Saga Bacardí
02535
PAGA DE PENSIONES ATRASADAS SOBRE TERRENO COMPRADO A LOS MORAT POR ROSA VICENT Y ANTONIO NADAL Y VICENT
.

Los Rnts. Dr. D. Mariano Ramon Batlle, D. Manuel Joaquim, de Egaña. Dr. D. Joseph Carner, y D. Joseph Moreta Pbres. Beneficiats de la Santa Catedral Iglesia de aquesta ciutat de Barcelona. En la qualitat de Administradors actuals que son de la Insigne Capella y Collegi de Sant Sever de la propria ciutat, que de esser tals Administradors y estar en pocessió del dit empleo lo notari del mateix Collegi baix firmat ne dona fé, ab lo present. En dit nom, de nostra libre voluntat y certa ciencia confessam y regoneixem a Da. Rosa Nadal y Vicent, viuda de D. Anton Nadal y Darrer, comerciant Matriculat , ciutadá de Barcelona, y a D. Anton Nadal y Vicent senblantment comerciant matriculat, ciutadá de la mateixa, mare y fill pagant per Narcis Morat veler, també ciutadá de Barcelona, y per Josepa Morat y Miret conjuges. Y en virtud de facultat concedida per estos a aquells, y de los mil y cent lliuras moneda barcelonesa, que han estat lo preu de la venda a carta de gracia feta per dits conjuges Moret y Miret als recordats mare y fill Nadal de una pessa de terra campa ab aygua pera regar del canal del Riu Llobregat, de dimenció una mojada que es part y de pertinencias de una de major cabuda de tres mojadas cituada en la Parroquia de Santa Aulalia de Provensana, alias del Hospitalet de aquest Bisbat, en lo paratge dit "Fabregada" vulgarment nomenada "Lo Camp de la Paret", llargament designada y confrontada en lo acte de la concebuda venda rebuda en poder del dit notari subscrit en lo dia de buy. Que en diners comptants realment y de fet en presencia del dit notari y dels testimonis instrumentals infrascrits baix lo pacte de la cessió imfra, nos ha donat y pagat quatrecentas quarenta sis lliuras y viut sous moneda barcelonesa, las quals son y nos cedexen en total paga de las nou pencions de setanta quatre lliuras vuit sous cada una, del censal de capital dos mil quatrecentas y vuitanta lliuras, y penció sobredita que tots anys en vint y set Octubre dits conjuges Morat y Miret deuen prestarnos, cessas ditas pencions desde vint y set Octubre del any mil vuitcents vint y tres. Habent nosaltres fet gracia y condonació als propris conjuges de doscentas cint y tres lliuras quatre sous que importaban de mes las expressadas pencions per sertas consideracions sens que servesca de exemplar. Per lo que renunciant a la excepció de la cosa no esser aixis y a qualsevol altra lley o dret de nostre fabor. En testimoni de veritat no sols firmam aquesta apoca a dits mare y fill Nadal, compradors, sino que també sens evicció alguna ni obligació de nostres bens ni menos dels de dit Collegi de Sant Sever los cedim tots los drets y accions pertocants a la citada nostra Administració mantenint satisfeta la quantitat mencionada; en virtut dels quals drets pugan defensar judicial y extrajudicialment contra qualsevols personas y bens la pessa de terra comprada per ells, constituintlos per lo efecte procuradors de la predita Administració com en fet propri. En la qual conformitat aixis ho firmam en la ciutat de Barcelona a catorse dias del mes de Maig any del Naixament del Señor de mil vuitcents vint y quatre. Essent presents per testimonis Jaume Rigalt y Alberch y Mariano Riera, escrivents, habitants en aquesta ciutat.
Mariano Raymundo Batlle, José Carner Pbre. Manuel Joaquim Egaña, José Moreta Pbre. En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada notari, qui dono fe coneixer als Rnts. Sors. confitents.