Saga Bacardí
02516
PAGO DE ATRASOS DE LAS AGUAS DE LA IZQUIERDA DEL LLOBREGAT, DE LOS TUSQUETS COMADURAN, ACTUANDO COMO TESORERO ANTONIO NADAL Y VICENT
.

D. Anton Nadal y Vicent, comerciant matriculat, ciutadá de Barcelona. En la qualitat de tesorer que so de la Junta directiva del Canal de la Esquerra del Riu Llobregat, y de Comisionat especial per lo objecte que abaix se dirá de la propria Junta, segons consta de ma comisió en la cessió celebrada per esta en lo dia deu del corrent mes de Octubre, de que dona fe lo Dr. D. Francisco Madriguera notari secretari de la propria Junta, ab sas lletras certificatorias y signadas y firmadas de sa propria ma, en onse de Octubre. En dit nom de ma libre voluntat y certa ciencia, comfesso y regonesch al Rnt. Dr. Francisco Comaduran y Rovira Pbre. y beneficiat de la Sta. Catredal Iglesia de la present ciutat, a D. Anton Tusquets, del comers de la mateixa, y a Da. Maria Francisca Tusquets Comaduran y de Laforge, los dos ultims conjuges, gendre y filla correspectius del predit Rnt. D. Francisco, encaraque absent y per ells present y acceptant lo notari baix firmat, pagant per Rosa Negre y Munné viuda, de Ramon Negre y Vidal, pagés de la Parroquia de S. Joan Despí de aquest Bisbat, y per Pere negre y Munné, pages de la propria Parroquia mare y fill, en virtut de facultat concedida per estos a aquells, y de las sis mil disset lliuras dinou sous y onse diners moneda barcelonesa, que han estat lo preu de la venda perpetua de dos distinctas pessas de terra campa, ab aigua pera regar. De tinguda juntas nou mojadas, una quarta, una mundina, y vuitanta quatre canas, situadas en dita Parroquia de Sn. Joan Despí, en la partida titulada "Los Gombaus", llargament designadas y comfrontadas las ditas pessas, en lo acte de la concebuda venda, rebuda en poder de dit notari, subscrit, a vint y cinch Setembre ultim de est corrent any. Que en diners comptants realment y de fet, en presencia del prop dit notari y dels testimonis instrumentals baix nomenats, per mans de tercera persona, y baix lo pacte de la cessió infrita, me han donat y pagat trescentas quaranta tres lliuras vuit sous y set diners, equivalents a cent vuitanta tres duros tres rals y set maravedisos velló. Las quals son y cedeixen a dita Junta, per rahó de atrasos procedents dels repartos fets per esta entre los terratinents interesats en dit canal fins lo catorse pago inclusive qual partida corresponia pagar als prenomenats mare y fill Negre, ab motiu de las terras que tenen y posehexen, y se han reduit a Regadiu per medi del dit canal, venint a carrech dels mateixos lo haber de pagar lo quinse setse y diseté, que se troban ja exigits y de,anats per la proria Junta als insinuats terratinents, sens danys ni gastos de dits Sors. Comaduran Tusquets y de Laforge segons la deliberació presa per dita Junta directiva, adalt calendada. Insatisfet que siga lo indicat pago disseté, corresponents a las dalt indiciduadas dos pessas de terra. Per lo que renunciant a la excepció de la cosa no esser aixis, y a qualsevol altra lley o dret, a favor de la memorada Junta. En tersimoni de veritat no sosl firmo aquesta apoca, sino que també sens evicció alguna no obligació de ,os bens, ni menos de la de mos Srs. principals, cedesch als recordats Rnt. D. Francisco Comaduran, D. Anton Tusquets, y Da. Maria Francisca Tusquets Comaduran y de Laforge, tots los drets y accions competente a la Junta del Canal referit no tenint satisfeta la quantitat mencionada, en virtut dels quals pugan defensar las ditas dos pessas de terra compradas per ells a dita mare y fill Negre contra qualsevols altres acrehedors dels mateixos, y altrament usar de dits drets y accions, judicial y extrajudicialment comforme millor los convingan, substituhintlos per lo efecte procurador de mos Srs. principals com en fet propri. En la qual comformitat aixis ho firmo, en la ciutat de Barcelona, a catorse dias del mes de Octubre, any del Naixament del Señor de mil vuitcents vint y dos. Essent presents per testimonis Jaume Rigalt y Alberch y Mariano Riera, escrivents, habitants en aquesta ciutat.
Anton Nadal y Vicent, En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada notari, qui dono fe coneixer al Sor. confitent.