Saga Bacardí
02514
ESCRITURA DE PAGO DE SEÑORIA POR LA COMPRA DE TIERRAS EN SANT MARTÍ DE PROVENSALS DE LOS JULIÁ, A ANTONIO NADAL Y VICENT.


En la ciutat de Barcelona als quatre días del mes de Juliol del any mil vuytcents vint y dos.
Sia notori. Que Joseph Juliá Montfort, y Lluisa Juliá y Margenadas, viuda de Jacinto Juliá xocolater, mort ab intestat, vehins de la present ciutat, aquell en nom propri, y esta no sols en nom propri per sos credits dotals, si que també en qualitat de mare y mes conjunta persona dels fills comuns a ella y al dit Señor marit. Espontaneament, confessan y regoneixen a D. Anton Nadal y Vicent, vehí y del comers de esta dita ciutat, encara que ausent, y per ell present lo notari estipulant, com a fill y hereu universal de D. Anton Nadal y Darrer, y pagant en quant a sinquanta lliuras per Margarida Juliá y Montfort, viuda de Carlos Juliá difunt xocolater, vuy difunta, y per los dits Jacinto y Joseph Juliá y Montfort, mare y fills, y de aquellas dos mil vuytcentas y divuyt lliuras barcelonesas que foren lo preu de la venda perpetuia per los dits mare y fill Juliá al dit D. Anton Nadal y Darrer firmada.
Primo: De una pessa de terra campa que ha estat reduhida a Prat de fabrica de indianas ab sa casa y una sindia, per traurer aigua, de extensió vuyt quarteras de sembradura poch mes o menos situada en lo terme y Parroquia de Sant Martí de Provensals, Bisbat de Barcelona y en lo lloch nomenat "Lo Taulat".
Secundo y finalment: De una porció de terra campa de tinguda setcentas seixanta y sinch canas, o alló que sia, situada també en la dita Parroquia y terme de Sant Martí de Provensals, y en lo lloch nomenat "Lo Pont den Guitó", qual porció está unida a la antes dita pessa de terra, formant una sola finca per extens designada, y confrontada en lo acte de la dita venta,r ebut en poder de D. Thomas Gibert notari publich de número que fou de esta ciutat als sinch Agost de mil vuyt cents y disset, y en virtut de la delegació continguda en dit acte de venda, en quant a la mencionadas sinquanta lliuras. Que del dit D. Anton Nadal y Vicent, baix pacte de la infrascrita cessió, y ab moneda metalica, comptant realment y de fet en presencia del notari y testimonis avall escrits per mans de tercera persona han rebut la quantitat de trescentas noranta lliuras barcelonesas, las quals serveixen als otorgants a saber, en quant a sinquanta lliuras en paga y satisfacció de semblants que los dits mare y fill Juliá en lo calendat acte de venda delegaren a favor dels successors de Bernat Castells difunt perayre, ciutadá de Barcelona com a Señors medians, y del Señor directe de la pessa de terra en primer lloch designada per lo lluhisme que sels consideraba degut ab motiu de la venda de la dita pessa de terra feta per Damiá Presas al sobre dit Carlos Juliá, ab acte rebut en poder de Francisco Joan Elias y Bosch notari publich que fou de número de Barcelona als vint y un Maig del any mil setcents noranta sinch, y las restants trescentas quaranta lliuras en satisfacció de semblants que per conveni y paraula ab los mateixos mare y fill venedors sels tingué lo propri D. Anton Nadal y Darrer del preu de la mencionada venda per pagar lo lluhisme que judicaban degut als mateixos Señors madiá y directe en cas de establiment de la mateixa pessa y casa fet per Jacinto Vives a Vicens Pañó y Rossell & Cia. comerciants de Barcelona ab acte rebut en poder del Dr. Magí Artigas difunt notari publich de número de la dita ciutat als vint y dos desembre del any mil setcents vuytanta quatre, y per la venda y absolució de tot lo cens imposat ab dit establiment, ab tota la Señoria competent, formada per lo referit Jacinto Viver a favor del expressat Carlos Juliá, en poder del sobredit Francisco Joan Elias y Bosch als vint y dos Maig del anu mil vuyt cents y dos, y en consequencia quedaren lo mateix cens y Señoria extinguits, y a la proprietat de la mateixa pessa aplicats y consolidats. Qual venda y absolució, e igualment la venda feta per Damiá Presas al dit Carlos Juliá se trova firmada per rahó de Señoria per lo procurador de D. Mariano de Saleta solament, Y com se ha de practicar moltas diligencias per adquirir noticias acerca dels indicats Señors mediá, y directe, de modo que ja al temps de la inicada venda de mil vuyt cents y disset, y novament en lo dia once del proxim passat mes de Maig se ha donat avis al publich per medi del periodich titulat "Diario de Barcelona", en la imprenta de la Viuda y Fills de D. Anton Brusi, sens que se haja pogut adquirir la menor noticia, lo que ja era presumuble, pues en lo tenetur de la precitada venda se expressa que lo cens dels indicats successors de castells no se paga, y que de molts anys se ignora qual sia lo Señor directe. Per esto lo nomenats D. Anton Nadal y Vicent regoneixent que en est cas de no haver aparegut ni tingut noticias dels mencionats Señores corresponents als otorgants los explicats lluhismes, ha resolt entregarlos la dita quantitat, pues que com está dit es part del preu de la ultima venda. Per lo que no sols otorgan de la mateixa suma la corresponent apoca, si que també cedeixen al expressat Señor Nadal tots los drets y accions a ell dits otorgants competents, per la venda de la dita quantitat, en virtut dels quals drets y accions lo constituhent defensar la mateixa de la compra contra qualsevols acrehedors dels nomenats mare y fills Juliá y altres qualsevols personas, y altrement puga usar dels mateixos drets y accions del que lo constituheixen procurador com en cosa propria, mes avant prometenal referit D. Anton Nadal que sempre y quant es devinga lo cas de----- Señors las satisfaré la corresponent lluhisme-------- al repetit Señor Nadal y a sos hereus, tot lo que prometen cumplir baix la obligació de tots los expressats bens y drets, mobles e immobles presents y veniders, junt y del altre de ells a solas. En testimoni del que feu feta la present publica escriptura. Essent presents per testimonis D. Onofre Simó oficial de la secretaria del Señor Gefe politich de la present provincia de Barcelona y de Pere Rodriguez de Alcantara practicant de notaria en esta ciutat habitant. Y dits otorgants, als quals lo infrit notari dono fe coneixer, Joseph Juliá y Montfort firma de propria ma, pero Lluisa Juliá y Marganades no firma per dir no saber de escriurer, y firma de sa voluntat un de dits testimonis.
Joseph Juliá Batfalle, Pere Rodriguez de Alcantara, En poder de mi Eudalt Rovira y Elias notari.