Saga Bacardí
02536
PAGO DE DOTE ENTRE MORAT PADRE E HIJO CON LA VENTA DE TIERRAS COMPRADAS POR ROSA VICENT Y ANTONIO NADAL Y VICENT
.

Narcis Morat u Miret veler, ciutadá de Barcelona, y Esperansa Morat y Albareda conjuges. De nostra libre voluntat y certa ciencia comfessam y regoneicem a Da. Rosa Nadal y Vicent viuda de D. Anton Nadal y Darrer, comerciant Matriculat, ciutadá de dita ciutat, y a D. Anton Nadal y Vicent igualment comerciant Matriculat, Ciutadá de la mateixa, mare y fill. Pagant per Narcis Morat també veler, ciutadá de Barcelona, y per Josepa Morat y Miret conjuges nostres correspectius pares y sogres, y de las mil y cent lliuras barcelonesas que han estat lo preu de la venda a carta de gracia de una pessa de terra campa ab aygua pera regar del canal del Riu Llobregat, de dimenció una mojada cituada en la parroquia de Santa Eulalia de Provensana alias del Hospitalet de aquesta Bisbat en lo paratge dit "Fabregada" vulgarment nomenat "Lo Camp de la Paret", la qual es part y de pertinencias de una pessa de cabuda tres mojadas que dits nostres pares y sogres se troban tenir y posehir en dit paratge llargament designada y confrontada en lo acte de dita venda rebuda en poder del notari baix firmat en lo dia de ahir. Que en diners comptants realment y de fet en presencia del mateix notari y dels testimonis instrumentals abaix nomenadors, y ab o pacte de la cessio aball continuada; nos ha donat y pagat quatrecentas lliuras barcelonesas en diner efectiu metalich de ot y plata. Las quals son y nos cedeixen a compte de las vuitcentas lliuras que jo dita Esperansa constituhí en dot junt ab dos calaixeras ab sas robas, vestits y apedices nubials a dit mon marit y als nomenats mos sogres, de quals vuitcentas lliuras y calaixeras ab lo compres en ellas, en virtutd de la insinuada constitució reberen y firmaren apoca los propris Narcis y Josepa Morat y Miret conjuges, sogres meus, de voluntad de mon marit, segons apar en los capitols matrimonials firmats y jurats per rahó de nostre matrimoni,r ebut en poder del Dr. Sr. Joseph Maria Vilar y Estruch notari publich del número y Collegi de Barcelona a sis Abril del any mil vuitcents y vint. La restitució del qual dot ha tingut lloch respecte a habernos nosaltres separat de la Casa y compañía de dits Narcis y Josepa nostres correlatius pares y sogres y haber volgut fer familia separada; tenint com tenim ja rebudas dels mateixos las insinuadas calaxeras ab tot lo compres en ellas, devent las remanents quatrecentas lliuras que faltan per lo reintegro total de las vuitcentas lliuras, pagarnoslas dins lo termini dels sis mesos a tenor de lo previngut en los calendats capitols. Per lo que renunciant a la excepció de la cosa no esser aixis y a qualsevols altra lley o dret de nostre fabor no sols firmam als recordats Srs. mare y fill Nadal aquesta apoca; sino que tambe sens evicció alguna, ni obligació de nostres bens, cedim als mateixos tots nostres drets y accions pertocants a nosaltres no tenint satisfeta la quantotat expressada, en virtud dels quals pugan defensar contra qualsevols personas y bens la pessa de terra comprada per ells judicial y extrajudicialment; constituintlos per lo efecte procuradors nostres com en fet propri. En la qual conformitat aixis ho firmam en la ciutat de Barcelona a quinse dias del mes de Maig, any del Naixament del Señor de mil vuitcents vint y quatre. Essent presents per testimonis Joseph Rigalt y Alberch y mariano Riera, escrivents, habitants en aquesta ciutat.
Narcis Morat y Miret, Esperanza Morat y Albareda, En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada notari, qui dono fe coneixer als Srs. otorgants.