Saga Bacardí
02559
ESCRITURA DE DEBITORIO, CREACION DE CENSAL Y PENSIONES DE LOS PUJOL, HACIA ROSA Y ANTONIO NADAL Y VICENT.


En nom de Deu. Per cuant los señores Dr. en drets D. Joan Pujol y Casanovas, y Da. Felipa Pujol y Bruguera conjuges, D. Felip Pujol y Bruguera y D. Joseph Pujol y Bruguera de dits conjuges fills, ciutadans de Barcelona, en lo any de mil vuitcents setse, ab motiu dels atrasos que había sufert son patrimoni durant la guerra de independencia per las exorbitants contribucions habían tingut que satisfer y pochs productos o utilitats que lo mateix patrimoni per las exorbitants contribucions habían tingut que satisfer y pochs productos o utilitats que lo mateix patrimoni los había reddituat sugeren presisats a demanar prestadas a D. Anton Nadal y Darrer hacendat y del comers de esta dita ciutat varias partidas de diner en metalich que juntas componían la cuantitat de vuit mil sinch centas seixanta una lliuras divuit sous y tres diners, de la cual firmaren aquells a favor de est tres distints vales ab fecha de sis Agost de dit any mil vuitcents setse, a saber, un de sinch mil cent seixanta una lliuras divuit sous y tres diners, altre de dos mil cuatrecentas lliuras y altre de mil lliuras lo contingut dels cuals es succesivament com segueix.=
Diem nosaltres abaix firmats D. Joan Pujol y Casanovas, Felipa Pujol y Bruguera, Felip Pujol y Bruguera y Joseph Pujol y Bruguera, pare, mare y fills respectius, tenir rebut del Señor D. Anton Nadal y Darrer la cuantitat de sinch mil cent sexanta y una lliuras divuit sous y tres diners barcelonesas en efectiu de or y plata, diem sinch mil cent sexanta una lliuras divuit sous y tres diners las que prometem tormar a dit Señor Nadal cen igual especie de or o plata per tot lo dia treinta hu Desembre del present any, lo que prometem cumplir, sens dilació alguna, a us y costum de la Llotja del Mar de la present ciutat, a cual Tribunal nos subscetam y per major seguretat de la present obligació nos obligam junts y a solas cumplir lo expresat pago com queda estipulat, per lo que firmam la present obligació feta de ma agena vuy en Barcelona a sis Agost de mil vuitcents setse.= Per Felipa Pujol y Bruguera, de son consentiment.= D. Joan Pujol y Casanovas.= Dr. Joan Pujol y Casanovas.= Felip Pujol y Bruguera.= Joseph Pujol y Bruguera.= Son 5161Ll 18S 3D.=
Diem nosaltres los abaix firmats Dr. Joan Pujol y Casanovas, Felipa Pujol y Bruguera, consortes, tenir rebut del Sr. Anton Nadal y Darrer la cuantitat de dos mil cuatrecentas lliuras barcelonesas en efectiu de or y plata, diem dos mil cuatrecentas lliuras, las que prometem tornar a dit Señor Nadal en igual especie, de or o plara per tot lo dia trenta hu Desembre del present aby, lo que prometem cumplir sens dilació, alguna a us y costum de la Llotja de Mar de la present ciutat, a cual Tribunal nos subjectam y per major seguretat de la present obligació nos obligam junts y a solas cumplir lo expresat pago com queda estipulat per lo que firmam la present obligació feta, de ma agena vuy en Barcelona a sis Agost de mil vuitcents setse.= Dr. Joan Pujol y Casanovas.= Per lo Pujol y Bruguera de son consentiment fimo , Dr. Joan Pujol y Casanovas.= Son 2400Ll.=
Diem nosaltres los abaix firmats Dr. Joan Pujol y Casanovas, Felipa Pujol y Bruguera y Joseph Pujol y Bruguera, pare mare y fill respectius, tenir rebut del Señor D. Anton Nadal y Darrer la cuantitat de mil lliuras barcelonesas en efectiu de or y plata, diem mil lliuras las que prometem tornar a dit Señor Nadal en igual especie de or o plata per tot lo dia trenta hu Desembre del present any, lo que prometem cumplir sens dilació alguna a us y costum de la Llotja de mar de la present ciutat, a cual Tribunal nos subjectam y per major seguretat de la present obligació nos obligam junts y asolas cumplir lo expresat pago com queda estipulat, per lo que firmam la present obligació feta de ma agena vuy en Barcelona a sis Agost de mil vuitcents setse.= Dr. Joan Pujol y Casanovas.= Per Felipa Pujol y Bruguera de son consentiment firmo.= Dr. Joan Pujol y Casanovas.= Joseph Pujol y Bruguera.= Concordan ab son respectiu original de que lo notari infrit dona fe. Si be prometeren los dits Señores conjuges y fills Pujol y Bruguera retornar las indicadas cuantitats per tot lo dia trenta hu Desembre del expressat any mil vuitcents setse, no poguerem satisferho, y en primer Janer mil vuitcents vint demanaren als Señores Da. Rosa y D. Anton Nadal y Vicent mare y fill també domiciliats en esta ciutat en concepte aquella de usufructuaria y est de propietari y hereu universal de la heretat y bens que foren de dit D. Anton Nadal y Darrer, difunt, los prorrogasen lo plazo de dits vales per durant son beneplacit oferint satisferlos son capital ab la major posible brevetat, y que en el interin que deixarian de verificarho, no permeterlos son honors abusar mes de la generositat y desinterés, ab que envers ells habían procehit, així lo nomenat D. Anton Nadal y Darrer, com la dita sa viuda y fill los indicats Da. Rosa y D. Anton Nadal y Vicent oferiren també satisferlos los interes legal del tres per cent annualment per tota la citada cuantitat, rebaixantse est a propporció que se retornaría lo capital que per efecte de major generositat se oferiren dits Señors acrehedors en aceptarlo ab las pagas que poguesen verificar los deutors y ab lo menor sacrifici de estos.
Espectaban ab fonament los conjuges y fills Pujol y Bruguera poder retornar als mare y fill Nadal las ditas cuantitats majorment habentlos estos facilitat lo medi de verificarho sens tenir que recorrer a la desmenbració de son patrimoni, acceptantlos cuantitats a compte conforme los habían ofert, pero la revolució política que ocorregué a principis de dit any mil vuitcents vint y los succesus trastorns que de ella se originaren burlá las esperanzas dels deutors y los constituhí en la inposibilitat de poder cumplir ab dits acrehedors, de manera que habent liquidat ab estos sos comptes en trenta hu Desembre del any proxim pasat de mil vuitcents vint y sinch, ha resultat que important com importaba lo deute deu mil cent tres lliuras divuit sous y tres diners del capital y mil sinch centas cuaranta una lliuras dos sous y deu diners dels interesos contants a la rahó del tres per cent, discorreguts desde el citat dia primer de Janer de mil vuitcents vint, fins al mencionat trenta hu de Desembre mil vuitcents vint y sinch, y habent sols pogut satisfer dos mil sinch centas lliuras, esto es, las mil sinchcentas cuaranta una lliuras dos sous y deu diners dels referits interesos y las restants noucentas cincuenta vuit lliuras diset sous y dos diners a compte del indicat capital lo restan encara debent set mil siscentas tres lliuras un sou y un diner, y la prorrata dels interesos de esta ultima cuantitat vensuda desde el dia primer de Janer del corrent any fins al dia present.
Per la mort dels referits mare y fill Da. Felipa Pujol y Bruguera y D. Joseph Pujol y Bruguera a succsehit a sa universal heretat y bens respective lo nomenat D. Felip Pujol y Bruguera fill y germá de aquells, que junt ab son Sr. Pare lo indicat Dr. D. Joan Pujol y Casanovas, trobantse en estat de no poder cumplir com esperaban en lo retorn de dita cuantitat son procehir a la venda de alguna de las fincas de son patrimoni y considerant que tenint que recorrer a est medi los resultaría un incalculable perjudici per la poca estima que tenen aquellas en el dia a causa de la escases de numerari que generalment se experimenta, de modo que tindrian primerament que alienar una finca a lo menos de duplicat valor, per conseguir liquida la cualtitat en deute sens contar lo import dels lluismes y gastos que deurian satisfer, y desitjant de alte part, donar una proba als indicats Señors mare y fill Nadal de sos desitxs de verificar lo retorn de dita cuantitat y de sa resolución en fer cualsevol sacrifici per conseguirlo, los manifestaren son estat ab tota ingenuitat, y los indicaren lo unich medi que los quedaba, que era el de procehir a la venda de alguna de las fincas integrants lo seu patrimoni per cumplir ab lo pago de las cuantitats que los estaban debent. Pero los referits Señors acreedors continuant ab sa acostumada generositat, lluny de permetrer lo sacrifici que anaban a der los deutors, discorregueren lo medi per lo cual poguesen estos cumplir ab sa obligació ab lo menor sacrifici, quedant ells y sos successors asegurats del cobro de son credit que se ficsaria, ates que encara pensaban ferlos una gracia de part de son import, en consideració a las relacions y amistat que mediaba entre las dos familias de moltisims anys a esta part. Y per tant los nomenats Señores Dr. D. Joan Pujol y Casanovas y D. Felip Pujol y Bruguera de una part y lo referit Señor D. Anton Nadal y Vicent, no sols en nom seu propi, si qe també en el de procurador general y per las infras altres cosas particularment constituit y ordenat per la mencionada Da. Rosa Nadal y Vicent sa Señora mare, com de sa procura ab acte rebut en poder del notari infrit als treinta hu Maig del any mil vuitcents cint, de que lo mateix notari infrit dona fe, en conseguent, dita Da. Rosa de usufructuaria y lo nomenat D. Anton son fill de hereu y propietari de la universal heretat y bens que foren del citat D. Anton Nadal y Darrer son marit y pare respective, per est nomenada, e instituhit ab son ultim testament que en tres Abril de any mil vuitcents divuit entregá clos a D. Tomas Gibert notari publich de número de Barcelona que seguida la mort de dit Señor testador fou per D. Eudalt Rovira y Elias també notari publich de número de dita ciutat, regentant las escripturas del referit notari D. Tomas Gibert ja difunt, obert y publicat als sinch Maig del any mil vuitcents dinou. De altre part han formalizat lo present conveni, mediant pactes y condicions seguents.
Primerament: Es convingut entre ditas parts ficsar la cuantitat en deute dels Señors pare y fill D. Joan Pujol y Caanovas y D. Felip Pujol y Bruguera y credits dels Señores mare y fill Da. Rosa y D. Anton Nadal y Vicent en los citats respective noms per rahó dels tres vales firmats a favor del difunt marit y pare respective de estos los nomenats Señors D. Anton Nadal y Darrer, per los prenotats Señors conjuges y fills, Dr. D. Joan Pujol y Casanovas, Da. Felipa Pujol y Bruguera, D. Felip Pujol y Bruguera y D. Joseph Pujol y Bruguera en sis Agost del any mil vuitcents setse que se han trancrit en lo preludi de la present, y per los interesos discorreguts de son capital desde primer Janer del any mil vuitcents vint, a trenta hu Desembre del de mil vuitcents vint y sinch que en junt importan deu mil cent tres lliuras un sou y un diner descontadas dos mil sinchcentas lliuras que per dits interesos y a compte del referit capital tenen entregada los indicats Dr. Joan y D. Felip Pujol, a la cuantitat de set mil lliuras moneda barcelonesa y metalica, las cuals los memorats pare y fill Dr. D. Joan Pujol y Casanovas y D. Felip Pujol y Bruguera prometen y se obligan a satisfer als nomenats mare y fill Da. Rosa y D. Anton Nadal y Vicent en dits noms en lo modo que ab lo capitol seguent se estipula.
Item: Los referits Dr. D. Joan Pujol y Casanovas y D. Felip Pujol y Bruguera pare y fill a efecte de pagar y satisfer als sobre nomenats mare y fill Da. Rosa y D. Anton Nadal y Vicent en los repetits noms, a saber aquella de usufructuaria y est de propietari de la universal heretat y bens que foren del sobredit D. Anton Nadal y Darrer son difunt marit y pare respective, lo infrit preu en satisfacció de igual cuantitat señalada en credit de estos ab lo precedent capitol per los motius extensament explicats en ell y en lo preludi de la present. De son grat y certa ciencia, per ells lo altre dels dos y per sos respective hereus y successors cualsevols que sian venen als indicats mare y fill Da. Rosa Nadal y Vicent y D. Anton Nadal y Vicent en los prop referits noms, a sos successors y a qui voldrá, mediant corta de gracia o ab pacte de redimir y quitar doscentas deu lliuras de dita moneda barcelonesa de pensió de censal annuals, ab tot lo dret de percibirlas cobradoras dels otorgants o del altre dels dos o de sos successors y de sos bens del dia present a un any, y aixxis después consecutivament los demes anys en semblant termini, prometent com prometen aportar la annua pensió de dit censal franca de tots gastos y carrechs, ab meoneda española, metalica y sonant de or o plata tant solament y a son risch, perill y contingencia en la casa dels denominats Señors mare y fill Da. Rosa y D. Anton Nadal y Vicent o en la de son procurador, mediant que la tingan dins de est Principat de Cataluña, sens dolació, no escusa alguna ab lo acostumat salari de procurador restitució y esmena de danys y gastos. Lo preu del present censal son set mil lliiuras de la indicada moneda barcelonesa y metalica, a rahó del tres per cent, lo cual preu en virtut de facultat y potestat que ab lo present dits Señor pare y fill venedors donan y concedeixen als Señores compradors sel retindrán estos en son poder en paga y satisfacció de igual cuantitat que debían aquells satisferlos per los motius explicats en l ocapitol o pacte primer dels de est conveni y en lo preludi del mateix, volent y consentint que los drets y accions, prioritat de temps y majoria de drets y demes preeminencias y prerrogativas competents als Señors compradors per rahó del explicat son credit los quedian salvos e ilesos per defensar lo present censal contra cualsevols personas y per usarne en cas de evició si se segueix y volen també que los documents referits justificants del credit dels memorats Señors compradors quedian en poder de estos per lo unich fi de manifestar son dret, no smpero perque pugan usarne contra los Señors venedors, sino en lo epetit cas de evcció. Y lo mateix preu en cas de lluició deurán los venedors o sos successors entregarlo als Señors compradors o a qui en ditas cosas los hage succehit en sas proprias mans, o en las de son legitim procurador de cos a cos fora tot deposit y per lo cas de practicarse per part dels venedors cualsevol gastos, rich y contingencia vindrá a son carrech, y també deurán entregar lo enunciat preu, precisament ab monedas españolas metalica, y sonant de or o plata, tantsolament ab exclusió de vales Reals y de tot altre especie de paper moneda creat y creador baix cualsevol denominació. Y si fos lo cas que los Señors venedors o sos successors inseguint alguna superior disposició que los autorisás a fer la lluició de dit censal ab vales Reals, altre especie de paper moneda, ho veriicaren aixis, volen quedar obligats com espontaneament se obligan a esmenar als Señors compradors o a qui en estas cosas los hage siccehit lo dany que los tals vales o paper moneda que entregarán sufrirá en la plaza de comers de la present ciutat en lo dia que se practicará la predita lluició o quitació, cual dany se obligan a esmersarlos o entregarlos també ab moneda de or o plata tant solament en lo acte de dita lluició, sens que los Señors compradors estigan obligats a firmarlo no verificantse lo cumpliment de lo que queda expresat. Y renunciant a la excepció de no ser la cosa aixis y demes de son favor; prometen als indicats Señors compradors ferlos tenir y cobrar lo present censal ab sos accessoris y estarlos de legal evicció en cualsevol cas ab restitució y esmena de danys y gastos que los esdevingan suportar, de que volen los Señors venedors sian aquells creguts de la paraula o tot jurament al que per pacte defereixen sens necesitar de altre genero de prova, per cual cumpliment lo nomenat D. Feliph Pujol y Bruguera, obliga y especialmente hipoteca totas aquellas casas ab sis portals obrint en la Plasa dita del Born y cuatre en lo carrer nomenat de las Moscas, situada en la present ciutat y sobredits Plasa y Carrer. Qui li espectan com a hereu universal instituhit per la nomenada Da. Felipa Pujol y Bruguera sa difunta Señora mare ab lo ultim testament que esta otorgá en poder de D. Jaume Rigalt y Estrada notari publich de número de Barcelona a vint y nou Abril del any mil vuitcents vint y dos; a la mencionada Da. Felipa Pujol y Bruguera espectaban com a donataria de D. Joseph Mariano Bruguera y Mitjans comerciant matriculat que fou de esta ciutat son Señor pare en virtut de la donació universal de tots sos bens que est lo otorgá ab los capitols matrimonials que se firmaren y juraren per rahó del matrimoni que dita Señora contractá y celebrá ab lo referit Dr. D. Joan Pujol y Casanovas, ab acte rebut en poder de D. Joseph Mallach y D. Felix Camplonch notari publich de numero de la present ciutat junts estipulants y a solas cloent als quince Febrer del any mil setcents setanta tres, al nomenat D. Joseph Mariano Bruguera y Mitjans espectaban no sols com a donatari de Jaume Bruguera candeler de cera ciutadá de Barcelona son Señor pare, en virtut de la donació universal que de tots sos bens otorgá a son favor ab los capitols matrimonials que se firmaren y juraren per rahó del matrimoni que contacá y celebrá ab Madalena Agramunt y Morell ab acte rebut en poder de D. Joan Bruguera y Rosell notari publich de número de esta ciutat y de D. Bonaventura Gay notari publich y Real de la vila de Reus junts estipulants y a solas cloent als cinch Desembre del any mil setcents cuaranta nou, si que també com a hereu universal del mateix Jaume Bruguera son pare, per est instituhit ab son ultim testament que otorgá en poder de dit D. Joan Bruguera y Rosell notari als trenta Janer del any mil setcents noscuanta sinch, al mencionat Jaume Bruguera espectaban en virtut de llegar que de ellas feu a son favor Francesch Bruguera ciutadá de Barcelona son Señor pare ab son ultim testament que otorgá en poder de D. Joan Francesch Verneda notari publich de número de Barcelona als dinou Janer del any mil setcents sinch, y al predit Francesch Bruguera espectaban per titol de venda perpetua a son favor otorgada com a major postor en puvlich subast, tabba y corredor mediant, per la Rnt. Priora y Convent de Monjas del Monastir de Nostra Señora dels Angels, y Peu de la Creu de esta ciutat, Maria Viladecans y Xifré viuda de Joseph Viladecans y Da. Eulalia Celers y Miralles de la cual consta ab acte rebut en poder de Rafael Hexarch notari publich de Barcelona en lo dia primer Octubre del any mil siscents vuitanta. Y promet per rahó de dita especial ipoteca, que en cas de no cumplir ab lo sobre estipulat entregará a dits Señors compradors pocessió de las cosas hipotecadas, donantlos facultat perque de propia autoritat se la pugan pendrer, ab clausula de constitut y precari, cedintlos tots sos drets y acssions per usarne en judici y fora de ell, com millor los convinga, constituhintlos procuradors con en cosa propria; e igualment los concedeix facultat perque en cas de deurerse una o mes pensions del sobredit censal pugan vendrer las cosas hipotecadas en publich subast, o privadament y firmar la escriptura o escripturas de venda ab totas clausulas de estil, obligació dels bens del otorgant, renuncia de drets y demes necesarias, y del preu resultant satisferse de tot cuant los será degut y si alguna cosa sobrará degan retenerla al otorgant, pero si faltará promet est de altres bens seus fer lo degut cumpliment, y generalment sens perjudici de dita especial hipoteca ogligan los Señors venedors tots sos bens y drets y del altre dels dos assolas, mobles e immobles, presents y venidors, renunciant junts a la lley que di que lo deferiment al jurament antes de sa prestació per revocarlo, al benefici de novas constitucións, divididoras y cedidoras accions, y a la consuetut de Barcelona que tracta de dos o mes que a solas se obligan, lo repetit D. Feliph Pujol y Bruguera, renunciant a la lley que disposa que primerament se hage de pasar per la cosa especialmente obligada que per la general, y a la que prevé que cuant lo acreedor pot satisferse de la especial hipoteca no pose ma a altres bens, los dos a cualsevol altre dret o lley de son favor y a la que prohibeix la general renunciació, y per pacte a son propi for. Subjectantse al for y jurisdicció del tribunal del Excelentisim Señor Corregidor de esta ciutat, y son partit, y de altre cualsevol Tribulal o superior secular solament, ab facultat de cariar lo judici, fent y firmant escriptura de ters, baix pena de ters, en los llibres dels tersos de dits Tribunals per la que obligan sos bens en lo modo predit. Y per major validitat de esta venda y creació de censal la confirman ab jurament que prestan en la forma de dret en ma y poder del notri infrit.
Item: Los denominats Señors Dr. D. Joan Pujol y Casanovas y D. Feliph Pujol y Bruguera pare y fill, venedors sobredits esponontaneament prometen als indicats Señor compradors Da. Rosa y D. Anton Nadal y Vicent mare y fill en los referits noms, que dins lo termini de sinch anys comptadors del dia present en abant, o después sempre que dits Señors mare y fill o sos successors voldrnam, millorarán las obligacións del enunciat censal, dnoant nova especial hipoteca, o dos o mes fianzas a coneguda y satisfacció dels propris Seors compradors y en cas de no cumplir volen los Señors venedors caurer en la pena de semblants set mil lliuras de dita moneda barcelonesa y metalica, a les horas aplicadoras a la lluició dels sobre referit censal, pagadas primerament per los otorgants o per sos successors totas las pencions y porratas de ell degudas junt ab los gastos, tot lo que prometen atendrer y cumplir, sens dilació, ni escusa alguna ab lo acostumat salari de procurador, restitució y esmena de danys y gastos. Y per son cumpliment obligan los mateixos bens sobre eixis especial com generalment obligats, ab las mateixas renuncias, submisions, escriptura de ters, jurament y demes clausulas en lo sobre continuat censal llargament continuadas que volen tenir aquí per repetidas.
Item: Los propis Señors pere y fill Dr. D. Joan Pujol y Casanovas y Feliph Pujol y Bruguera, espontaneament y sens perjudici de las primeras obligacions continuadas en lo antecedent censal y promesa de milloras ans be a ellas añadint per facilitar la paga de ditas doscentas deu lliuras annuals, que forman la pensió del sobre referit censal, asigna y consignan als memorats mare y fill Da. Rosa Nadal y Vicent y D. Anton Nadal y Vicent en los explicats noms, y a qui son dret y causas tendrá, semblants doscentas deu lliuras de dita moneda barcelonesa, y metalida, habediras y cobradoras dels llegats e inquilinos de las casas sobre en dit censal especialmente hipotecadas o del altre de ells y dels demes llogaters, inquilinos, arrendataris, masovers o parcers de las demes casas, terras, heretats y bens dels propris Señores venedors compresos en la general obligació del propi censal o del altre de aquells que millor apareixerá als señores compradors. La cual consigna fas com millor dir y entendrer se por, cedint a dits Señors compradors tots los drets y accions a ells otorgants y al altre dels dos competents en las cosas consignadas en virtut dels cuals pugan durant la present consigna rebrer y cobrar dels enunciats llogaters, inquilinos, arrendataris, masoveros y parcers las indicadas doscentas deu lliuras de la enunciada moneda en lo termino sobre en dit censal estipulat tots anys fins que lo mateix censal sia revendicat y cancelat, y de lo que cobraran firmar apocas, recibos, y demes resguarts y per rahó de dita cobranza, exprosar reclams, instar execucions y usar de dits drets y accions cedits en judici y fora de ell com millor los convinga, constituhintlos procuradors com en cosa propia, ab clausula de intima a qui sia menester, prometent que la present consigna los fará valer y tenir, la cuamtotat consignada cobrar y que los estarán de evicció praticadas o no per ells las degudas diligencias, baix obligació de tots sos bens y drets y del altre del dos a solas, ab renuncia a las lleys de son favor y demes clausulas obligadióm y renuncias així especials com generals en la propia antecedent escriptura de censal continuada a que se refereixen y volen tenir aquí per repetida.
Item: Lo indicat D. Anton Nadal y Vicent en los precitats noms acceptant com acepta, la venda y creació de censal, promesa de millora y consigna feta a son favor y de dita sa Señora mare y principal en los noms que se han referit, per los mencionats Señores Dr. D. Joan Pujol y Casanovas y D. Feliph Pujol y Bruguera pare y fill. De son grat y certa ciencia condonant, com condona a aquells lo mas de las indicadas set mil lliuras preu del referit censal y la prorrata dels intereses vensuts desde trenta hu Desembre del any proxim pasat, fins al dia present que estaban debent al referit Señor otorgant y a la nomenada sa Señora mare y principal en los noms indicats, promet no demanarlos mes la referida cuantitat en judici no fora de ell, imposantse en ditas cosas, e imposant a la mencionada sa Señora mare y principal, sileci y callament perpetuo en las mateixas ab pacte firmisim de mes no demanar, tot lo que promet en los citats noms tenir per valido y no revocarho en temps algún, renunciant a cualsevol lley que permetia sa revocació, demes de son favor y a la que prohibeix la general renunciació. Y los memorats pare y fill Dr. D. Joan Pujol y Casanovas y D. Felip Pujol y Bruguera aceptan dita condonació.
Finalment: Las ditas parts lloant y aprovant lo ancerior conceni y tot lo en ell y en dada un de los capitols comvingut y acordat, prometen cumplirho puntuament com en ell se conté, ab las mateixas condicions en ells estipuladas, a que se refereixen, obligant al efecte tots sos bens y drets y dit D. Anton Nadal y Vicent també los de la expresada sa Señora mare y principal, mobles eimmobles, presents y veniders, renunciant a la lley que pugan afavorirlos y a la que prohibeix la general renunciació; confirmantho ab jurament que prestar en la forma de dret. Y advertits que de la present deu pendrerse rahó en lo ofici de hipotecas de esta ciutat dins sis días seguients al de son otorgament per los efectes previnguts ab Real pragmática; aixís ho otorgan y firman (coneguts del notari infrascrit) en la ciutat de Barcelona a disset Febrer del any mil vuitcents vint y sis. Presents per testimonis D. Ramon Ortells y Salvador Muntalts vehins de dita ciutat.
Joan Pujol y Casanovas, Felipe Pujol y Bruguera, Anton Nadal y Vicent, En mon poder Joan Prat notari.