Saga Bacardí
02537
ESCRITURA POR SEÑORIA POR CENSO EN TERRENO COMPRADO A LOS MORAT POR ROSA VICENT Y ANTONIO NADAL Y VICENT
.

Firma per rahó de Señoria corresponent a la venda a carta de gracia firmada per Narcis Morat veler ciutadá de Barcelona y per Josepa Moret y Miret conjuges a Da. Rosa Nadal y Vicent, y a D. Anton Nadal y Vicent comerciant Matriculat, ciutadá de dita ciutat mare y fill. De una pessa de terra campa ab aygua pera regar de dimenció una mojada cituada en la Parroquia de Santa Eulalia de Provensana, alias del Hospitalet de aquest Bisbat, rebuda en poder de mi lo notari baix firmat a catorse de Maig del corrent any.
Sia notori: Com lo Ilustre Senyor D. Mariano de Grau, Canonge Capbrevador elegit per lo M.I. Capitol de la Santa Iglesia de la present ciutat. En dit nom. De mon grat y certa ciencia firmo per rahó de Senyoria lo acte de venda a carta de gracia feta y firmada per Narcis Morat veler, ciutadá de Barcelona, y Josepa Moret y Miret conjuges a fabor dels Sors. Da. Rosa, y D. Anton Nadal y Vicent, mare y fill vehins de la present ciutat de una pessa de terra campa ab aygua pera regar del canal del Riu Llobregat de tinguda de una mojada poch mes o menos sita en la parroquia de Santa Eulalia de Provensana alias del Hospitalet, que es part de una pessa de tres mojadas. Que se te per la Pia almoyna de la sobredita Santa Iglesia y baix son domini y alou a cens de sis morobatins conforme llargament se expressa en lo acte de dita venda rebut en poder de D. Jaume Rigalt y Estrada notari publich del número y Collegi de Barcelona, en catorse Maig prop passat. Salvos a dita Pia Almoyna tots los censos vensuts, lluismes deguts y demes drets dominicals. Per la qual firma eo per lo mitg lluisme degut per rahó de dita venda a carta de gracia confessa dit Ilustre Sr. otorgant haber rebut de dits conjuges Morat y Miret de comptants a sas voluntats seixanta lliuras catorse sous moneda barcelonesa feta gracia del restant. En testimoni del que ho firma conegut del infrit notari en Barcelona als nou de Juny del any mil vuitcents vint y quatre. Essent testimonis Eudalt Jordana y Cayetano Gurdans en la present ciutat residents.= Mariano de Orteu.= En poder de mi Francisco Mas y Fontana notari.= De la precedent firma dono fe Francisco Mas y Fontana notari.
Concorda fielment ab la copia autentica continuada al peu de la venda primordial de que certifico a setse dias del mes de Juny del present any. Jaume Rigalt y Estrada notari.