Saga Bacardí
02534
VENTA A CARTA DE GRACIA DE UNA PIEZA DE TIERRA DE LOS MORAT A ROSA VICENT Y ANTONIO NADAL Y VICENT
.

En nom de Deu. Amen. Narcis Morat veler, ciutadá de Barcelona, y Josepha Morat y Miret conjuges. En los noms correspectius de usufructuari y proprietaria constant nostre matrimoni.
a. Primo: per pagar als Rnts Srs. Administradors de la Insigue Capella y Collegi de Sant Sever de aquesta ciutat. Quatrecentas quarenta sis lliuras vuit sous que los estem debent, y estas en total pago de las nou pencions de setanta quatre lliuras vuit sous cada una del censal de capital dos mil quatrecentas vuitanta lliuras y pencio sobredita que tots anys en vint y set Octubre debem prestalos, cessas ditas pencions desde vint y set Octubre del any mil vuit cents catorse fins a igual dia del any procsim passat de mil vuitcents vint y tres, habent dits Rnts. Administradors det gracia y condonació de doscentas vint y tres lliuras quatre sous que importaban de mes las expressadas pencions.
b. Secundo: pera reintegrar a Narcis Morat y Moret també veler ciutadá de dita ciutat y a Esperansa Morat y Albareda conjuges, nostres correspectius fill y nora en las qualitats de usufructuari y proprietaria constant son matrimoni quatrecentas lliuras a compte de las vuitcentas que la nomenada Esperansa constitui y aportá en dot junt ab dos calaxeras ab sas robas, vestits, y apendices nubials a nosaltres, y a dit Narcis Morat y Miret nostre fill, de quals vuit centas lliuras y calaxeras ab lo compres en ellas, en virtut de la dita constitució reberem y firmarem apoca a fabor de la repetida Esperansa, segons apar en los capitols matrimonials, firmats y jurats per rahó del matrimoni de dits nostre fill y nora., rebut en poder del Dr. Sor. Joseph Maria Vilar y Estruch notari publich del número y Collegi de Barcelona a sis Abril del any mil vuitcents vint. La restitució del quel dot ha tingut lloch, respecte de haberse separat los prop dits conjuges de nostra casa y compañía, y haber volgut formar familia separada, tenint com tenen ja rebudas estas las insinuadas calaixeras ab sas robas; debent las remanents quatrecentas lliuras que faltaban pera reintegrarselas pagarlashi dins lo termini d esis mesos, a tenor de lo previngut en los calendats capitols.
c. Tercio y finalment: pera socorrer a algunas altras urgencias de pia consideració.

Per so de nostre libre voluntat y certa ciencia, per nosaltres y per nostres hereus y successors, venem a Da. Rosa Nadal y Vicent viuda de D. Anton Nadal y Darrer, comerciant matriculat, ciutadá de Barcelona, y a D.Anton Nadal y Vicent, també comerciant Matriculat, ciutadá de dita ciutat, mare y fill en los noms correspectius de usufructuaria y propietaria de la universal heretat y bens que foren del mencionat son correspectiu marit y pare: Als seus y a sos successors mediant carta de gracia de redimir tota aquella pessa de terra campa, ab aygua pera regar del canal del Riu Llobregat, de dimenció una mojada, la qual es part y de pertinencias de una pessa de cabuda tres mojadas poch mes o menos que per los titols que aball se calendarán tenim y posehim en la Parroquia de Santa Aulalia de Provensans, alis del Hospitalet de aquest Bisbat, en lo paratge dit "Fabreegada", vulgarment nomenat "Lo Camp de la Paret". La qual pessa de terra de tres mojadas de qual es part la pessa que se ven ab lo present conforme está dit, se te per los hereus y successors del Sor. Ignasi Maria de Padellás y de Fogores difunt, domiciliat en Barcelona a cens de setanta lliuras antes, vint y dos lliuras pagadoras tots anys en lo dia o festa de Sant Joan del mes de Juny. Que ho tenen per lo Pia Almoyna de la Santa Catedral Iglesia de aquesta ciutat, y baix son dpomini y alou, a cens de sis morobatins pagadors tots anys en lo dia de Nostra Señora del de de Agost. Quals censos prestem nosaltres pagar sens dany ni gastos de dits Sors. mare y fill Nadal. Afronta la predita mojada de terra que venem a carta de gracia a lleban ab honor dels hereus y successors de D. Juan Ros domiciliat que fou en Barcelona; a mitg dia ab altre honor dels referits mare y fill Nadal;: a ponent ab altre honor dels hereus y successors de D. Lluis de Masdeu, domiciliat que fou en Barcelona, mediant una riera o camo; Y a tramuntana al lo restant de dita pessa de tres mojadas qe queda en nostre poder. Y respecta a saber a mi dit Narcis Morat, com a usufructuari constant mon matrimoni ab dita Josepha Morat y Miret, y a mi dita Josepha en la qualitat de hereva universal de Narcis Miret y Fabregas comerciant ciutadá de Barcelona, mon pare, instituida per est en son postrer testament que entregá clos a dit Dr. Joseph Maria Vilar y Estruch notari a divuit Desembre mil vuitcents divuit, y seguida la mort del testador fou obert y publicat a vint y sis Desembre del mateix any. Al prop dit Narcis Miret y Fabregas mon pare pertañia, per titol de establiment perpetuo fet a son fabor per dit D. Ignasi Maria de Padellás y de Togores, ab imposició del concebut cens de vint y dos lliuras, y ab entrada de doscentas vint y quatre lliuras rebut en poder del Dr. Joseph Grau Sayrols y Carrera notari publich de número de Barcelona, a catorse de Juny mil setcents vuitanta cinch, qual cens fou aumentat a setanta lliuras annuals ab la concordia firmada entre dit Sor. de Padellás y lo nomenat mon pare, rebuda en pooder de dit Sayrols notari a quatre Juliol del any subseguent mil setcents vuitanta sis. Quals contractes de establiment y concordia foren posteriorment aprobats ab altre concordia firmada entre lo mateix D. Ignasi de Padellás, y los successors del patrimoni de est de una part, y dit Narcis Miret mon pare de la altra, ebuda en poder del Dr. Sor. Joseph Maria Odena notari publich Real Collegiat de número de Barcelona a vint y tres Agost mil vuitcents sis, de S.E. y Real Audiencia y Sala que presidí lo Noble Sor. D. Jaume Albarez de Mandieta ab real auto de quinse Abril del dit any mil vuitcents sis de la causa vertitn entre parts de D. Joaquim Tos escriva de Camara, y altres, de una y Da. Ignasia de Padellás, y D. Ignaso de padellás mare y fill, de la altra, acuari lo nomenat Dr. Sor Joseph Maria Odena notari. La qual venda fem aixis com millor en dret puga dirse y entendrerse, baix los pactes y condicions seguents.
* Primo: que dits Sors. mare y fill Nadal degan fer conresar la dita pessa de terra de una mojada, a us y costum de von pagés deixantla al temps de la recuperació bacua, expedita en res deteriorada per culpa sua, debent nosaltres los venedors y los nostre sempre que vulgan redimir la present carta de gracia avisarlos un any antes en lo dia de Sant Joan del mes de Juny a fi que los servesca de gobern.
* Secunto: que no podran los Sors. compradors fer parets pera tencar la dita pessa.
* Tercio: que vindrá a carrech de estos pagar lo dems essent de la nostre obligació satisfer los dalt expressats censos, catastro, contribucions, y demes que se exigisen per lo gobern de qualsevol especie y denominació que fossen.
* Quarto: es pactat expresament que nosaltres los venedors degam per tot lo mes de Novembre proxim del corrent any treurer o fer arrencar a nosaltras costas fer arrencar las cañas que se troban plantadas en dita pessa de terra venuda a carta de gracia. Y no cumplinto nosaltres en dit temps podrna los Sors. compradors practicaro a nostra costas. Essentnos prohibirlo plantarne en paratge algun del terreno que queda en nostre poder y confrontia ab altre terreno de dita casa de nadal.
* Quarto y finalment: que vindrá a carrech de nosaltres los venedors lo satisfer lo mitg lluisme adeudat per rahó de la present carta de gracia, y al notari baix firmat, lo salari de la mateixa, de sos dependents e import del paper sellat, y dret de hipotecas corresponents.
Ab los cuals pactes y condicions y no sens ells extraem la dita pessa de terra venuda durant la present carta de gracia y no mes de nostre domini y poder, transferintla a la dels Srs. compradors y dels seus. Prometent entregarlos pocessió y tot lo dia de Sant Joan del mes de Juny del corrent any, en que se haurá extret la cullita pendent. Donantlos facultat de que passats dit dia pugan de sa propria autoritat pendrer la predita pocessió baix clausula de constitut, ab cessió de tots nostres drets y accions, y del altre dels dos de per si pera usarne judicial y extrajudicialment, segons millor los convinga, constituintlos per lo efecte procuradors nostres com en fet propri. Salvos sempre los censos y demes drets competents als Sors. de sobre expressats y lo lluisme corresponent pagarse al Sor. directe per rahó de la present transportació. Lo preu de aquesta venda son mil y cent lliuras moneda barcelonesa en efectiu metalich de or y plata. Debense en lo tems de la recuperació reintegranse als Sors. compradors ab la mateixa especie de moneda metalica, y no ab vales Reals no altre especie de paper amonedat, no obstant qualsevol Rreal Orde u Cédula tant mposadas com imposadoras permetent lo contrari. Del qual preu en virtud de facultat que ab lo present concedim als Sors. compradors se retingan en son poder vuitcentas quaranta sis lliuras, vuit sousa fi de dsatisferlas als acreedors nostres, de sobre expressats es a dit a cada qual sn contingent. Dels quals en lo temps de sas correspective pagas cobren las competents apocas ab cesions de drets dirigidas a son fabor, a fi de defensar aquesta venda contra qualsevols altres personas y bens. Y las restants doscentas sinquanta tres lliuras dotse sous, las rebem dels propris Sors. compradors en diners comptants realment y de fet, ab dita especie de moneda metalica, en presencia del notari baix firmat, y dels testimonis instrumentals infrascrits de que los fiemam la competent apoca ab lo present. Per lo que renunciant a la excepció del preu no esser convingut aixis, a la lley a fabor dels engañats en mes de la meitat del just valor y a qualsevol altre lley o dret de nostre fabor. Donam y premetem als Sors. compradors toto lo mes que podria valer la cosa venuda a carta de gracia del preu expressat. Prometent fercela tenir y posehir durant lo present empeño y estarlos de evicció legal, en toto y qualsevol cas, ab refecció y esmena de tots danys, gastos, y perjudicis, obligant per lo cumpliment de las quals cosas tots nostres bens y drets, y lo del altre dels dos de per si presents, y esdevenidors, ab renuncia als beneficis de novas constitucions, dividideras y cedideras accions, a la consuetut de barcelona, sobre dos o mes obligats de per si, a la lley Julia sobre lo fondo dotal; Jo la nomenada Josepha Morat y Miret, cerciorada plenament de mos drets er dit notari baix firmat, al benefici valleyá y a la autentica, siqua mulier. Y generalment los dos a qualsevol altre lley o dret que puga valernos. Per major firmesa de las quals cosas espontaneament juram a Deu Nostre Señor y a sos Sagrats quatre Sants Evangelis, no sols no cotravenirlas no rebocarlas en temps ni per motiu algun, sino també que lo present contracte no se ha fet en frau dels Sors. desobre expressats no de sos drets. Quedant advertits per dit notari haberse de pendrer la rahó de aquest acte en lo ofici de hipotecas de aquesta capital, dins sis dias proxims inseguint la Real Pragmatica Sanció publicada aquí a disset mars mil setcents sexanta vuit. En la qual comformitat aixis hi formam en la ciutat de Barcelona a catorse dias del mes de Maig any del Naixament del Señor de mil vuitcents vint y quatre. Essent presents per testimonis Jaume Rigalt y Alberch y Mariano Riera escrivents, habitants en aquesta ciutat.
Narcis Morat, Josepha Morat y Miret, En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada notari, qui dono fe coneixer als Sors. venedors.