lo infrascrit notari dono fe coneixer firma de propria ma. Essent presents per testimonis Eudalt Roca y Domingo Gibert practicants la notaria en Barcelona residints.
La Abadesa de Santa Clara Maria Francesca de Quintana, Maria Emanuela de Grau, Maria Francesca de Grau, En poder de mi Eudalt Rovira y Elias notari.