Saga Bacardí
02540
ESCRITURA DE ACUERDO SOBRE DESGUACE DE AGUAS EN TERRENO ALQUILADO A PUBILL, DE ROSA Y ANTONIO NADAL Y VICENT.


En nom de Deu. Per cuant los Señors mare y fill Da. Rosa Nadal y Vicent y D. Anton Nadal y Vicent, hacendat y del comers vehins de la present ciutat en cualitat aquella de usufructuaria y est de propietari de la heretat y bens que foren de D. Anton Nadal y Darrer, també comerciant y hacendat, vehí que fou de esta ciutat son marit y pare respective, tenen y poseheixen una casa y hort sita en lo carrer den Ferlandina de esta dita ciutat, a hont los fills de Barthomeu Pubill tenen construida una fabrica de tint vermell per lo curs de la cual es molt útil lo desguas de las aiguas necesarias per dita fabricació en lo hort que poseheix Vicens Genovart hortolá de la present ciutat, situat en la mateixa y carrer dit de la Riera den Prim Alta; y habentse proposat a est si accedería a rebrer dit desguas durant lo temps que baix se referirá, com y també al Señor D. Erasme de Janer y de Gónima, si accedería a donar pas a ditas aiguas per lo hort que poseheix intermedi del de dits Señors mare y fill Nadal y del de Genovart, encaraque en un petit transit, a lo que així mateix ha accedit. Per tant volent los enunciats Señors D. Anton Nadal y Vicens tant en nom seu propi con en lo de procurador de dita Da. Rosa Nadal y Vicens sa Señora mare, per las infras y altres cosas legitimament constituit y ordenat segons que de sa procura consta, ab acte rebut en pdoer del notari autorisant en lo dia trenta hu Maig del anu mil vuitcents diset de que lo mateix notari dona fe. D. Erasme de Janer y de Gónima y Vicens Genovart realizar lo present conveni lo han verificat en lo modo seguent.
Primerament: Es pactat que lo present conveni y tot lo que en ell se acordia y convinguia será durader per lo termini de sinch anys, que comensarán en lo dia present y finiran en igual dia del any mil vuitcents vint y nou tant solament, y finit dit termini, será libre y facultatiu a cada una de ditas parts lo continuar en ell o resilirlo conforme millor los apareguia.
Item: Vicens Genovart concedeix a dits Señores mare y fill Nadal lo desguas en lo seu hort citat de las aiguas que estos necesitan los enunciats fills de dit Bartomeu Pubill, y de obliga a rebrer ditas aiguas a menos que laciutat privés lo pas per las clavagueras que en tal cas no quedaría obligat.
Item: Lo Señor D. Erasme de Janer y de Gónima concedeix lo pas necessari en lo paratge del seu hort intermedi del de dits mare y fill per los Señores Nadal y Vicent y Vicens Genovart per pasar las aiguas que est deurá rebrer de aquells, segons lo convingut en lo pacte anterior.
Item: Los Señors mare y fill Da. Rosa y D. Anton Nadal y Vicent, estarán obligats a ordenar y satisfacer la construcción de las obras necesarias per la conducció de ditas aiguas tant en lo seu hort propi, com en los de dits D. Erasme de Janer y de Gónima, y de Vicens Genovart, y aixi mateix deuran satisfer y cuidad de la demolició de ditas cosas después de finits los dits sinch anys, o al temps de la restitució del present conveni a tenor de lo convingut en lo pacte primer.
Item: En compensació del perjudici que sufrirá en son hort lo nomenat Vicens Genovart, se li deuran saisfer trenta sis duros annuals en metalich, durant lo present conveni per annualitats adelantadas, comensant a fer la primera en lo dia present, y aixis successivament los demes anys, en semblant dia, cualpago estarán obligats a fer a dit Genovart los enunciats fills de Bartomeu Pubill en virtut de pacte expres, que dits Señores mare y fill Nadal los continuaran en la escriptura de arrendament, que per dit termini de cinch anus otortgaran del referit son hort, a favor de aquells, en lo dia present, y ab altre acte en poder del notari infrit.
Item: Deuran los Señors mare y fill Da. Rosa y D. Anton Nadal y Vicent posar en son hort una reixa de ferro de la mateixa forma y modo e igual a la que te en lo sei lo nomenat Genovart.
Item: Los indicats Señors mare y fill Nadal prometen que dits fills de Bartomeu Pubill quedarán obligats mediant pacte expres que continuaran en lo sobre dit arrendament, a escurar la clavaguera mentres mestre del dit carrer de la Riera den Prim altra en la part que correspon a Genovart.
Finalment: Las ditas parts en los citats respective noms, lloant y aprobant y ratificant lo present conveni, y tot lo en ell y en cada un dels anteriors capitols estipulat, prometen cumplirho puntualment com en los mateixos se conté, baix reciproca obligació de bens mobles e immobles, presents y venidors, ab sequencia a cualsevol lley que particularment puga agavorirlos, y a la que prohibeix la general renunciació. Y advertits que de la present deu pendrerse rahó en lo ofici de hipotecas de esta ciutat, dins sis días seguents al de son otorgament per los efectes previnguts ab Real Pragmatica, aixi ho otorgan y firman (coneguts del notari infrit) en la ciutat de Barcelona a nou Agost del any mil vuitcents vint y cuatre. Presents per testimonis Joseph Tió y Ramón Ortells vehins de dita ciutat.
Anton Nadal y Vicent, Erasmo de Janer y de Gónima, Vicens Gonobart, En mon poder Joan Prats notari.