Saga Bacardí
02560
ESCRITURA DE PAGO DE PENSIONES ATRASADAS DE CASA EN TAPINERIA, POR BRUNET HACIA ANTONIO NADAL Y VICENT.


Sia a tots notori. Que Ramon Ortells, comerciant, ciutadá de Barcelona, com a procuraor de D. Anton Nadal y Vicents també comerciant de la present ciutat, entre altres per las infrascritas cosas per est degit y anomenat, ab escriptura rebuda en poder de Eudalt Rovira u Elias, notari publich de número de la present ciutat, als vint y quatre de Maig del any mil vuitcents dinou de que dit notari, ab sas cetificatorias notas, y si que, en lo mateix dia, y en segunda forma espedidas. Fa fee. Y lo infri aurit de haverlas vist y llegit. En dit nom, espontaneament donfesso, y en veritat regonech a Ramon Bosch botiguer de telas, ciutadá de Barcelona, pagant per Bernat Saló y Brunet mestre sabater de la present ciutat, y de aquellas dos mil vuyt centas vuit lliuras, deu sous y un diner moneda barcelonesa, que foren lo preu de la venda per est, a favor de aquell otorgada, de la casa que posehia en la present ciutat, y carrer dit de la Tapineria, llargament decignada, y confrontada en lo acte de dita venda, rebuda en poder del infrascrit notari lo dia primer dels corrents mes y any, que en lo modo avall escrit me ha donat y pagat la quantitat de cent deu lliuras moneda barcelonesa, que son y cedeixen a mon principal com a hereu y successor de D. Anton Nadal y Darrer, y est com a successor en estas cosas de D. Francisco de Bastero, a cumpliment de las pencions discorregudas desde divuit Setembre mil viutcents setse, a igual dia del mes de Setembre del any mil vuitcents vint y sinch, mediant haverseli fet taxa y condonació de quatre de ellas, de aquell cens de penció vint y dos lliuras que tots anys per meytat en divuit Mars y divuit Setembre, le fa y presta a dit mon principal per ditas casas. Lo modo de la paga de ditas cent dos lliuras, es que las confesso have rebut de dit Ramon Bosch ab diner comtant realment y de fet a mas voluntats. Y aixis renunciant a la excepció del diner no contat, ni rebut, y a tot altre dret y lley de mon favor, no sols otorgo de dita quantitat apocha, si que també sens evicció, ni obligació alguna,c edech a dit Ramon Bosch los drets y accions de mon principal, dels que puga usar, en judici y fora de ell, com millor li convinga en defensa de dita sa adquisició, per los demes fins, que pugan serli utils a qual fi, lo substituhesch en procurador de dit mon principal, com en cosa propria, declarnt y quedar advertit per lo infrit notari, de lo previngut ab la Real Pragmatica de hipotecas. En testimoni del que aixis ho otorga, y firma conegut de mi lo infrit notari, en la ciutat de Barcelona als quatre Mars de mil vuit cents vint y sis. Essent presents per testimonis Isidro Vidal y Ramon Caballero escribens en la present ciutat residint.
Ramon Ortells, En poder de mi Salvador Folch y Broquetas notari.