Saga Bacardí
02515
ESCRITURA DE PAGO DE LOS BANÚS A ANTONIO NADAL Y VICENTS.


Anton Nadal del comers y vehi de la present ciutat, de son grat y certa siencia confesa y en veritat regoneix, que en diner metalich sonant, contat realment y de fet a sas voluntats ha rebut de D. Joan Nadal botiguer de paños, també vehí de la mateixa, present, la quantitat de quatrecentes setanta sinch lliuras moneda barcelonesa, que paga per Onofre Banús, y Andreu Banús y Ribet pare y fill pagesos de la Parroquia de Santa Coloma de Gramanet de est Bisbat, de aquellas mil sinchcentas lliuras que son lo preu de la venda a carta de gracia per estos a favor de dit D. Joan Nadal firmada lo dia present en poder del infrit notari, de sinch mojadas de terra poch mes o menos, las quatre de ellas plantadas de viña, y la quinta campa o de conreu, que son part y de pertinenias de las de que se integra lo "Mas Banús", antiguament anomenat "Mas Maré", que dits pare y fill Banús per los titols calendats en la citada vena tenen y posseheixen en lo terme y citada Parroquia de Santa Coloma de Gramanet, llargament designadas y confrontadas ditas sinch mojadas de terra en la relatada escriptura de venda. Serveixen las mencionadas quatrecentas setanta sinch lliuras a ell otorgant en pago de semblants que dit Onofre Banús li quedá deurer del preu de arrendament de las terras que li tenia arrendadas situadas en las Parroquia de Santa Maria de Badalona, y Sant Adriá de Besós. Y renunciant a la excepció del diner no contat, ni rebut, a tota llei, i dret que favorirli puga, y a la general en forma, no sols otorga y firma la present apoca de la indicada quantitat, en lo modo predit rebuda, sino també, sens evicció alguna per pacte precedent, dona y cedeix a dit D. Joan Nadal y a sos successors, tots sos drets y accions en virtut dels quals puga defensar la dita sua compra contra qualsevols acreedors, y altrement usarne en qualsevol altre cas a ell convenient, pues que posantlo en lloch seu, lo constituheix per est efecte son procurador com en fet propi. Declara quedar enterat per lo infrit notari, que de esta escriptura sen deurá pendrer rahó en lo ofici de hipotecas de la present ciutat dins lo termini de sis dias seguents al de sa firma per los efectes rpevinguts ab la Real Pragmatica. En testimoni del que (coneguts de mi lo infrit notari) ho otorga y firma en la present ciutat de Barcelona als vint y sinch dias del mes de Juriol del any del Naixament del Señor de mil vuitcents vint y dos. Essent testimonis Joaqyuin Poy y Jaume Prats practicants lo art de notaria en la mateixa residints.
Anton Nadal y Vicent, Ante mi Josef Roca y Gassó.